Bijlage 2. Proces en voorwaarden voor aanvullende zorginkoop 2024

Het is voor zorgaanbieders in sectie III (instellingen) met een omzetmaximum mogelijk om in 2024 in aanmerking te komen voor aanvullende zorginkoop (bijcontracteren). In deze bijlage vindt u de procedure en voorwaarden voor aanvullende zorginkoop 2024.

Aanvraag door de zorgaanbieder

In de aanvraag toont de zorgaanbieder aan dat hij voldoet aan al deze voorwaarden:

 • De wachttijden bij de zorgaanbieder zijn boven de Treeknormen, inclusief een eventuele aanmeldpauze.

 • De zorgaanbieder dient het verzoek in als 70% van het omzetmaximum voor 2024 is bereikt.

 • De zorgaanbieder dient de meest recente UPM’s in. Deze UPM moet aansluiten bij de productieafspraak en is volledig en juist ingevuld. Als het CZ Zorgteam tegemoetkomingen heeft afgegeven, dan worden deze meegerekend in het basisbudget. Deze worden dus meegenomen in de UPM.

 • Er is sprake van een evenredige spreiding van nieuwe cliënten over het hele jaar.

 • Er is geen sprake van intensivering van de zorg. 

 • De zorgaanbieder levert een (geactualiseerd) plan van aanpak voor de wachttijden aan (zie www.cz.nl/ggz).

 • De zorgaanbieder heeft de behandelcapaciteit om deze aanvullende productie daadwerkelijk te kunnen leveren.

Beoordeling door CZ groep

CZ groep beoordeelt aan de hand van het verzoek of de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een aanvullend omzetmaximum en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is onder meer afhankelijk van de regionale context. Bij de beoordeling kijken wij in ieder geval naar de volgende punten:

 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden hierboven.

 • De aanvraag is gericht op de aandoeningen die in de betreffende regio boven de Treeknorm liggen.

 • Het plan van aanpak wordt beoordeeld aan de hand van de genomen maatregelen en de effecten op de wachttijden (bijvoorbeeld online behandeling en afspraken binnen de regionale taskforce).

 • De verzekerden kunnen voor die aandoeningen niet (meer) bemiddeld worden naar ander geschikt (digitaal) zorgaanbod.

 • De UPM is tijdig, volledig en juist. Uit de UPM blijkt dat de initiële afspraak volloopt.

 • Het aantal behandelde verzekerden binnen het omzetmaximum in 2024 neemt niet af ten opzichte van voorgaande jaren. Wij streven hiermee gelijkblijvende toegankelijkheid na.

Aanbieders die een volledige aanvraag indienen, krijgen binnen vier weken uitsluitsel. Wordt het verzoek gehonoreerd, dan maken we een aanvullende productieafspraak. Die geldt in principe tot een maximum van 10% van het initieel overeengekomen omzetmaximum. Wij maken een aanvullende zorginkoopafspraak voor een aanvullend omzetmaximum, een bijbehorend minimaal aantal unieke cliënten en een tariefafspraak. Deze afspraken worden in een addendum vastgelegd.

Deel deze pagina: