1.1 Visie

Verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben in onze ogen samen de sleutel in handen om kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg te borgen voor al onze verzekerden. Nu en in de toekomst. Dit is de uitdagende gemeenschappelijke opdracht waar we samen voor staan. Dit vraagt iets van ons allemaal. Om de zorg toegankelijk te houden, ondersteunen wij initiatieven die (onnodige) zorg willen voorkomen. Wij stimuleren passende zorg, als is vastgesteld dat deze nodig is. De huisarts vervult hierbij een belangrijke rol. Het doel is om de beperkte fysieke zorgcapaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten. Daardoor kan de kwaliteit van de zorg beter worden geborgd en is er meer tijd voor de patiënt.
Regionale organisaties ondersteunen huisartsen onder andere bij de implementatie van ketenzorg, kwaliteitsstandaarden, innovaties en multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Daarnaast ondersteunen zij huisartsen bij continuïteitsproblemen en facilitaire zaken zoals ICT, inzet van e-health en afgestemde zorg met één integraal dossier. Deze ondersteuning helpt huisartsen om te kunnen blijven doen waarvoor ze hebben gekozen: huisartsenzorg verlenen aan hen die het nodig hebben.

Om toegankelijke en toekomstbestendig huisartsenzorg te organiseren en te realiseren, zet CZ groep in op 4 pijlers:

Passende zorg

Het is belangrijk dat de patiënt meteen door de juiste zorgverlener wordt gezien. Dit voorkomt verergering van klachten, onnodige belasting van zorgverleners en kosten. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium te bepalen of er een hulpvraag is en wie de juiste professional is voor deze patiënt. Belangrijk hierbij is dat er niet alleen oog is voor medische klachten, maar dat we breed kijken naar de patiënt op basis van de uitgangspunten van positieve gezondheid.

Regionale samenwerking/ Regionaal afgestemd zorgaanbod

Om de zorg toegankelijk te houden, is goede regionale samenwerking een vereiste. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we de organisatie van de eerstelijnszorg versterken. Een gemandateerde, goed georganiseerde regionale huisartsenorganisatie (RHO) is daarom volgens ons het fundament van toekomstbestendige eerstelijnszorg.
Wij zien voor de RHO een belangrijke rol weggelegd bij het bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Met dit doel maakt de RHO adequate samenwerkingsafspraken met regionale zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, de GGZ, V&V en met gemeenten. Deze afspraken leiden tot een afgestemd regionaal (zorg)aanbod voor onze verzekerden. De RHO zorgt er vervolgens ook voor dat de betrokken en aangesloten zorgverleners deze afspraken implementeren en naleven. Ook op het gebied van toegankelijkheid speelt de RHO een belangrijke rol: zij signaleert vroegtijdig eventuele toegankelijkheidsproblemen en werkt proactief mee aan oplossingen, zowel in acute situaties als op de langere termijn

Technologie/digitalisering

Op technologisch gebied kunnen steeds meer faciliteiten bijdragen aan goede en toegankelijke zorg. Hybride zorg is voor CZ groep een belangrijk thema. Die hybride zorg is voor ons geen doel op zich, maar wel een cruciaal middel om de zorg in te toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. In de dagelijkse praktijk worden deze mogelijkheden nog niet optimaal ingezet. Met name de RHO's dienen hier een initiërende en faciliterende rol te spelen. CZ groep ondersteunt vooral de initiatieven die als doel hebben om op regionaal niveau systemen te koppelen (ICT, telefonie, Huisartsinformatiesysteem), die daadwerkelijk e-health willen inzetten (onder meer digitale triage en digitale huisartsenzorg) en die blended care meer in praktijk willen brengen (de inzet van technologie voor het volgen en begeleiden van chronische patiënten). Zie ook 2.3.1.

Persoonsgerichte zorg en preventie

Het is belangrijk om de patiënt bij de zorgverlening te betrekken. Om rekening te houden met de behoeften, voorkeuren en waarden die belangrijk zijn voor de patiënt. Met interventies als Samen Beslissen en de inzet van beslisondersteunende instrumenten kunnen we de patiënt hierbij ondersteunen. In onze visie zetten we deze interventies vaker in in de dagelijkse praktijk.
Daarnaast is het van belang om verzekerden informatie te verstrekken over gezondheid, zelfzorg en professionele zorg. Die informatie kan bijdragen aan een gezonder gedrag en daarmee ook onnodige zorg voorkomen. Wij bespreken samen met zorgaanbieders hoe we verzekerden beter kunnen informeren over zelfzorg en over gezond gedrag.

Deel deze pagina: