2.2 Inhoudelijk beleid

Goede farmaceutische zorg levert maximale waarde op voor onze verzekerden. CZ groep let bij de zorginkoop voor 2024 onder meer op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en op kostenbeheersing. Bij de inkoop van openbare farmaceutische zorg kijken we naar de volgende 3 punten:

 1. Farmaceutische distributie: geneesmiddelen op een zo doelmatig mogelijke manier afleveren bij de verzekerden.

 2. Farmaceutische zorg: verzekerden in staat stellen geneesmiddelen op de best mogelijke manier te gebruiken.

 3. Geneesmiddelen: geneesmiddelen inkopen tegen de best mogelijke prijs.

2.2.1 Kosten en tariefstelling extramurale farmacie

De farmaceutische zorg en de terhandstelling van geneesmiddelen zijn wat ons betreft niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2024 willen we de distributie van geneesmiddelen en de bijbehorende farmaceutische zorg efficiënter en effectiever inrichten.

2.2.2 Farmaceutische distributie

Het doel van de terhandstelling is om geneesmiddelen op een juiste manier en zo doelmatig mogelijk te verstrekken aan de verzekerde. Hierbij moet minimaal sprake zijn van een veilige uitgifte. Deze wordt bereikt via medicatiebewaking en door de in de branche gebruikelijke medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) op te volgen. Met ‘doelmatig verstrekken’ bedoelen we:

 • waar mogelijk generieke geneesmiddelen afleveren;

 • het preferente middel afleveren binnen clusters waarin CZ groep een preferent geneesmiddel heeft aangewezen;

 • gepaste afgiftetermijnen bij chronische stabiele patiënten, bijvoorbeeld langer dan 3 maanden.

2.2.3 Farmaceutische zorg

Voor ons is het uitgangspunt van farmaceutische zorg dat verzekerden in staat geworden gesteld geneesmiddelen op de juiste manier te kunnen gebruiken. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 • de zelfredzaamheid verhogen;

 • de therapietrouw verbeteren;

 • het terugdringen van onnodig geneesmiddelengebruik (demedicalisering);

 • het verminderen van vermijdbare gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames waarbij geneesmiddelen een rol spelen.

Farmaceutische zorgtaken zijn onder meer: op een adequate manier de medicatie beoordelen voor complexe (polyfarmacie)patiënten, de juiste geneesmiddelen bij de juiste patiënten inzetten én onnodig medicatiegebruik stoppen. De juiste zorg voor de juiste patiënt is ook afhankelijk van een verdere optimalisatie van overdrachtsmomenten in de keten.

In principe zijn alle prestaties opgenomen in het integrale tarief voor de terhandstelling van een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is (UR-geneesmiddel). In ons beleid blijven we het niet ter hand stellen van een geneesmiddel en de dienstverlening thuis integraal verwerken in onze terhandstellingstarieven, tenzij anders overeengekomen.

We juichen innovatieve ideeën toe om een andere invulling te geven aan de farmaceutische zorg, losgekoppeld van de terhandstelling. Wij zijn vooral geïnteresseerd in slimme digitale zorgtoepassingen als vervanging van bestaande zorg.

Spoedeisende farmaceutische zorg

Alle zorgverzekeraars kopen gezamenlijk de spoedeisende farmaceutische zorg in volgens een landelijk non-concurrentieel model. Daarbij volgen zij de ANZ-tarieven. Deze zorg is daarmee geen onderdeel van de onderhandelingen over de tarieven en condities van de reguliere farmaceutische zorg. De spoedeisende farmaceutische zorg kopen wij in conform de ‘Handreiking inkoop acute farmaceutische zorg ZN’, die met het veld is gecommuniceerd. CZ groep wil met de partijen in ons kernwerkgebied nadenken over het herstructureren en innoveren van de farmaceutische spoedzorg.

2.2.4 Geneesmiddelen

Om de farmaceutische zorg betaalbaar te houden, gaan we in 2024 meer regie voeren op de inkoop van geneesmiddelen. Bij gelijkblijvende kwaliteit van geneesmiddelen en zorg kiezen wij altijd voor de meest doelmatige oplossing. Binnen de multi-source, single-source, dure geneesmiddelen en bereidingen zien we meerdere mogelijkheden om de inkoop doelmatiger te laten verlopen. Dit regelen we vooral door directe afspraken met registratiehouders te maken over de prijzen. We nodigen marktpartijen hierbij uit om met initiatieven en ideeën te komen die ons ondersteunen in deze visie.

Sommige registratiehouders van geneesmiddelen komen via ondoelmatige constructies tot onethisch hoge geneesmiddelprijzen die zij niet kunnen verantwoorden met standaard onderzoeks- en ontwikkelkosten en fabricageprocessen. Wij willen, samen met de markt, mogelijkheden ontwikkelen om deze werkwijze aan te pakken om de toegang en betaalbaarheid van de geneesmiddelen en de farmaceutische zorg voor onze verzekerden te kunnen blijven garanderen.

Preferentiebeleid

Ons preferentiebeleid is al jaren een belangrijk instrument om de kosten van geneesmiddelen te beheersen. In 2024 gaat CZ groep verder met het beleid om behalve voor generieke geneesmiddelen ook afspraken te maken voor biosimilars en complexe moleculen. We onderscheiden naast het preferentiebeleid nog 2 manieren om de kosten van geneesmiddelen te beheersen:

 1. Voorkeursbeleid
  CZ groep heeft ervoor gekozen om zijn voorkeursbeleid door te ontwikkelen. Belangrijke pijlers hierbij zijn de prijs, de beschikbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij willen geneesmiddelen aanwijzen die goed beschikbaar zijn voor onze verzekerden, die voldoen aan onze criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en die tegen de gunstigste prijs verkrijgbaar zijn. De komende jaren ontwikkelen wij het beleid verder door, waarbij we streven naar de beste prijs en niet alleen naar de laagste prijs.

  Binnen een cluster van vergelijkbare geneesmiddelen wijst CZ groep één of meer leveranciers aan van wie de producten in aanmerking komen voor vergoeding in een vooraf bepaalde periode. Een getekende MVO-verklaring is sinds 2019 een voorwaarde voor leveranciers. In principe vergoeden we per cluster geen andere producten dan de aangewezen producten. We maken hierop alleen een uitzondering als de behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord is. Binnen het voorkeursbeleid kan het ook gaan om geneesmiddelen in combinatie met zorg.

 2. Laagsteprijsgarantie (LPG)
  CZ groep vergoedt binnen clusters van vergelijkbare geneesmiddelen de geneesmiddelen tegen het tarief van het laagst geprijsde product dat in de markt beschikbaar is. Of tegen de prijs die valt binnen een bandbreedte van 105% van die laagste prijs. Anders dan bij de artikelpreferentie is de afleverende apotheek bij de prijspreferentie vrij om het merk zelf te bepalen. Maandelijks bepalen we de vergoedingsprijs per cluster van vergelijkbare geneesmiddelen.

 3. Een vaste maximale vergoedingsprijs
  Hierbij bepaalt CZ groep periodiek een vaste vergoedingsprijs voor een cluster van geneesmiddelen of voor een dienst. De apotheekhoudende is vrij om binnen de productcategorie het merk zelf te bepalen. Alle producten die hieronder vallen, vergoeden we tot een maximumtarief.

Voor 2024 wil CZ groep de mogelijkheden en instrumenten binnen de extramurale farmaciemarkt verder verkennen om op onderdelen selectieve inkoop toe te passen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van geneesmiddelen, van geneesmiddelen gecombineerd met zorg of bij de selectieve inkoop rondom patiëntengroepen of indicatiegebieden. Wij staan open voor nieuwe initiatieven, waarbij doelmatigheid vooropstaat.

Inkoopkorting geneesmiddelen

Ook voor 2024 maakt CZ groep afspraken over de materiaalkosten van geneesmiddelen en de korting daarop. Als de Wmg van toepassing is, vergoeden we aan de apotheekhoudende het geleverde geneesmiddel conform de prijzen op de prijslijst[1] van CZ groep. We verminderen het bedrag met een kortingspercentage tot een maximumbedrag. De uiteindelijke vergoedingsprijs is de prijs van het geneesmiddel inclusief korting, met daarbij opgeteld de receptregelvergoeding en de btw. De afleververgoeding van geneesmiddelen die buiten de Wmg vallen, wordt bepaald door een percentage van de geneesmiddelprijs te nemen, tot een vaste maximumprijs. In deze gevallen is geen sprake van een vaste receptregelvergoeding.

2.2.5 Waarde bepaalt mede het tarief van de terhandstelling

Met de inkoop van farmaceutische zorg blijven we inhoudelijke waarde creëren voor onze verzekerden. Daarbij streven we ernaar de kwaliteit van de zorg te verhogen, in professionele zin én in de manier waarop onze verzekerden die ervaren. Onze Waardemonitor geeft inzicht in de prestaties van zorgaanbieders op het gebied van klantgerichtheid, de uitkomsten van zorg en de doelmatigheid bij het verstrekken van geneesmiddelen.

De komende jaren blijft CZ groep de kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg transparant maken om verzekerden te ondersteunen in hun keuzes. Ook voor apotheken maken wij hun scores op de Waardemonitor transparant. Zo kunnen apotheken zichzelf continu verbeteren. Wij blijven daarom gedifferentieerd contracteren op basis van indicatoren die we verder ontwikkelen. De individueel behaalde scores van apotheken tonen we op de Zorgvinder van CZ groep. Wij gaan ervan uit dat apotheken die ondergemiddeld scoren hun best doen om hun score te verbeteren. CZ groep kan besluiten om apotheken die aantoonbaar en meerdere jaren opeenvolgend achterblijven bij het landelijk gemiddelde en weinig verbetering laten zien, in de toekomst niet meer te contracteren.

2.2.6 Toegankelijkheid van zorg

CZ groep heeft een zorgplicht voor zijn verzekerden. Daarom willen we voldoende doelmatige en kwalitatieve zorg inkopen. Wij garanderen onze verzekerden voldoende gecontracteerd zorgaanbod. Als onze zorgplicht in het geding komt, zoeken we naar alternatieven.

We kopen farmaceutische zorg in bij aanbieders die continuïteit in hun dienstverlening bieden. Wij verwachten van alle zorgaanbieders een minimaal niveau voor het aangaan en behouden van een zorgovereenkomst. In de bijlage vindt u de minimale geschiktheidseisen.

Van alle apotheken die een overeenkomst met ons hebben, verwachten we dat zij de continuïteit van hun dienstverlening aan onze verzekerden garanderen. Mocht die continuïteit in het geding komen, dan verwachten we dat zij dit als contractpartner tijdig aan ons doorgeven.

Nieuwe apotheken

CZ groep heeft in 2023 voldoende farmaceutische zorg ingekocht om aan zijn zorgplicht te voldoen. Nieuwe apotheken kunnen enkel in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen (ter beoordeling aan CZ groep):

 • De apotheek draagt bij aan het oplossen van een zorgplichtprobleem (bijvoorbeeld door het sluiten van een andere apotheek of in een nieuwbouwwijk).

 • De apotheek heeft een (in positieve zin) onderscheidend zorgaanbod in de regio op het gebied van kwaliteit, kosten, samenwerkingen en/of innovatie dat leidt tot aantoonbaar betere farmaceutische zorg.

Als een nieuwe vestiging niet voldoet aan een van deze voorwaarden, biedt CZ groep in beginsel geen overeenkomst aan. Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een overeenkomst.

Schaalvergroting en centralisatie

In 2024 zetten we meer in op de scheiding tussen farmaceutische zorg en distributie. We sturen op farmaceutische zorg daar waar deze logisch en gewenst is, en verantwoord en dichtbij voor onze verzekerden. Bij kleine apotheken is een relatief groot gedeelte van het terhandstellingstarief nodig voor vaste kosten en personeel. Door de distributie en farmaceutische zorg meer te centraliseren, is schaalvergroting mogelijk. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de zorg verhogen en de kosten beperken. Hierdoor kunnen we budget vrijmaken om farmaceutische zorg te contracteren, los van de terhandstelling. In lijn met dit beleid willen we sturen op de rationalisatie van het aantal vierkante meters apotheekruimte in Nederland. We willen dit beleid de komende jaren verder uitwerken en gaan in 2024 graag in gesprek met het veld om hier samen invulling aan te geven.

Overheidsmaatregelen

 • CZ groep verwacht dat in 2024 de modernisering van het GVS wordt doorgevoerd.

 • Voor veranderend overheidsbeleid of regelgeving kunnen apotheekhoudenden in beginsel geen aanspraak maken op compenserende maatregelen vanuit CZ groep.

Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.7 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

 • 1Vooralsnog is de prijslijst van CZ groep gelijk aan de taxe (AIP) van Z-Index. CZ groep behoudt zich het recht voor dit aan te passen.

Deel deze pagina: