2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Op het moment van schrijven hadden we nog te weinig informatie over de effecten van het ZPM. We verwachten deze informatieachterstand in 2023 in te halen. Juist in deze overgangsjaren streven wij naar een betere toegankelijkheid en inzet van (beschikbare) capaciteit, tegen maximaal gelijkblijvende kosten en met een waarborging van de kwaliteit van de zorg.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

  • Ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen worden niet meer via selectieve inkoop ingekocht. Wel geldt het kwaliteitskader voor instellingen die deze zorg leveren.

  • De uitvraag van de in- en exclusiecriteria wordt uitgebreid met een uitvraag van kenmerken van de organisatie van zorg(verlening) (denk aan: KIBG en de norm van digitale zorg). Daarnaast vragen we – indien van toepassing – ook de criteria uit voor de outreachende zorg. Die informatie hebben we nodig om tot een beoordeling te komen. Zorgaanbieders hebben namelijk uitdrukkelijke toestemming nodig van CZ groep om zorg te leveren in de setting Outreachend (setting 4).

  • De zorgaanbieder zet zich in om Passende hybride en digitale zorg: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is de gezamenlijke ZN-ambitie digitalisering 2024 (new window) en de opdracht in het IZA voor digitale zorg binnen de GGZ. Dit betekent concreet dat binnen de monodisciplinaire zorg 6% meer cliënten in setting 2 behandeld moeten worden.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

  • Een nieuwe instelling moet een plan van aanpak hebben voor de digitale zorg volgens het IZA.

  • Een nieuwe instelling is (minimaal) vijf dagen per week bereikbaar voor cliënten.

  • Een nieuwe instelling levert aantoonbaar een bijdrage aan de (regionale) wachtlijstproblematiek. Deze bijdrage beoordelen we via de in- en exclusiecriteria.

  • Een nieuwe instelling levert desgevraagd een bijdrage aan de crisisdienst in de regio.

  • Een nieuwe instelling die zorg levert in de settings Outreachend (setting 4) en Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg (setting 7), heeft hiervoor expliciet toestemming van CZ groep nodig.

  • Instellingen committeren zich aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0. Daarnaast is duurzaamheid verankerd in hun strategie.

Deel deze pagina: