2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Sinds 2019 zetten we samen met marktpartijen stappen om de farmaceutische zorg dichter bij de patiënt te laten plaatsvinden. We willen de terhandstelling van geneesmiddelen zo doelmatig mogelijk dicht bij onze verzekerden brengen, op de momenten die het beste passen bij hun behoefte, levensstijl en levensfase. De afgelopen jaren hebben we met alle partijen meerjarenovereenkomsten afgesloten die zorgverleners en verzekerden rust en zekerheid bieden. Hierin zetten we ook een stap om de terhandstelling van geneesmiddelen en de farmaceutische zorg te scheiden. De doelen voor de inkoop van farmaceutische zorg in 2024 sluiten aan bij de huidige lijn die we al hebben uitgezet. Bestaande en nieuwe marktpartijen krijgen opnieuw de ruimte om hun zorgaanbod aan te laten sluiten op onze doelen op het gebied van de extramurale farmacie.

Contractering per type apotheek

Ook in 2024 onderscheiden we verschillende typen apotheken binnen de zorginkoop. CZ groep blijft de kwaliteit van de farmaceutische zorg stimuleren en de waarde hiervan verhogen door deze zorg aan te laten sluiten op de specifieke wensen van onze verzekerden. Dit kan per situatie, regio en ook per marktsegment verschillen. CZ groep verwacht dat alle zorgaanbieders minimaal de medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) op een adequate manier uitvoeren. We blijven verschillen in kwaliteit inzichtelijk maken en koppelen daar de honorering aan via de CZ Waardemonitor.

Toegankelijkheid borgen

We zetten in 2024 de samenwerking voort met aanbieders van efficiënte en innovatieve farmaceutische zorg. Bij de bestaande landelijke contractpartners letten wij op een evenwichtige zorginkoop voor Nederland, zodat de farmaceutische basiszorg gewaarborgd is voor onze verzekerden en zij voldoende keuze hebben. We bieden actief ruimte aan regionale samenwerkingsverbanden om met ons in gesprek te gaan over aanvullende afspraken, waarmee we de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de farmaceutische zorg waarborgen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar blijven voor onze verzekerden. Daartoe nemen we actief onze verantwoordelijkheid.

Kostengroei beheersen

Jaarlijks stijgen de uitgaven voor farmaceutische zorg. Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen om deze groei af te remmen. Dat doen we door gepaste aflevertermijnen te stimuleren, het juiste gebruik van geneesmiddelen te promoten en onnodig gebruik terug te dringen. Van de apotheekhoudenden verwachten we dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in de keten; zij leveren geneesmiddelen doelmatig af en pakken een proactieve rol in het stoppen en afbouwen van onnodig geneesmiddelengebruik. Tot slot gaan we in 2024 het ondoelmatig gebruik van (relatief) dure geneesmiddelen verder terugdringen, onder andere via ons voorkeursbeleid.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

CZ groep wil vanaf 2024 de contractering via apothekerscollectieven afbouwen, zoals al aangekondigd in het zorginkoopbeleid 2023. Concreet betekent dit dat wij iedere apotheek een individuele overeenkomst voor farmaceutische zorg aanbieden, mits deze apotheek in 2023 gecontracteerd is en voldoet aan de minimumeisen in dit document.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Er zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2023.

Deel deze pagina: