2.2 Inhoudelijk beleid

CZ groep richt zich in 2024 op specifieke overeenkomsten voor gerichte behandelingen en biedt geen overeenkomsten voor algemene mondzorg aan. Daarnaast toetsen en borgen we de doelmatigheid van de reguliere mondzorg. We voeren onder meer controles en analyses uit van declaratiegegevens en we beoordelen machtigingen. Zo streven we naar toegankelijke en doelmatige zorg. We kopen selectief in, waarbij we waarde en kwaliteit bieden aan onze verzekerden en de betrokken zorgaanbieders.

Zorgovereenkomsten

CZ groep sluit zorgovereenkomsten af met:

 • praktijken die voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst Het Kind.

 • praktijken met een NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog die overkappingsprotheses op implantaten bieden.

 • praktijken die prothetiek aanbieden.

 • instellingen voor jeugdtandverzorging (JTV’s).

 • centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT’s).

 • praktijken die angstbehandelingen aanbieden.

In deze zorgovereenkomsten maakt CZ groep afspraken met de zorgaanbieders over kosten, kwaliteit, toegang tot de zorg en administratieve zaken. Waar mogelijk willen we daarbij de kwaliteit en toegankelijkheid hoog houden en de kosten beheersbaar. Deze afspraken maken we driejaarlijks, tenzij anders vermeld.

Overeenkomst Het Kind

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Het Kind, moet een praktijk al haar mondzorgprofessionals hebben geschoold volgens de methode Gewoon Gaaf. Zij kan hiervan een bewijs van deelname overleggen vanuit het Ivoren Kruis. Daarnaast heeft de praktijk een aantoonbare maatschappelijke rol, waarbij kinderen uit de regio naar de tandarts worden begeleid. Het Ivoren Kruis kan de praktijk handreikingen bieden om deze rol in de regio op te pakken.

Procedure

Iedere zorgaanbieder die in 2023 een overeenkomst Gewoon Gaaf met ons heeft afgesloten, krijgt in mei 2023 een digitale vragenlijst aangeboden via VECOZO. Daarmee toetsen we of de zorgaanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst Het Kind voldoet. De vragenlijst moet binnen 6 weken ondertekend terug zijn gestuurd via VECOZO. Voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden, dan krijgt hij vanaf september een digitaal aanbod via VECOZO. CZ groep hanteert een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Als een nieuwe zorgaanbieder de overeenkomst Het Kind wil aanvragen, kan hij contact opnemen via rz.mondzorg@cz.nl. We zetten dan in VECOZO een vragenlijst klaar, waarna we bovenstaande procedure volgen.

Minimale kwaliteitseisen

 • Alle mondzorgprofessionals die betrokken zijn bij het zorgtraject van het kind, hebben de scholing Gewoon Gaaf vanuit het Ivoren Kruis gevolgd en kunnen een bewijs van deelname overleggen.

 • De praktijk kan aantonen dat zij actief haar maatschappelijke rol in de regio vervult. Als voorbeeld kunnen de good practices van het Ivoren Kruis gebruikt worden.

Looptijd overeenkomst Het Kind

De overeenkomst wordt aangeboden voor 1 kalenderjaar.

Overkappingsprotheses op implantaten

CZ groep wil de kwaliteit borgen en de kosten van de zorg binnen de basisverzekering beheersbaar houden. Daarom stellen wij een aantal randvoorwaarden aan deze overeenkomst:

 • De zorgaanbieder werkt met een NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog. De betreffende implantoloog streeft naar een maximaal aantal van 4 praktijken waar hij/zij eindverantwoordelijk is.

 • Deze implantoloog is betrokken bij het hele zorgproces, ook als er meerdere implantologen of andere zorgverleners betrokken zijn.

 • We maken resultaatafspraken met de zorgaanbieder op basis van de zorgvraag van de patiënt en het verwachte resultaat.

 • Zorg aan de bovenkaak kan enkel geleverd worden na een goedgekeurde machtiging vanuit CZ groep.

 • De kwaliteit van de zorg wordt verbeterd en er worden heldere afspraken gemaakt over het behandelresultaat. Zo voorkomen we onnodige zorgkosten.

Procedure

Iedere zorgaanbieder die in 2023 een lopende overeenkomst met ons heeft voor overkappingsprotheses op implantaten, krijgt vanaf mei 2023 via VECOZO een digitale vragenlijst aangeboden. Zo kunnen we toetsen of de zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor een overeenkomst. De vragenlijst moet binnen 6 weken ondertekend terug zijn gestuurd via VECOZO. Voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden, dan krijgt hij vanaf september een digitaal aanbod via VECOZO. CZ groep hanteert een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Praktijken die nog geen zorgovereenkomst met ons hebben afgesloten, kunnen een aanvraag indienen via rz.mondzorg@cz.nl.

Minimale kwaliteitseisen

 • De praktijk heeft een eindverantwoordelijke NVOI-geaccrediteerde implantoloog.

 • Deze implantoloog houdt in Nederland praktijk.

 • Deze implantoloog staat ingeschreven in het register (zie artikel 3 van de Wet BIG).

 • Deze implantoloog is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het leveren van de zorg.

Looptijd overeenkomst overkappingsprotheses op implantaten

De overeenkomst wordt aangeboden voor de periode tot en met 2025.

Praktijken die prothetiek aanbieden

CZ groep sluit overeenkomsten af met tandprothetische praktijken en tandartsenpraktijken.
Tandprothetici mogen het deel van de mondzorg uitvoeren dat vooral is gericht op prothetiek. Tandartsen leveren ook een deel van de prothetische zorg. Wij hanteren in 2024 voor alle gecontracteerde zorgaanbieders hetzelfde tarief. Dit is 90% van het NZa-tarief conform de tariefbeschikking die op dat moment geldig is. Niet-gecontracteerde prothetische zorg vergoeden wij in 2024 conform de polisvoorwaarden.

Procedure

We hanteren een overeenkomst tandprothetiek voor centra voor mondzorg en vrijgevestigde tandartsen. Daarnaast hebben we een overeenkomst voor tandprothetiek voor tandprothetische praktijken. CZ groep hanteert een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Praktijken die nog geen zorgovereenkomst met ons hebben afgesloten, kunnen een aanvraag indienen via rz.mondzorg@cz.nl (new window).

Minimale kwaliteitseisen

 • De zorgaanbieder houdt rechtsgeldig een praktijk voor tandprothetiek waarin zorgverleners werken die de titel tandprotheticus voeren op grond van artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’ of de zorgverlener is een tandarts, die staat ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

 • De tandprothetici die in de praktijk werken, zijn als zodanig ingeschreven in het register van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

 • De tandartsen die in de praktijk werken, zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT).

Looptijd overeenkomst prothetiek

De overeenkomst wordt aangeboden voor de periode tot en met 2025.

Instellingen voor jeugdtandverzorging

JTV’s werken op basis van een ‘haal- en brengtarief’. Deze tarieven komen jaarlijks tot stand in overeenstemming tussen de NZa, de JTV’s en 2 representerende zorgverzekeraars. Als een JTV in aanmerking wil komen voor een ‘haal- en brengtarief’ en een instellingstoeslag, dan moet zij aantonen dat ze een speciale behandelgroep heeft. Daarnaast moet de JTV een begroting indienen. Daarin staan onder andere het aantal kinderen dat zij verwachten te behandelen en de kosten voor het vervoeren en behandelen van deze kinderen. CZ groep controleert de ingediende begroting volgens de beleidsregel Jeugdtandverzorging. Wij letten erop dat de kosten reëel, nodig en proportioneel zijn. Tot slot kunnen JTV’s ook in aanmerking komen voor de overeenkomst Het Kind. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor tandartspraktijken.

Minimale kwaliteitseisen

 • De JTV wordt als zodanig toegelaten op grond van de Zvw (en via AGB-code 1-39 ingeschreven).

 • De JTV dient een begroting in om in aanmerking te komen voor een haal- en brengtoeslag.

Representatie

 • De 2 grootste zorgverzekeraars in de betreffende regio maken tariefafspraken waar alle andere zorgverzekeraars zich bij aansluiten. Dit geldt voor alle JTV’s met een individuele tariefbeschikking.

Looptijd overeenkomst voor JTV’s

De overeenkomst wordt aangeboden voor de periode tot en met 2025.

Centra voor bijzondere tandheelkunde

Alle zorgverzekeraars bekijken in representatie of een CBT voldoet aan de erkenningscriteria uit de NZa-beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde. Wordt een CBT niet meer als zodanig erkend, dan heeft dit consequenties voor het aanbieden van een overeenkomst en voor de tarieven. CBT’s die aan de erkenningscriteria voldoen, bieden we een overeenkomst aan voor de periode tot en met 2024. Voor het individuele stoeluurtarief maken we in representatie afspraken met de zorgaanbieders. CBT’s die geen individueel stoeluurtarief willen, kopen we zelfstandig in.

We hanteren 2 overeenkomsten voor CBT’s met daarbij de mogelijkheid om machtigingsvrij te kunnen werken als het CBT angstbehandelingen aanbiedt. We maken verder onderscheid op basis van een Cobijt-accreditatie. CBT’s met zo’n accreditatie kunnen deels machtigingsvrij werken.

Procedure

Iedere zorgaanbieder die in 2023 erkend was als CBT, kan vanaf juni 2023 het aanvraagformulier erkenningscriteria downloaden bij Zorgverzekeraars Nederland (new window). Dit formulier moet uiterlijk op 1 augustus terug zijn gestuurd. De zorgverzekeraar bekijkt in representatie of het CBT (nog) voldoet aan de erkenningscriteria. Is dit het geval en heeft de zorgaanbieder nog geen lopende overeenkomst met ons, dan krijgt hij uiterlijk op 1 oktober een digitaal aanbod via VECOZO. CZ groep hanteert een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Nieuwe CBT’s die nog niet erkend zijn, kunnen een aanvraag voor een CBT erkenning en overeenkomst indienen via rz.mondzorg@cz.nl. In representatie zal de erkenning bekeken worden.

Minimale kwaliteitseisen

 • Minimaal 2 BIG-geregistreerde tandartsen verlenen de zorg, ieder in een erkende differentiatie van de bijzondere tandheelkunde.

 • Het CBT voldoet aan de erkenningscriteria.

 • Het CBT voldoet aan alle voorwaarden van de NZa-beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde.

 • Het CBT dient een begroting in bij CZ groep om in aanmerking te komen voor het collectief maximumtarief X831.

Representatie

De 2 grootste zorgverzekeraars in de betreffende regio maken tariefafspraken waar alle andere zorgverzekeraars zich bij aansluiten. Dit geldt voor alle CBT’s met een individuele tariefbeschikking.

Looptijd overeenkomst voor CBT’s

De overeenkomst wordt aangeboden voor de periode tot en met 2024.

Praktijken die angstbehandelingen aanbieden

CZ groep contracteert praktijken die angst voor de tandarts behandelen. In 2022 hebben we een driejarige zorgovereenkomst aangeboden. Niet-contracteerde zorg vergoeden wij conform de polisvoorwaarden.

Procedure

We hanteren een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Nieuwe praktijken kunnen een aanvraag indienen via rz.mondzorg@cz.nl (new window). Via VECOZO bieden we een digitale vragenlijst aan, zodat we kunnen toetsen of de aanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst voldoet. De vragenlijst moet na 6 weken ondertekend terug zijn gestuurd via VECOZO. Voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst, dan wordt die via VECOZO aangeboden.

Minimale kwaliteitseisen

 • De behandelaar van angst voor de tandarts voldoet aan de eisen in bijlage 1.

Looptijd overeenkomst

De overeenkomst wordt aangeboden voor de periode tot en met 2024.

Materiaal- en techniekkosten

De overheid stelt geen maximum aan de materiaal- en techniekkosten die zorgaanbieders in de mondzorg mogen rekenen. De beleidsregels van de NZa geven zorgaanbieders de mogelijkheid om de daadwerkelijke kosten door te berekenen aan de patiënt of de zorgverzekeraar. Om doelmatige zorg na te streven, hanteert CZ groep een maximumbedrag voor materiaal- en techniekkosten. Dit maximumbedrag komt tot stand door marktonderzoek. Bedragen boven het maximum kappen we af. Als de zorgaanbieder vindt dat een overschrijding van het maximumbedrag nodig is, dan kan hij dit schriftelijk en gemotiveerd meesturen met de aanvraag voor akkoordverklaring. Onze adviserend tandartsen en/of afdeling medische beoordelingen beoordelen dit. De maximale materiaal- en techniekkosten zijn terug te vinden op onze zorgaanbiederswebsite mondzorg (new window).

2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.2 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt;

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;   

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.   

Deel deze pagina: