2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024 en 2025

Voor 2024 en 2025 continueren wij op hoofdlijnen het beleid zoals we dat de laatste jaren hebben ingezet. We willen vooral de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg meer toekomstbestendig organiseren. Om dit te realiseren, blijven wij regionaal samenwerken met huisartsen en de RHO. In die samenwerking willen we vooral de zorg anders organiseren, zodat die doelmatig, passend en toegankelijk is voor alle inwoners. Om beter aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van de patiënt, ondersteunen we de ontwikkeling om de zorg meer persoonsgericht te verlenen. De RHO heeft hierbij een belangrijke rol. Wij willen met hen afspraken maken over passende zorg tegen marktconforme tarieven.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024/2025

Looptijd overeenkomsten

CZ groep biedt een tweejarige overeenkomst Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg en organisatie en infrastructuur (O&I) aan voor 2024/2025. Bij het vaststellen van deze looptijd hebben we rekening gehouden met regio’s waar sprake is van twee preferente zorgverzekeraars.
Voor spoedeisende huisartsenzorg in ANW-uren bieden we een meerjarige overeenkomst aan die we in ZN-verband hebben vastgesteld.

Huisartsenzorg

 • Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP)
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt uiterlijk 1 juli 2023 met het besluit of zij per 2024 één of meerdere prestaties voor MTVP opneemt in de toepasselijke beleidsregels. Als de NZa besluit MTVP per 2024 op te nemen in de beleidsregels, komt de S3-prestatie van 2023 automatisch te vervallen. Dan contracteren wij, indien aan de geldende voorwaarden voor MTVP wordt voldaan, de prestaties die door de NZa zijn vastgelegd in de toepasselijke beleidsregels. Mocht MTVP niet per 2024 worden opgenomen in de beleidsregel, dan zal de S3-prestatie in 2024 worden gecontinueerd. Uitgangspunt is de leidraad, die de partijen hebben opgesteld.

 • Uitbreiding POH GGZ
  Om de samenwerking in de driehoek sociaal domein – huisarts/praktijkondersteuner huisarts (POH) – GGZ te verbeteren, is er in het Integraal Zorgakkoord afgesproken dat het maximum aantal uren POH-GGZ per normpraktijk met 4 uur wordt verhoogd. Huisartsen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen dit per 2024 bij CZ groep aanvragen.

 • Valpreventie
  In het IZA staat beschreven dat zorgverzekeraars sámen met gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor het inkopen van vijf ketenaanpakken per 1 januari 2024. Ketenaanpak valpreventie is er hier één van. Wij verwijzen u naar het inkoopbeleid Ketenaanpak valpreventie voor meer informatie.

 • Digitaal meedenkconsult
  Het digitaal meedenkconsult tussen huisarts en medisch specialist wordt in veel regio's ingezet. Wij uniformeren deze prestatie per 1-1-2024, waarbij de inzet van de huisarts via de reguliere prestaties in S1 wordt gefinancierd. Deze wijziging geldt ook voor huidige afspraken.

Multidisciplinaire zorg en O&I

CZ groep handhaaft in grote lijnen het bestaande beleid voor multidisciplinaire zorg en O&I. Voor 2024/2025 betekent dit dat CZ groep

 • de RHO’s de ruimte geeft om binnen de huidige bekostiging en voorwaarden de chronische zorg persoonsgerichter en digitaler te maken;

 • regionale maatwerkafspraken maakt over de meerkosten van loondienstcentra met de betreffende RHO’s.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Huisartsenzorg

Huisartsenpraktijken van nieuwe innovatieve aanbieders moeten zich aansluiten bij de RHO en de huisartsendienstenstructuur (HDS). De overige voorwaarden vindt u op onze website.

Spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren

Spoedeisende huisartsenzorg wordt in representatie ingekocht. CZ groep contracteert deze zorg conform de landelijke voorwaarden en eisen. De huidige Wmg-overeenkomst eindigt per 1 januari 2024. In samenspraak met landelijke partijen wordt een nieuwe meerjarige Wmg-overeenkomst opgesteld.

Multidisciplinaire zorg (MDZ) en O&I

De minimale voorwaarden om voor een overeenkomst MDZ en O&I in aanmerking te komen treft u aan in bijlage 1. Voor de volledige uitwerking van het zorginkoopbeleid multidisciplinaire zorg en organisatie en infrastructuur (O&I) verwijzen we u naar de website.

Deel deze pagina: