1.2 Trends en ontwikkelingen

Toegankelijkheid van de huisartsenzorg

Huisartsen en ondersteunend personeel (assistentes, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en physician assistants) zijn steeds moeilijker te vinden. Dat vergroot de druk op de zittende huisartsen. Het brengt risico's met zich mee voor de belastbaarheid van de huisartsen en zet de kwaliteit van de zorgverlening onder druk. Vernieuwingen zijn nodig om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van praktijkorganisatie, taakherschikking, e-health en samenwerking. Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) zal hier een belangrijke rol in gaan vervullen. CZ groep ziet hierbij een sturende en ondersteunende rol weggelegd voor de RHO.

Meer Tijd Voor de Patiënt

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) beschikbaar komt voor alle inwoners van Nederland. CZ groep heeft met de RHO's afspraken gemaakt over de implementatie van MTVP in 2023, 2024 en 2025. Daarbij zijn we uitgegaan van de landelijk afgesproken leidraad. De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt in 2023 of en hoe MTVP wordt opgenomen in de beleidsregels.

Versnellen noodzakelijke veranderingen

Het recent afgesloten Integraal Zorgakkoord (IZA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben tot doel om de noodzakelijke veranderingen in de zorg te versnellen. Dit is vooral nodig gelet op het personeelstekort, op de toegankelijkheid van de zorg en op de toenemende zorgvraag. Passende zorg staat hierbij centraal.

Welzijn op Recept

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt Welzijn op recept genoemd als onderwerp waarover zorgverzekeraars ketenafspraken moeten maken met gemeenten. Uiteraard is CZ groep doordrongen van de noodzaak hiervan en we zien ook al mooie voorbeelden ontstaan. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hier werk van te maken in de regio’s waarin we marktleider zijn. CZ groep beraadt zich intern over de aanpak van dit onderwerp. Zodra er meer duidelijk is, publiceren we aanvullend beleid.

Inzet van huisartsen in ANW-uren

Om de druk op alle huisartsen en in het bijzonder de praktijkhoudende huisartsen te verminderen, is landelijk besloten de avond-, nacht- en weekendzorg vanaf 2023 anders te organiseren. Binnen de nieuwe werkwijze hebben alle huisartsen gelijke rechten en plichten. Alle huisartsen – praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienst van een huisarts – zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van continue huisartsenspoedzorg in de ANW-uren. Branchepartijen zijn landelijk de ‘Leidraad bij Actieplan Werkdruk in de ANW’ overeengekomen. Daarin staan voorwaarden voor de implementatie van de nieuwe werkwijze.

Doelmatige financiering van multidisciplinaire en persoonsgerichte zorg

Met de introductie van ketenzorg zijn er geprotocolleerde processen ontstaan om de medische kwaliteit te verbeteren. De regionale samenwerking heeft daarmee een boost gekregen. Maar de zorguitgaven zijn daardoor niet verminderd. Analyses van CZ groep laten ongewenste neveneffecten zien van de huidige bekostiging van de multidisciplinaire zorg. Denk aan ondoelmatige inclusie, dubbele declaraties en de betaling van no show. CZ groep wil de komende tijd de doelmatige uitvoering van de multidisciplinaire zorg vergroten. We onderzoeken daarnaast, bij voorkeur in landelijk verband, hoe geïntegreerde persoonsgerichte chronische zorg met ingang van 2026 anders kan worden bekostigd binnen de geldende wet- en regelgeving. Het nieuwe model moet passende en doelmatige zorg stimuleren en bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.  

Deel deze pagina: