Bijlage 1. Minimale eisen voor instellingen

Alle instellingen binnen de geneeskundige GGZ moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande minimale eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met CZ groep in 2024. Ook gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen die hieraan. CZ groep kan dit vooraf en achteraf toetsen. De instelling aanvaardt dat de overeenkomst en de productieafspraak worden afgesproken per zorgaanbieder en dat deze dus niet overdraagbaar zijn.

Landelijk

 • De instelling beschikt over een geldige AGB-code volgens het Landelijk Kwaliteitsstatuut sectie III.

 • De instelling beschikt, conform de eisen van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, over een eigen organisatiespecifiek kwaliteitsstatuut GGZ sectie III Instellingen (met bijbehorend professioneel statuut). Dit statuut is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland en is geldig gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.

 • De instelling zorgt in het AGB-register van Vektis voor een actuele weergave van alle relevante informatie.

 • De instelling beschikt over een geldig inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • De instelling voldoet aan de relevante verplichtingen rondom de registratie van de UBO, waarbij de eventuele UBO niet onder een wettelijke sanctieregeling valt.

 • De instelling beschikt over een vertegenwoordigingsbevoegde functionaris die met zijn voor- en achternaam is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en die beschikt over een geldig certificaat bij VECOZO.

 • De instelling voldoet aan de relevante bepalingen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

 • De instelling beschikt over een (geneesheer-)directeur die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de verleende zorg.

 • De instelling voldoet aantoonbaar aan de voorwaarden uit de Governancecode Zorg 2022.

 • De instelling levert informatie aan bij Vektis voor het monitoren van de wachttijden.

 • De instelling maakt bij haar declaratieadministratie gebruik van de meest recente versie van het rapport Externe integratie dat voor de zorgsector van toepassing is.

 • De instelling stelt haar prestatie-indicatoren ter beschikking aan het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland, voor zover dit verplicht is op basis van wet- en regelgeving.

 • De instelling committeert zich aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Daarnaast is duurzaamheid verankerd in de strategie van de instelling.

CZ groep

 • De instelling levert zorg die voldoet aan de eisen vanuit de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en landelijk en regionaal vastgestelde kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen.

 • De instelling conformeert zich aan de veldafspraken binnen het ZPM.

 • De instelling garandeert dat zij een voor haar beroepsgroep gebruikelijke en adequate (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, ook voor de (rechts)personen die zij inschakelt en die niet onder de dekking van de genoemde verzekering vallen.

 • De instelling is bereid informatie aan te leveren voor het vullen en actueel houden van Zorgvinder (de internetapplicatie van CZ groep om zijn verzekerden te begeleiden).

 • De instelling verleent haar medewerking aan de controles die CZ groep uitvoert. We nemen bij deze controles de voorschriften in acht die de persoonlijke levenssfeer van de verzekerden beschermen. Ook nemen wij de (nadere) regels in acht die worden gesteld in artikel 87 van de Zvw en hoofdstuk 7 van de Regeling zorgverzekering (zie ook www.cz.nl/ggz).

 • De instelling zorgt voor continuïteit in de zorgverlening, waaronder ook wordt verstaan een gelijkmatige spreiding van het eventueel overeengekomen jaarvolume (of totaalvolume) over het kalenderjaar.

 • De instelling declareert de Spravato-toeslag alleen als dit expliciet contractueel overeengekomen is.

 • Op de behandellocaties van de instelling worden geen behandelingen geleverd door andere zorgaanbieders in de GGZ.

 • De instelling voert het plan van aanpak uit voor het reduceren van de wachtlijsten.

 • De instelling die gebruik wil maken van een aanvullende zorginkoopafspraak, is bekend met de voorwaarden uit dit zorginkoopbeleid en conformeert zich hieraan.

 • De instelling declareert de geleverde zorg binnen 30 dagen of anders volgens de landelijk overeengekomen afspraken.

Uitsluitingen

Niet alle zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ groep voor 2024. Dit geldt in ieder geval voor de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt;

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert;

 • die (ook) zorg aanbiedt op een locatie in het buitenland, verder dan 30 kilometer van de Nederlandse grens, dan wel samenwerkt en verwijst naar een andere zorgaanbieder met een locatie in het buitenland verder dan 30 kilometer van de Nederlandse grens.

Nieuwe instellingen

De procedure voor nieuwe instellingen is van toepassing voor zorgaanbieders die in 2023 geen overeenkomst als instelling hebben met CZ groep voor het leveren van geneeskundige GGZ. De instelling moet aantonen dat zij voldoet aan de minimale eisen in deze bijlage, de toegangseis en de aanvullende eisen hieronder. CZ groep kan deze eisen vooraf en achteraf toetsen. De instelling aanvaardt dat de overeenkomst en de productieafspraak worden afgesproken per zorgaanbieder en dat deze dus niet overdraagbaar zijn.

Toegangseis: minimale omzet

Instellingen die in 2022 of de laatste 12 maanden een minimale omzet van € 50.000 hadden voor verzekerden van CZ groep, zonder dat zij een overeenkomst als instelling met ons hadden voor de geneeskundige GGZ, kunnen deelnemen aan de procedure voor nieuwe instellingen voor 2024. De omzet wordt vastgesteld op basis van de gehonoreerde declaraties die uiterlijk op 31 mei 2023 bij ons zijn ingediend. Deze omzet is tevens de basis voor de afspraak 2024.

Aanvullende eisen voor nieuwe instellingen

Naast de minimale eisen in deze bijlage en de toegangseis gelden voor 2024 de volgende aanvullende eisen voor nieuwe instellingen:

 • Binnen de productieafspraak is de verhouding tussen nieuwe verzekerden en verzekerden die al in behandeling zijn minimaal 70/30.

 • De instelling beschikt over een procedure voor het omgaan met niet (volledig) geobjectiveerde verwijzingen door de huisarts of bedrijfsarts.

 • De instelling beschikt over uitstroomcriteria voor alle behandelingen in de GGZ naar elders in de GGZ-keten en past deze toe.

 • De instelling heeft een website met transparante informatie over de behandelingen, de wachttijden, de vergoedingen en de bereikbaarheid.

 • De instelling heeft een plan van aanpak om te voldoen aan de IZA-norm van digitale zorg.

 • De instelling is gedurende (minimaal) 5 dagen per week bereikbaar voor cliënten.

 • De instelling levert aantoonbaar een bijdrage aan de (regionale) wachtlijstproblematiek. Deze bijdrage beoordelen wij aan de hand van de in- en exclusiecriteria.

 • De instelling levert desgevraagd een bijdrage aan de crisisdienst in de regio.

 • De instelling die zorg levert in de settings Outreachend (setting 4) en Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg (setting 7), moet hiervoor expliciet toestemming krijgen van CZ groep.

Uitsluitingen

Nieuwe instellingen komen in ieder geval niet in aanmerking voor een overeenkomst voor 2024 voor het leveren van GGZ als:

 • op hen een van de eerder genoemde algemene uitsluitingen van toepassing is;

 • zij alleen diagnostiek leveren;

 • zij zorg leveren voor onze verzekerden in de settings Klinisch (setting 5) en Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg (setting 6). Instellingen die zorg leveren in de setting Hoogspecialistisch (setting 8) komen alleen in aanmerking voor een overeenkomst als zij zijn opgenomen in het overzicht van afdelingen die voldoen aan de criteria uit de Handreiking contractering setting hoogspecialistische GGZ.

Komt een nieuwe instelling in aanmerking voor een overeenkomst met CZ groep, dan bieden wij een overeenkomst aan voor 1 jaar. Gedurende dat jaar bekijken we of we de contractuele relatie kunnen voortzetten.

Innovatief zorgaanbod

Een instelling met een innovatief zorgaanbod kan mogelijk vrijstelling krijgen van een of meer aanvullende eisen. Met ‘innovatief zorgaanbod’ bedoelen we grensverleggend en nieuw zorgaanbod dat de kwaliteit van en toegang tot de zorg verhoogt en de kosten van de zorg verlaagt. Het tijdpad voor nieuwe instellingen blijft gehandhaafd.

Deel deze pagina: