2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Kwaliteit van zorg

In de huidige (keten)zorg zijn patiënten ingedeeld naar aandoening (zoals DM2, COPD, astma en VRM) en krijgen zij geprotocolleerde zorgprogramma’s aangeboden. CZ groep wil de komende periode graag afspraken maken over het meer persoonsgericht verlenen van zorg. Persoonsgerichte zorg is zorg die gericht is op de specifieke hulpvraag van de patiënt in het perspectief van de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren. Ook iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop de patiënt in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

Het doel van persoonsgerichte zorg is tweeledig:

 • de patiënt medeverantwoordelijk laten zijn voor zijn welzijn;

 • de (chronische) ziekten van de patiënt te integreren in een geheel van ziekte en gezondheid.

Advanced care planning maakt hier onderdeel van uit. Samen met de patiënt en naasten wordt overlegd welke doelen van zorg en behandeling passen bij hem en zijn gezondheidssituatie. De patiënt krijgt meer regie en de zorgaanbieder ondersteunt de patiënt daarbij.

2.2.2 Kosten van zorg

Om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden, zet CZ groep met name in op: 

 • De inzet van technische en inhoudelijke innovatie

 • Door technische en inhoudelijke innovaties in te zetten, kunnen we passende zorg verantwoord dichtbij faciliteren en vermijdbare zorg en verwijzingen voorkomen.
  Wij willen vooral de volgende onderdelen stimuleren en implementeren: 

  • slimme triage, waarmee de toestroom van patiënten wordt verminderd en het spreekuur minder wordt belast; 

  • digitale coaches, om de zorg zodanig te organiseren dat chronische patiënten alleen worden gezien als dat nodig is;  

  • digitale zelfzorgmodules, waarmee we de zelfredzaamheid van de patiënt kunnen verhogen, waardoor die minder vaak een beroep doet op de diensten van de huisarts;  

  • (digitale) consultatie van specialistische zorg, om met meedenkconsulten het aantal vermijdbare verwijzingen naar gespecialiseerde zorg (somatisch en GGZ) te verminderen, met een evenredige afbouw van kosten in de tweede lijn;

  • digitale zorg als dat passend is.

 • Het terugdringen van praktijkvariatie 

 • Uit declaratiegegevens blijkt dat er veel praktijkvariatie is tussen huisartsen, onder andere op het gebied van voorschrijven en verwijzen. CZ groep vindt het belangrijk dat huisartsen inzicht kunnen krijgen in hun handelen via spiegelinformatie in Vektis. Uit pilots blijkt dat dit inzicht leidt tot betere en meer doelmatige zorg.
  De RHO en praktijkmanager faciliteren dit proces. Ze kunnen hiervoor onder andere gebruikmaken van de factsheet Multidisciplinaire zorg. CZ groep zet zich de komende periode in om de factsheet uit te breiden met spiegelinformatie over veelgebruikers in de huisartsenpraktijken. Dit inzicht kan RHO’s helpen om hier in het kader van MTVP gericht actie op te ondernemen. Een andere werkwijze voor deze groep kan bijdragen aan werkdrukverlaging in de huisartsenpraktijken.

 • Het vergroten van de doelmatigheid van de multidisciplinaire zorg en O&I
  CZ groep wil de doelmatigheid van de multidisciplinaire zorg vergroten. Daarvoor willen we:

  • de praktijkvariatie van de multidisciplinaire zorg verminderen op zorginhoud en tarief. Voor de huisartsencomponent is een maximum tarief van toepassing. Hierdoor kunnen we voor- en achteraf controles effectiever uitvoeren;

  • multidisciplinaire zorg doelmatiger uitvoeren. De RHO creëert randvoorwaarden om de ongewenste effecten van de huidige multidisciplinaire bekostiging te voorkomen en te verminderen;

  • de praktijkvariatie O&I verkleinen door middel van maatwerkafspraken met de betreffende RHO’s.

 • Doelmatig voorschrijven

 • Zilveren Kruis, VGZ en CZ groep zetten gezamenlijk in op het bevorderen van deskundigheid, kwaliteit en doelmatigheid rondom het voorschrijven van medicatie door middel van een farmacotherapeutisch overleg (FTO). Hiermee wordt het beleid 2023 voortgezet en verder doorontwikkeld in 2024 en 2025. Ook is er ruimte voor aanvullende regionale afspraken op het gebied van doelmatig voorschrijven.

2.2.3.Toegankelijkheid van zorg

Om de zorg toegankelijk te houden, richt het beleid van CZ groep zich op de volgende punten:

 • verdergaande taakdelegatie en taakherschikking in de eerste lijn;

 • het stimuleren van digitale zorg;

 • het verminderen van het aantal fysieke contacten met patiënten door:

  • betere triage en zorg op afstand voor chronisch zieken te stimuleren en te financieren;

  • een betere afstemming en samenwerking met het sociaal domein te organiseren en te stimuleren, bijvoorbeeld door afspraken met gemeenten te maken over Welzijn op Recept;

  • bureaucratische (toestemmings)procedures aan te pakken. We ondersteunen bijvoorbeeld pilots op het gebied van hulpmiddelen die zijn gericht op betere service en uitleg door de leveranciers van hulpmiddelen, zodat er minder toeloop is naar de huisartsenpraktijk.

 • het vroegtijdige signaleren door de RHO van regionale capaciteitsproblemen door periodieke monitoring van vraag en aanbod naar huisartsenzorg. Onderdeel hiervan is onder andere:

  • het in kaart brengen en benaderen van huisartsen die op korte termijn stoppen;

  • het begeleiden en ondersteunen van huisartsen die een praktijk starten of hebben overgenomen;

  • een plan van aanpak voor acute noodsituaties op het gebied van continuïteitsproblemen.

 • het contracteren van aanbieders van innovatieve huisartsenzorg. Dit zijn veelal landelijk opererende organisaties, die met technologieën en slimme triage een vernieuwend concept aanbieden. CZ groep hecht veel waarde aan deze vernieuwingen. 

2.2.4 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: