2.2 Inhoudelijk beleid

De Zorgverzekeringswet voorziet in 3 varianten voor de vergoeding van ziekenvervoer: 

 • openbaar vervoer; 

 • eigen vervoer; 

 • taxivervoer. 

De verzekerden zelf regelen het eigen vervoer of deelname aan het openbaar vervoer. Voor taxivervoer koopt CZ groep zorg in. We maken afspraken over het tarief en de kwaliteit van de dienstverlening. We hebben meerjarencontracten voor taxivervoer gesloten en daarmee voor 2024 voldoende taxivervoer ingekocht. 

Als een nieuwe vervoerder gedurende het jaar tóch in aanmerking wil komen voor een overeenkomst, dan beoordelen we of het wenselijk en noodzakelijk is om hem te contracteren. We bekijken dit vanuit het oogpunt van kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en innovatie van de zorg voor de doelgroep. Gedurende het jaar kunnen we nieuwe vervoerders toelaten als we dat nodig vinden om aan onze zorgplicht te voldoen. Als we al voldoende aan onze zorgplicht voldoen, contracteren wij de vervoerder niet. Wij kunnen hierop een uitzondering maken: we willen een kans bieden aan nieuwe vervoerders met een duidelijk aantoonbare meerwaarde of een duidelijke innovatie ten opzichte van het al gecontracteerde zorgaanbod.  

Minimumeisen
Alle vervoerders moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vervoerder is in het bezit van het Keurmerk Taxibedrijf (TX-keurmerk). 

 • De vervoerder is in het bezit van een vergunning taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000. 

 • De vervoerder en de chauffeurs die hij inzet, moeten in het bezit zijn van een chauffeursdiploma taxi, met daarbij aanvullend het diploma Taxi doelgroepenvervoer, het diploma Sociale Vaardigheden taxichauffeur en een geldig diploma EHBO en/of Levensreddend handelen inclusief reanimatie (van kinderen en baby’s wanneer het gaat om vervoer in het kader van intensieve kindzorg, IKZ). 

2.2.1 Kwaliteit van zorg

Voor het taxivervoer is op dit moment geen objectieve en onafhankelijke kwaliteitsinformatie beschikbaar. We borgen de kwaliteit voor onze verzekerden door in de contracten met de vervoerders concrete en toetsbare criteria op te nemen. Deze liggen op het vlak van: 

 • de organisatie en de inrichting van het bedrijf; 

 • de organisatie en de uitvoering van het vervoerproces; 

 • een deskundige en servicegerichte begeleiding van de verzekerde; 

 • de toegangstijd, doorlooptijd, wachttijd en tijdigheid van het vervoer; 

 • dossiervorming en privacy; 

 • opleiding en bijscholing van het personeel; 

 • eisen aan het taxivoertuig zelf. 

Waar mogelijk gebruikt CZ groep bestaande kwaliteitsnormeringen en certificeringen, zoals het Keurmerk Taxibedrijf (TX-keurmerk). Wij houden toezicht op de naleving van bovengenoemde criteria op basis van signalen uit de praktijk (klachten). 

2.2.2 Toegankelijkheid van zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op hoe hij in contact wil staan met zorgverleners of hoe hij zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.3 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: