Bijlage 1. Minimale eisen voor vrijgevestigde praktijken

Vrijgevestigde praktijken met GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters die als regiebehandelaar zorg mogen leveren voor onze verzekerden, moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande minimale eisen om voor 2024 in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Ook gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen zij hieraan. CZ groep kan dit vooraf en achteraf toetsen. De vrijgevestigde praktijk aanvaardt dat de overeenkomst en het aantal behandeluren worden afgesproken per praktijk en dat deze dus niet overdraagbaar zijn.

Landelijk

  • De vrijgevestigde praktijk heeft bij aanvang van de contractering voor 2024 een praktijk-AGB-code, geldend voor het Landelijk Kwaliteitsstatuut sectie II.

  • Alle behandelaren in de vrijgevestigde praktijk beschikken, conform de eisen van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, over een eigen kwaliteitsstatuut GGZ, dat is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland, sectie II Vrijgevestigden, en handelen daarnaar. Dit statuut is gedurende de hele looptijd van de overeenkomst geldig.

  • De vrijgevestigde praktijk voldoet, indien van toepassing, aan de relevante verplichtingen rondom de registratie van de UBO, waarbij de eventuele UBO niet onder een wettelijke sanctieregeling valt.

  • De vrijgevestigde praktijk voldoet aan de relevante bepalingen in de Wet toetreding zorgaanbieders.

  • De vrijgevestigde praktijk zorgt in Vektis voor een actuele weergave van alle relevante informatie.

  • De vrijgevestigde praktijk beschikt over een geldig certificaat bij VECOZO.

  • De vrijgevestigde praktijk is bereid om informatie aan te leveren bij Vektis voor het monitoren van de wachttijden.

  • De vrijgevestigde praktijk maakt bij zijn declaratieadministratie gebruik van de meest recente versie van het rapport Externe integratie dat voor de zorgsector van toepassing is.

  • De vrijgevestigde praktijk stelt zijn prestatie-indicatoren ter beschikking aan het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland, voor zover dat verplicht is op basis van wet- en regelgeving.

CZ groep

  • Alle behandelaren in de vrijgevestigde praktijk leveren zorg die voldoet aan de eisen vanuit de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en landelijk en regionaal vastgestelde kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen.

  • De vrijgevestigde praktijk zet alléén de volgende regiebehandelaren in: GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters.

  • De vrijgevestigde praktijk conformeert zich aan de veldafspraken binnen het ZPM.

  • De vrijgevestigde praktijk garandeert dat zij een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten die voor haar beroepsgroep gebruikelijk en adequaat is, ook voor de (rechts)personen die niet onder de dekking van de genoemde verzekering vallen.

  • De vrijgevestigde praktijk is bereid informatie aan te leveren voor het vullen en actueel houden van Zorgvinder (de internetapplicatie van CZ groep om zijn verzekerden te begeleiden).

  • De vrijgevestigde praktijk verleent haar medewerking aan de controles die CZ groep uitvoert. Wij nemen daarbij de voorschriften in acht die de persoonlijke levenssfeer van de verzekerden beschermen. Ook nemen wij de (nadere) regels in acht die worden gesteld in artikel 87 van de Zorgverzekeringswet, hoofdstuk 7 van de Regeling zorgverzekering en het Protocol materiële controle van Zorgverzekeraars Nederland (zie ook: www.cz.nl/ggz (new window)).

  • De vrijgevestigde praktijk zorgt voor continuïteit in de zorgverlening en meldt omstandigheden die de continuïteit in gevaar brengen aan CZ groep. Daarmee bedoelen we ook een gelijkmatige spreiding van het overeengekomen aantal behandeluren per praktijk over het kalenderjaar.

  • De vrijgevestigde praktijk levert geen behandelingen met Spravato.

  • De vrijgevestigde praktijk zorgt dat vóór elke behandeling een (geobjectiveerde) geldige verwijzing in het patiëntendossier zit.

  • De vrijgevestigde praktijk mag geen prestaties bij CZ groep declareren via een andere overeenkomst of op restitutiebasis.

  • Op de behandellocatie(s) van de vrijgevestigde praktijk worden geen behandelingen geleverd door andere zorgaanbieders in de GGZ. De vrijgevestigde praktijk is voor onze verzekerden als zodanig herkenbaar op de praktijklocatie.

  • De vrijgevestigde praktijk heeft een website met transparante informatie over de behandelingen, de wachttijden, de vergoedingen en de bereikbaarheid.

  • Alle behandelaren in de vrijgevestigde praktijk voeren effectmetingen (zoals ROM) uit bij de cliënten in het kader van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

  • Als een vrijgevestigde psychiater werkzaam is in de praktijk, is deze bereid om het gesprek aan te gaan over eventuele deelname aan de crisisdienst, wanneer hij daartoe een verzoek krijgt van de regievoerder van de regionale crisisdienst.

  • De vrijgevestigde praktijk declareert de geleverde zorg binnen 30 dagen of anders volgens de landelijk overeengekomen afspraken.

Uitsluitingen

Niet alle zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst voor 2024. Dit geldt in ieder geval voor de vrijgevestigde praktijk:

  • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

  • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

  • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;

  • die als vrijgevestigde is geschorst of aan wie de beroepsuitoefening is ontzegd door een uitspraak op grond van de Wet BIG of het Wetboek van Strafrecht. Ditzelfde geldt voor een eventueel aan hem verbonden beroepsbeoefenaar;

  • die zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de inlichtingen die voor de overeenkomst relevant zijn niet heeft verstrekt;

  • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert;

  • die (ook) zorg aanbiedt op een locatie in het buitenland, verder dan 30 kilometer van de Nederlandse grens, dan wel samenwerkt en verwijst naar een andere zorgaanbieder met een locatie in het buitenland verder dan 30 kilometer van de Nederlandse grens.

Nieuwe vrijgevestigde praktijken

De procedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken geldt voor praktijken met enkel de volgende regiebehandelaren die voor onze verzekerden zorg leveren: GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters en die in 2023 geen overeenkomst hebben voor het leveren van geneeskundige GGZ. De vrijgevestigde praktijk moet aantonen dat zij voldoet aan de minimale eisen en de toegangseis en dat er op haar geen uitsluiting van toepassing is zoals genoemd in deze bijlage onder ‘Uitsluitingen’. CZ groep kan dit vooraf en achteraf toetsen. De vrijgevestigde praktijk aanvaardt dat de overeenkomst en het aantal behandeluren worden afgesproken per praktijk en dat deze dus niet overdraagbaar zijn.

Toegangseis: minimale omzet

Vrijgevestigde praktijken die in 2022 of de laatste 12 maanden een minimale omzet van
€ 10.000 hadden voor onze verzekerden, kunnen deelnemen aan de procedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken in 2024. De omzet wordt vastgesteld op basis van de gehonoreerde declaraties op de AGB-code van de praktijk die uiterlijk op 31 mei 2023 bij ons zijn ingediend.

Deel deze pagina: