2.2 Inhoudelijk beleid

Hieronder laten we zien wat ons inkoopbeleid betekent voor een aantal specifieke hulpmiddelen:

 • prothesen (paragraaf 2.2.1);

 • afbouw centrale depot (paragraaf 2.2.2);

 • selectieve contractering voor de Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden (paragraaf 2.2.3).

In paragraaf 2.2.4 vindt u een overzicht van de minimumeisen voor de overeenkomsten voor 2024.

2.2.1 Prothesen

Per 2024 introduceert CZ groep een nieuwe tariefsystematiek voor de beenprothesen die meer in de lijn ligt met wat in deze markt gebruikelijk is. CZ groep wil hiermee de administratieve lasten voor zorgaanbieders verlichten. Armprothesen zijn zo complex en verschillend, dat we de huidige tariefsystematiek hiervoor blijven hanteren. In het kader van kwaliteit is de registratie van orthopedische technologen in het desbetreffende Kwaliteitsregister (KWOT) verplicht.

2.2.2 Afbouw centrale depot

CZ groep stimuleert de herverstrekking van hulpmiddelen. In het verleden was er één landelijk depot voor aangepaste tafels, aangepaste stoelen voor kinderen en sta-orthesen met voornamelijk hulpmiddelen voor kinderen. CZ groep zal in 2024 dit depot volledig afbouwen. Daarmee stimuleren we herverstrekking, beperken we het aantal vervoersbewegingen en vereenvoudigen het administratieve proces.

Omdat CZ groep het centraal depot afbouwt, bieden we de volgende overeenkomsten opnieuw aan:

 • Aangepaste tafels;

 • Aangepaste stoelen voor kinderen;

 • Sta-orthesen.

2.2.3 Selectie binnen de polissen van Just Basic en Zorg Voordelig

Met onze Just Basic-polis legt CZ groep de focus op het krijgen van zorg waar en wanneer het uitkomt door bijvoorbeeld gebruik te maken van vernieuwende diensten en apps.

De Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden is een polis van CZ groep waarbij de nadruk ligt op fit worden en fit blijven.

Overeenkomst Incontinentiematerialen en Stomamaterialen
Voor deze overeenkomsten selecteert CZ groep de 2 zorgaanbieders met de laagst aangeboden prijs voor de Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden (de selectie van 2 zorgaanbieders is gelijk voor beide polissen).

Als de zorgaanbieder een offerte indient voor de overeenkomsten Incontinentiematerialen en/of Stomamaterialen, geldt deze zowel voor de Just Basic-polis als de Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden. Het is niet mogelijk om voor slechts 1 van beide polissen een offerte in te dienen.

Overeenkomst Trippelstoelen
Voor deze overeenkomst selecteert CZ groep de 2 zorgaanbieders met de laagst aangeboden prijs voor de Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden.

2.2.4 Minimumeisen

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we niet ieder jaar voor alle hulpmiddelen een overeenkomst aanbieden. In onderstaand schema (specifieke overeenkomst) staan de hulpmiddelen genoemd waarvoor wij voor 2024 opnieuw contracten aanbieden, met als ingangsdatum 1 januari 2024.

Daarbij hanteren we voor alle overeenkomsten de volgende algemene minimumeisen:

 • De zorgaanbieder kan gebruikmaken van het digitale machtigingenportaal in VECOZO.

 • De zorgaanbieder contracteert en declareert de zorg via de internetapplicatie www.vecozo.nl.

 • Een hoofdaannemer kan gebruikmaken van onderaannemers. In dat geval is de hoofdaannemer volledig aansprakelijk

  • voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving;

  • voor de uitvoering van de overeenkomst;

  • voor de nakoming van de verplichtingen door de onderaannemers die hij heeft ingeschakeld.

 • De zorgaanbieder mag enkel gebruikmaken van onderaannemers die hij voor aanvang van de overeenkomst schriftelijk aan CZ groep heeft gemeld. CZ groep moet toestemming hebben verleend voor hun inzet.

 • De zorgaanbieder moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

 • De zorgaanbieder beschikt gedurende de looptijd van het contract over minimaal 1 AGB-code voor de zorgregistratie en zorgdeclaratie.

 • De zorgaanbieder beschikt over een adequate beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voldoende dekking biedt.

 • De zorgaanbieder volgt aantoonbaar de nieuwste versie van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de bepalingen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

 • De zorgaanbieder verplicht zich jegens de zorgverzekeraar om zorg te leveren die voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving zoals:

  • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

  • de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);

  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

  • de Europese verordening medische hulpmiddelen (MDR) en de Wet medische hulpmiddelen;

  • landelijk vastgestelde kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen;

  • de geldende privacywet- en regelgeving, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens.

 • De zorgaanbieder levert een totaal assortiment aan hulpmiddelen dat hoort bij de betreffende overeenkomst, tenzij in onderstaand schema onder het kopje ‘minimumeisen’ iets anders staat vermeld.

Om voor een specifieke overeenkomst in aanmerking te komen, gelden de volgende aanvullende minimumeisen, waarbij de zorgaanbieder aan alle eisen moet voldoen:

Specifieke

overeenkomst

Minimumeisen

PRO- EN ORTHESEN

Prothesen

 • De zorgaanbieder beschikt over een actuele erkenning conform de SEMH-erkenningsregeling specifiek voor het onderdeel Orthopedische Instrumentmakerijen (OIM) of een vergelijkbaar keurmerk.

 • De zorgaanbieder werkt volgens de actuele Module Prothesen aansluitend aan het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

 • Alle orthopedisch technologen van de zorgaanbieder staan actueel ingeschreven in het Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT).

 • De zorgaanbieder werkt conform het actuele PPP-beenprotocol, met het actuele AAK-addendum en het actuele PPP-armprotocol.

 • De zorgaanbieder beschikt in iedere vestiging of filiaal over ten minste 2 gediplomeerde orthopedisch technologen. De eisen voor de orthopedisch technologen zijn conform de SEMH-erkenning OIM.

 • Bij de zorgaanbieder zijn minimaal 3 fte’s orthopedisch technologen werkzaam die aantoonbare ervaring hebben in het aanmeten en verstrekken van beenprothesen.

 • De zorgaanbieder maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team van een revalidatiecentrum of revalidatie-afdeling zoals verwoord in de deskundigheidseisen in het actuele Behandelkader Beenamputatie.

 • Op iedere vestiging zijn er technische voorzieningen en is expertise aanwezig voor het uitvoeren van de gangbeeldanalyse. Deze gangbeeldanalyse bestaat uit statische en dynamische opnames.

 • Bij de zorgaanbieder zijn minimaal 3 fte’s orthopedisch technologen werkzaam die aantoonbare ervaring hebben in het aanmeten en verstrekken van armprothesen.

 • De zorgaanbieder maakt onderdeel uit van een multidisciplinair revalidatieteam van een gespecialiseerd centrum zoals verwoord in de deskundigheidseisen in het actuele Behandelkader Armamputatie en Transversale Congenitale Reductiedefecten Bovenste Extremiteit.

Sta-orthesen

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

ADEMHALINGSHULPMIDDELEN

OSAS-apparatuur

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren met installatie en instructies in het ziekenhuis en/of aan huis van verzekerde.

 • De zorgaanbieder kan alle merken en typen apparatuur en accessoires leveren.

 • De zorgaanbieder beschikt over minimaal 1 fte BIG-geregistreerde hbo-opgeleide verpleegkundige per 5.000 verzekerden met voldoende en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van OSA. Bij- en nascholing op het gebied van OSA dient aangetoond te worden met een recent, geaccrediteerd certificaat.

 • De zorgaanbieder dient een speciaal voor decontaminatie van de apparatuur ingerichte ruimte te hebben.

 • De zorgaanbieder dient conform het HACCP-beheerssysteem te werken.

 • De zorgaanbieder dient te beschikken over online bestel- en contactmogelijkheden voor verzekerden.

MRA-beugels

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

 • De aangesloten tandarts, orthodontist en/of kaakchirurg is actueel NVTS- of EADSM-geaccrediteerd en werkt volgens het actuele MRA-behandelprotocol van de NVTS.

 • De zorgaanbieder levert binnen maximaal 3 weken vanaf de datum van aanmeting MRA (5 jaar garantie).

 • Het MRA is een individueel op maat gemaakte, instelbare voorziening conform de actuele OSA-richtlijn (CBO).

INRICHTINGSELEMENTEN

Aangepaste stoelen voor kinderen

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

Aangepaste tafels

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

ZIEN

Tactiel leesapparatuur

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

MOBILITEIT

Niet-eenvoudige loophulpmiddelen

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

Trippelstoelen hoofdovereenkomst
Alle polissen met uitzondering van Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

Trippelstoelen
Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

 • De zorgaanbieder heeft voor de gehele contractduur een overeenkomst Trippelstoelen (hoofdovereenkomst).

 • De zorgaanbieder moet op zijn website een specifieke landingspagina beschikbaar stellen voor de Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

VERBRUIKSARTIKELEN

Incontinentiematerialen hoofdovereenkomst
Alle polissen met uitzondering van Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

 • De intake van patiënten en vervolgleveringen verlopen via 1 centraal loket bij de zorgaanbieder waar de patiënt terecht kan.

 • De zorgaanbieder beschikt over minimaal 1 fte BIG-geregistreerde continentieverpleegkundige.

 • De zorgaanbieder beschikt over een erkenning conform de Erkenningsregeling SEMH DISW-i of een vergelijkbaar keurmerk.

Incontinentiematerialen
Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

 • De zorgaanbieder heeft voor de gehele contractduur een overeenkomst Incontinentiematerialen (hoofdovereenkomst).

 • De zorgaanbieder moet op zijn website een specifieke landingspagina beschikbaar stellen voor de Just Basic-polis en de Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden.

Stomamaterialen hoofdovereenkomst
Alle polissen met uitzondering van Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden

 • De zorgaanbieder kan landelijk leveren.

 • De intake van patiënten en vervolgleveringen verlopen via 1 centraal loket bij de zorgaanbieder waar de patiënt terecht kan.

 • De zorgaanbieder beschikt over minimaal 1 fte BIG-geregistreerde stomaverpleegkundige.

 • De zorgaanbieder beschikt over een erkenning conform de Erkenningsregeling SEMH DISW-s of een vergelijkbaar keurmerk.

Stomamaterialen
Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden 

 • De zorgaanbieder heeft voor de gehele contractduur een overeenkomst Stomamaterialen (hoofdovereenkomst).

 • De zorgaanbieder moet op zijn website een specifieke landingspagina beschikbaar stellen voor de Just Basic-polis en de Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden.

Voor de hulpmiddelen die niet in bovenstaand overzicht staan, lopen de huidige overeenkomsten door. Als de huidige lopende overeenkomsten tussentijds worden opgezegd en CZ groep gedurende het jaar daardoor niet meer voldoet aan haar zorgplicht, behoudt CZ groep zich het recht voor om te zoeken naar alternatieven en om eventueel aanvullend beleid te publiceren. Als een nieuwe zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een overeenkomst naast het reeds gecontracteerde zorgaanbod, dan beoordeelt CZ groep of dat wenselijk en nodig is. We kijken daarbij naar de kwaliteit, toegankelijkheid (zorgplicht), doelmatigheid en innovatie van de zorg voor de doelgroep. Als we vinden dat we voldoen aan onze zorgplicht, bieden we geen contract aan. We kunnen een uitzondering maken voor nieuwe zorgaanbieders die een duidelijk aantoonbare meerwaarde of een duidelijke innovatie bieden ten opzichte van het zorgaanbod dat we al hebben gecontracteerd.

2.2.5 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

2.2.6 Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

Deel deze pagina: