2.2 Inhoudelijk beleid

Op het moment van schrijven koopt CZ groep Otago individueel in als valpreventieve beweeginterventie. Op het moment dat andere programma’s (Otago in groepsverband, InBalans of anders) ook aantoonbaar voldoen aan de criteria zoals Zorginstituut Nederland die heeft gesteld in zijn duiding op 23 februari 2024, zal CZ groep beoordelen of wij ook deze programma’s gaan inkopen. Dit zullen we publiceren op de website.

CZ groep contracteert fysio- en oefentherapeuten om de valpreventieve beweeginterventies aan te bieden aan ouderen met een hoog valrisico en onderliggend lijden. Die zorgaanbieders moeten voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • De zorgaanbieder beschikt over een geldige AGB-code.

 • De zorgaanbieder beschikt over een geldig certificaat voor de aan te bieden valpreventieve beweeginterventie(s).

 • De zorgaanbieder werkt binnen een regio aantoonbaar samen met het sociaal domein. De zorgaanbieder is op de hoogte van het regionale aanbod van het sociaal domein en maakt afspraken over verwijzingen. De zorgaanbieder overlegt minimaal 2 keer per jaar met het sociaal domein.

 • De zorgaanbieder registreert de beschreven data in de RIVM-monitor Valpreventie.

 • Voor de overeenkomst Valpreventieve Beweeginterventies komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel fysiotherapeut of oefentherapeut mag voeren op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en die voor eigen rekening en risico fysiotherapie of oefentherapie verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist, oefentherapeut of podotherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en die 1 of meerdere fysiotherapeuten of oefentherapeuten in de praktijk/instelling heeft werken;

  • de instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en van wie het verlenen van eerstelijns fysiotherapie of oefentherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 • De fysiotherapeut die de interventie verleent, staat geregistreerd in het betreffende (deel)register of aantekeningenregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) en/of in het register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

 • De oefentherapeut die de interventie verleent, staat geregistreerd in Kwaliteitsregister Paramedie (KP).

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De zorg wordt primair geleverd op 1 of meer behandellocaties die minimaal voldoen aan relevante wet- en regelgeving en aan de meest actuele praktijkinrichtingseisen van de desbetreffende beroepsvereniging van de zorgaanbieder.

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 4 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde. Conform de regeling transparantie zorgaanbieders van de Nederlandse Zorgautoriteit maakt de zorgaanbieder de wachttijden inzichtelijk voor de verzekerde, bij voorkeur op de website van de zorgaanbieder.

Overeenkomst voor nieuwe contractant

Gezien het een nieuwe zorgsoort betreft en er nieuwe overeenkomsten worden opgesteld, kunnen zorgaanbieders een overeenkomst voor 2024 aanvragen. Daarvoor dient hij een ingevulde vragenlijst in. Op www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/valpreventie staat onder ‘Overeenkomst’ meer informatie over het aanvragen van een overeenkomst. De zorgaanbieder moet op het moment van de aanvraag en gedurende de looptijd van de overeenkomst aantoonbaar voldoen aan de minimumeisen die CZ groep hanteert. Voor nieuwe contractanten gelden geen aanvullende minimumvereisten.

Looptijd overeenkomst

CZ groep biedt een overeenkomst niet met terugwerkende kracht aan. Een overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand, nadat we de overeenkomst hebben geaccordeerd. Hij loopt tot uiterlijk 31 december 2024.

Landelijk volgbeleid

Op moment van schrijven is landelijk nog niets afgesproken over een volgbeleid, zoals we dit kennen voor GLI, multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg. Wanneer hierover op landelijk niveau afspraken worden gemaakt, zal CZ groep beoordelen hoe hiermee om te gaan en zullen we waar nodig aanvullend beleid publiceren.

2.2.1 Kwaliteit van zorg

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot:

Kwaliteit van zorg en deskundigheidsbevordering
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de zorg en deskundigheidsbevordering te borgen. Voor de uitvoering van de valpreventieve beweeginterventies contracteren we daarom alleen de interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Ook contracteren we alleen valpreventieve beweeginterventies bij gecertificeerde fysio- en oefentherapeuten. Valpreventieve beweeginterventies zullen gedurende 2024 getoetst worden op aanspraak Zvw. Op basis daarvan zal CZ groep haar inkoopbeleid mogelijk aanpassen.

In het kader van duurzame gedragsverandering vinden we het belangrijk dat ouderen ook na afloop van een valpreventieve beweeginterventie blijven bewegen. Daarom maken we afspraken met de gemeenten zodat ouderen na afloop van een programma door kunnen stromen naar regulier sport- en beweegaanbod.

Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement van de verzekerde
Door meer zelf de regie te nemen, werken verzekerden beter toe naar duurzame gedragsverandering en kunnen zij hun gezondheid beter zelf managen. Vragen over gezondheid en ziekte kan de verzekerde zelf beantwoorden zonder of met een beperkte inzet van professionele hulpverleners. Door ouderen met een verhoogd risico in een vroeg stadium op te sporen, het valrisico in te schatten en zo nodig een valrisicobeoordeling te laten uitvoeren gevolgd door de geïndiceerde interventies, kan het risico op vallen verminderd worden. Door te voorkomen dat ouderen vallen behouden ze langer hun zelfstandigheid en wordt intensieve zorg voorkomen.

Persoonsgerichte zorg
We willen niet dat de beperking of ziekte centraal staat, maar het individu (samen met het zijn naasten). Zodat hij of zij passende ondersteuning en zorg ontvangt. Het principe van positieve gezondheid speelt hierbij een cruciale rol. Door te voorkomen dat ouderen vallen, stellen we hen in staat langer zelfstandig te blijven en regie over hun eigen leven te behouden.

Coördinatie en afstemming binnen een integrale keten
Als meerdere zorgverleners bij de behandeling betrokken zijn, moeten zij goed samenwerken en zorgen voor optimale afstemming binnen de keten. De huisarts, de oefen- of fysiotherapeut en professionals uit het sociale domein hebben verschillende rollen binnen een integrale keten. Samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein is essentieel. Ook is het belangrijk dat een verzekerde na afloop van een valpreventieve beweeginterventie doorstroomt naar het lokale beweegaanbod.

Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van de zorg
Om de kwaliteit en/of de kosteneffectiviteit van de zorg te evalueren, moeten we (uitkomst)indicatoren monitoren. Voor de ketenaanpak valpreventie is landelijke monitoring in ontwikkeling. Zo nodig zullen we deze nog aanvullen met eigen indicatoren.

2.2.2 Kosten van zorg

Valongevallen zijn bij 65-plussers de grootste oorzaak van spoedeisende hulp (SEH) bezoeken. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Twintig procent van de 85-plussers belandt in een verpleeghuis na een val. CZ groep wil de ketenaanpak inzetten om samen met het sociaal domein de kans op vallen voor ouderen te verkleinen. Hiermee voorkomen we het beroep op acute zorg en de daaropvolgende zorg en zorgen we ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Deze vorm van preventie leidt mogelijk tot een daling van de zorgkosten.

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden gebruik kunnen maken van zorg dicht bij huis en dat zij hier voldoende keuzevrijheid in hebben. Daarom streven we ernaar om per regio voldoende zorgaanbod te contracteren. CZ groep vindt dat iedere verzekerde terecht moet kunnen bij een gekwalificeerde zorgverlener voor de valrisicobeoordeling. Iedere verzekerde die geïndiceerd is deel te nemen aan een valpreventieve beweeginterventie en die voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit de Zvw, moet aan een bewezen effectieve beweeginterventie kunnen deelnemen.

Voor verzekerden met een laag of middenhoog risico, of met een hoog valrisico en die niet voldoen aan de voorwaarden voor vergoeding uit de Zvw vinden we het belangrijk dat zij in het sociaal domein terecht kunnen voor passende interventies, daartoe maken wij afspraken met gemeenten.

2.2.4 Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.5 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in van toepassing zijnde die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt;

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;   

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.   

Deel deze pagina: