GGZ vrijgevestigden 2024

Zorginkoopbeleid

GGZ vrijgevestigden 2024

laatste update: 18/09/2023
Versie: 1.1
Toevoeging/wijziging: niet is verwijderd onder de 2e bullit van tariefpercentages (2.2.2 kosten)
Pagina: 8
Reden: N.a.v. toelichting van de Nza hebben we voor 2024 besloten om wel te differentiëren in het tarief voor de inzet van de psychiater.

Voorwoord

Nog steeds staat de GGZ voor de grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De wachttijden in de GGZ blijven te lang. Dat komt vooral door een tekort aan personeel. Dit vraagt om een andere aanpak, zodat de huidige (behandel)capaciteit voor meer mensen beschikbaar komt. Alleen op die manier is de zorg voor de meest kwetsbare mensen gegarandeerd.

CZ groep richt zich de komende jaren op vier lijnen waarlangs we ons beleid vormgeven (de 4 d’s): 

    1. digitalisering: meer aanbod van digitale interventies en een landelijk digitaal netwerk;

    2. demedicalisering: onnodige instroom in de GGZ voorkomen; 

    3. domeinoverstijgend werken en denken: meer samenwerking binnen stelsels en over stelsels heen; 

    4. doelmatigheid: het blijven stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek.

We differentiëren in aanbieders die zich vooral op de mono- en multidisciplinaire zorg richten en de aanbieders die cruciale zorg leveren. Dat doen we door prikkels in het tarief op basis van in- en exclusiecriteria. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt mogelijkheden om richting te geven aan de 4 d’s. We willen het gedachtegoed van de mentale gezondheidscentra breder verspreiden. Daarmee kunnen we de toegankelijkheid van de GGZ duurzaam borgen.

Deel deze pagina: