2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Kwaliteit van zorg

Kwaliteitsgesprekken

In 2023 en 2024 bezinnen we ons op de verdere ontwikkeling van kwaliteitsbeleid binnen de GGZ. Hiervoor gaan we met diverse zorgaanbieders, cliënten en experts in gesprek, zodat we voor de inkoop voor 2025 een nieuw kwaliteitsbeleid kunnen formuleren. Wij maken hiervoor een selectie op basis van soort zorgaanbieder en (specifiek) zorgaanbod. 

Esketamine neusspray (Spravato)

Voor behandelingen met Spravato contracteren we zorgaanbieders op basis van de landelijk opgestelde criteria van de NVvP. In 2024 contracteren we voor dit dure geneesmiddel vooralsnog alléén de zorgaanbieders die hier ook in 2023 een overeenkomst voor hadden. Zie bijlage 3 voor het toetsingskader Esketamine neusspray.

Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) en veldafspraken binnen het ZPM

Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om zorg aan een GGZ-cliënt te bieden. Vanaf 2024 moet er overeenstemming zijn over een veldnorm die tripartite is ingediend om te worden opgenomen in het register van ZiNL, als aanvulling op of (deels) als vervanging van het LKS. Mocht deze opname in het register vertraging oplopen, dan is er mogelijk ook in 2024 sprake van een veldafspraak die tijdelijk concrete invulling geeft aan het LKS. Als dit leidt tot een aanpassing van het zorginkoopbeleid voor 2024, dan publiceren we dit op onze website.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ[1]

Dit keurmerk draagt bij aan het continu verhogen van de kwaliteit van de generalistische zorg. Daarom hanteert CZ groep een opslag op het tarief voor zorgaanbieders die in 2024 het keurmerk dragen.

Genderdysforie

Een behandeling voor genderdysforie moet altijd met aantoonbare ketenafstemming plaatsvinden als er endocrinologische of chirurgische interventies in het behandelplan zijn opgenomen.

2.2.2 Kosten van zorg

Praktijkuren

We maken een afspraak met de vrijgevestigde praktijk op basis van een maximaal aantal uren. Het aantal uren per praktijk wordt één keer per jaar vastgesteld op basis van een uitvraag in VECOZO in combinatie met het marktaandeel van CZ groep. Wijzigingen in de praktijksamenstelling vangt de praktijk gedurende 2024 op binnen de overeengekomen uren. Er is geen procedure voor aanvullende zorginkoop van toepassing.

Tariefpercentages

  • Er geldt een opslag van de tariefpercentages voor kwaliteitsvisitaties, het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ en deelname aan de crisisdienst voor de psychiater.

  • CZ groep differentieert in het tarief van het behandelconsult van de psychiaters in de vrijgevestigde praktijk.

Aanvullend beleid voor consulten, toeslagen en overige prestaties

  • De totale casemix bestaat uit maximaal 10% trajecten met uitsluitend diagnostiek.

  • De vrijgevestigde praktijk kan de toeslag voor Spravato niet registreren en declareren.

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

De toegankelijkheid van de GGZ staat al lange tijd onder druk. Ondanks alle inspanningen blijven de wachttijden te lang. We blijven ernaar streven om de wachtlijsten in 2024 binnen de Treeknormen te hebben en onze verzekerden een goed toegankelijke GGZ aan te kunnen bieden. We volgen de landelijke afspraken van onder meer de Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ. Samen met andere veldpartijen vertalen we die afspraken en resultaten naar onze kernwerkregio’s.

Verbeterde toegang tot de GGZ voor mensen met zwakbegaafdheid (ZB) en een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Vanuit het veld ontvangen wij signalen dat de ZB/LVB-doelgroep problemen ervaart bij de toegang tot de GGZ. CZ groep vindt exclusiecriteria op basis van IQ onwenselijk. Deze doelgroep heeft recht op zorg binnen de reguliere GGZ. Daarom vragen we aandacht en inspanning voor het vroegtijdig (h)erkennen van deze problematiek en het aanpassen van de behandeling aan het niveau van de cliënt, zoals opgenomen in de generieke module.[2]

Levensbeschouwelijke overtuiging

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

Deel deze pagina: