Bijlage 3. Toetsingskader esketamine neusspray (Spravato)

Esketamine en gepast gebruik 

Esketamine neusspray wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet bij therapieresistente depressie als stap 4 in het behandelprotocol, na non-respons op ten minste drie achtereenvolgende medicamenteuze behandelstappen met antidepressiva inclusief één augmentatiestap. CZ groep vindt gepast gebruik van dit dure geneesmiddel essentieel en volgt de criteria die de NVvP hiervoor heeft opgesteld.[1]

Verklaring zorgaanbieder 

Als u een gecontracteerde zorgaanbieder bent en contractuele afspraken wilt maken voor behandelingen met esketamine neusspray, dan vult u onderstaande vragenlijst in. Stuur deze per e-mail naar inkoop.ggz.instellingen@cz.nl met als onderwerp ‘toetsingskader esketamine neusspray’ en onder vermelding van uw AGB-code. U kunt pas starten met deze behandelingen als CZ groep expliciet toestemming heeft gegeven. De toestemming hangt af van de uitkomst van onderstaande vragenlijst en van een goede landelijke spreiding en concentratie van de behandeling met dit dure geneesmiddel.  

Vul de vragen hieronder volledig en naar waarheid in. Als een criterium uit subonderdelen bestaat, moet u integraal voldoen aan al die punten om de vraag met JA te kunnen beantwoorden.

Criteria 

JA 

NEE 

U bent een specialistisch centrum en hebt meer dan twee jaar ervaring met de poliklinische en/of klinische behandeling van therapieresistente depressie. 

☐ 

☐ 

U behandelt als specialistisch centrum elke patiënt conform de criteria voor gepast gebruik, zoals vastgelegd door ZiNL in afstemming met de NVvP. Voor behandelingen met esketamine neusspray geldt dat alleen therapieresistente patiënten met depressie behandeld mogen worden als stap 4 in het behandelprotocol, na non-respons op ten minste drie achtereenvolgende medicamenteuze behandelstappen met antidepressiva, inclusief één augmentatiestap. 

☐ 

☐ 

U biedt continuïteit van zorg, onder andere door een traject aan te bieden van indicatiestelling, inductiefase (twee keer per week) en bij voldoende respons een optimalisatiefase en voortgezette behandeling (één keer per week of minder).

☐ 

☐ 

U monitort de behandeleffecten en bijwerkingen gedurende de behandelingen met depressievragenlijsten (observeer- en zelf-rated), een QOL-meetschaal, een meetschaal voor de mate van (dis)functioneren en een bijwerkingsvragenlijst, zoals bepaald door het Landelijk Netwerk Behandeling met esketamine neusspray (zie ook criterium 8). 

☐ 

☐ 

Als specialistisch centrum voldoet u aan de volume-eis van minimaal tien patiënten met esketamine neusspray per jaar om ervaring op te bouwen met de combinatiebehandeling. 

☐ 

☐ 

U voldoet aan de gangbare eisen aan een goede psychiatrische behandeling. Hieraan voldoet u in dit kader als:

  • De behandeling met esketamine geregeld wordt besproken in een MDO. De domeinen van evaluatie zijn: symptoomreductie, functioneren, kwaliteit van leven en bijwerkingen. In dit MDO is een psychiater uit het specialistische centrum met kennis en kunde van therapieresistente depressie aanwezig, net als de professionele zorgverlener die de behandeling met esketamine observeert. 

  • Er is een samenwerking met een ziekenhuis- of instellingsapotheek met kennis en kunde van de combinatiebehandeling.  

☐ 

☐ 

U voldoet als specialistisch centrum aan de veiligheidsmonitor conform de producteisen van de fabrikant: 

  • Er vindt monitoring plaats van de bloeddruk, dissociatie en sedatie rond de behandeling. 

  • Na de toediening van intranasale esketamine houdt een gekwalificeerde zorgprofessional de patiënt onder supervisie totdat die wordt beschouwd als klinisch stabiel en klaar om de zorginstelling te verlaten. 

  • Bij patiënten met klinisch relevante of instabiele cardiovasculaire of respiratoire aandoeningen moet een getrainde professional aanwezig zijn. Die moet kennis van cardiopulmonale reanimatie en de combinatiebehandeling hebben en apparatuur onder handbereik hebben tijdens de dagklinische behandeling in het centrum. 

☐ 

☐ 

Als specialistisch centrum participeert u in het Landelijk Netwerk Behandeling met esketamine neusspray, onder andere voor (gepseudonimiseerde) dataverzameling voor kwaliteitsregistratie en effectiviteitsonderzoek.  

☐ 

☐ 

  • 1Indien de landelijke criteria aangepast worden, zullen wij deze aanpassingen volgen.

Deel deze pagina: