2.2 Inhoudelijk beleid

Bij onze zorginkoop van overige diagnostiek ELD voor 2024 hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • minimale algemene (kwaliteits)voorwaarden;

 • prijs;

 • volume.

Wij vragen de instellingen om hiervoor een offerte in te dienen.

2.2.1 Minimale algemene (kwaliteits)voorwaarden

We verwachten van de aanbieders van ELD dat zij aantoonbaar voldoen aan een minimaal kwaliteitsniveau. Dit niveau vertalen we in een aantal kwaliteitscriteria, die hieronder verder zijn uitgewerkt.

Algemeen

De zorgaanbieder:

 • is een rechtspersoon;

 • is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;

 • voldoet aan de eisen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Kwaliteit

De zorgaanbieder:

 • werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Hij borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is (zoals ISO 15189 / NIAZ / ZKN). Daarbij wordt ook een onafhankelijke toetsing uitgevoerd (externe audit);

 • werkt volgens de laatste versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA). De aanvraagformulieren zijn gebaseerd op de NHG-standaarden;

 • biedt actieve ondersteuning aan eerstelijnszorgverleners door het organiseren van een consultfunctie;

 • volgt de richtlijn DTO[1] en houdt ten minste één diagnostisch toetsoverleg per jaar;

 • beschikt over een kwaliteitsbeleid;

 • rapporteert elektronisch in het HIS;

 • geeft proactief advies aan de aanvrager (gebaseerd op LESA’s/NHG-standaarden);

 • stimuleert digitaal aanvragen (mogelijk via Zorgdomein). Doelstelling is om papieren aanvraagformulieren waar mogelijk te vermijden;

 • voorkomt dubbele en/of oneigenlijke diagnostiek bij patiënten;

 • heeft aantoonbaar samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders over de uitwisseling en de acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek (digitale informatie-uitwisseling), vooruitlopend op de invoering van de Wegiz.

Wachttijden

 • een goede responstijd bij spoedaanvragen

  • norm: binnen 1 uur na de aanvraag;

 • een goede manier van rapporteren bij kritische uitslagen/waarden

  • norm: huisarts dezelfde dag informeren;

 • een goede responstijd diagnostiek huisartsen

  • norm: 90% binnen 24 uur tot maximaal 5 dagen, exclusief spoedaanvragen;

 • een acceptabele wachttijd voor de patiënt

  • norm: maximaal 1 dag. Dit is de tijd tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid (niet van toepassing als er geen direct patiëntencontact is)

 • een goede telefonische en fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid;

 • avondopenstelling (bij voldoende vraag);

 • voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers;

 • een goed uitgeruste wachtruimte.

Patiënttevredenheid

 • raadpleging van patiënten (zoals een klanttevredenheidsonderzoek), minimaal 1 keer per 2 jaar;

 • goede informatievoorziening aan de patiënt (folders/online).

2.2.2 Kosten van de zorg

Tarieven algemeen

Voor 2024 publiceren we een nieuwe lijst met maximumtarieven voor pathologie, functieonderzoek, beeldvormend onderzoek en nucleaire geneeskunde. Deze lijst is vanaf 1 juni 2023 op te vragen via eerstelijnsdiagnostiek@cz.nl. De tarieven komen tot stand na een analyse van de (gecontracteerde) tarieven van de afgelopen jaren, waarbij we rekening houden met een indexatie voor 2024.

Oog voor samenhang

CZ groep heeft oog voor de samenhang tussen de eerste en tweede lijn. We willen voorkomen dat verzekerden onnodig in de tweede lijn terechtkomen. Dat doen we door de huisarts optimaal te faciliteren. ELD kan hierbij een belangrijke rol spelen. Als er ontwikkelingen zijn die een volumestijging (en daarmee een kostenstijging) rechtvaardigen, zoals substitutieprojecten, dan kunnen zorgaanbieders hierover het gesprek met ons aangaan.

2.2.3 Volume

Uitgangspunt voor het volume voor 2024 zijn de afgesproken volumes voor 2023. Als de offerte hierin afwijkt, moet de zorgaanbieder deze onderbouwen. Het volume wordt uiteindelijk tijdens de onderhandeling bepaald.

2.2.4 Looptijd van de overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst ELD is 1 jaar. Daarbij worden de tarieven en volumes vastgezet en geldt een omzetplafond. Op dat omzetplafond zit een bandbreedte van 5%. Een overschrijding daarvan tot 1% is voor risico van de zorgaanbieder. Een overschrijding tussen de 1 en 5% vergoeden we tegen 50% van de overeengekomen tarieven. Voor overschrijdingen van meer dan 5% vindt geen nacalculatie plaats; die vorderen we terug.

2.2.5 Toegankelijkheid van de zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.6 Startende / nieuwe zorgaanbieders

CZ groep heeft voldoende ELD gecontracteerd; in vrijwel alle regio’s is sprake van een zeer ruim zorgaanbod. Een nieuwe zorgaanbieder kan alleen in aanmerking komen voor een contract als hij kan aantonen dat zijn dienstverlening meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande zorgaanbod in de betreffende regio. Daarnaast moet hij een concurrerende prijsstelling hanteren. We kijken ook expliciet naar speerpunten op het gebied van
e-health, point of care en kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast moeten de transparantie van de kwaliteit, de efficiëntie en de doelmatigheid aan bod komen.

2.2.7 Aanvullende zorginkoop

Als gedurende het contractjaar aanvullende zorg nodig is, kan een zorgaanbieder een verzoek tot aanvullende zorginkoop doen. Daarvoor gelden de volgende regels:

Minimumeisen 

CZ groep toetst of de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een aanvullende afspraak en zo ja, onder welke voorwaarden. Als eerste bekijken we of de zorg in de regio kan worden opgevangen binnen de geldende afspraken met zorgaanbieders. Daarnaast kijken we naar de bandbreedteregeling en in hoeverre hiervan gebruik is gemaakt. Deze regeling geldt voor alle vormen van diagnostiek.

Een verzoek indienen

Een verzoek tot aanvullende zorginkoop kan worden ingediend als het afgesproken omzetplafond naar verwachting met meer dan 5% wordt overschreden. Voor deze aanvullende zorg (volume) levert de zorgaanbieder een reële en onderbouwde inschatting aan via eerstelijnsdiagnostiek@cz.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp dat het bericht gaat over aanvullende zorginkoop. Wij doen ons uiterste best om uw vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: