2.2 Inhoudelijk beleid

Ook in 2025 richt CZ groep zich op specifieke overeenkomsten. Daarnaast toetsen en borgen wij de doelmatigheid van de reguliere mondzorg. We voeren onder meer controles en analyses uit van declaratiegegevens en we beoordelen machtigingen. Zo streven we naar toegankelijke en doelmatige mondzorg.

Zorgovereenkomsten

CZ groep sluit zorgovereenkomsten af met:

 • praktijken die voldoen aan de voorwaarden voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd;

 • praktijken die voldoen aan de voorwaarden voor de Overeenkomst Mondzorg Jeugd;

 • CBT’s;

 • praktijken die angstbehandelingen aanbieden;

 • praktijken met een NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog die een overkappingsprothese op implantaten bieden;

 • praktijken die prothetiek aanbieden;

 • JTV’s.

In deze zorgovereenkomsten maken we afspraken over doelmatigheid, toegankelijkheid, kosten, kwaliteit en administratieve zaken. Daarbij zijn de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg het belangrijkst. Deze contractuele afspraken maken we elke 3 jaar, tenzij anders vermeld.

Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd

De zorgaanbieder moet een aantoonbare samenwerking en indien van toepassing verwerkingsafspraken hebben met het consultatiebureau in de regio. Daarbij worden kinderen in de regio naar de tandarts begeleid. De interventiemethode Gezonde Peutermonden of GigaGaaf wordt toegepast.

Procedure

Alle zorgaanbieders die voor 2024 een overeenkomst Het Kind met ons hebben afgesloten, krijgen in april 2024 via VECOZO een digitale vragenlijst, zodat we kunnen toetsen of zij aan de voorwaarden van deze nieuwe overeenkomst voldoen.
Deze vragenlijst moet binnen 6 weken ondertekend worden teruggestuurd via VECOZO.
Zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen, krijgen vanaf september een digitaal aanbod voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd via VECOZO.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst.
De overeenkomst kan ingaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

Minimale kwaliteitseisen

 • De praktijk kan aantonen dat zij een samenwerking heeft met een JGZ consultatiebureau, waarbij er indien van toepassing ook afspraken zijn gemaakt over het verwerken van AVG-gegevens.

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

 • De zorgaanbieder heeft een vaste praktijklocatie in Nederland waar de gecontracteerde zorg verleend wordt.

Looptijd Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2027.

Overeenkomst Mondzorg Jeugd

Doordat we jeugdigen stimuleren om naar de tandarts te gaan, neemt de toestroom in de regio’s toe. Daarom verwacht CZ groep van mondzorgverleners dat zij doelmatig werken volgens de laatste stand van de wetenschap en praktijk, en conform de KIMO-richtlijnen.

Om de doelmatigheid van de mondzorg te verhogen, gaan we een machtigingsbeleid hanteren voor de mondzorg voor jeugdigen. Voor een aantal prestatiecodes moet vooraf een machtiging aangevraagd worden als de maximale machtigingsvrije aantallen per jaar worden overschreden.
De mondzorg kan dan pas worden geleverd na akkoord van CZ groep, tenzij er sprake is van een Overeenkomst Mondzorg Jeugd. Hiervoor wijzigen we vanaf 1 januari 2025 ook onze polisvoorwaarden.

Het machtigingsbeleid zorgt ervoor dat de praktijken die mondzorg aan jeugdigen verlenen doelmatiger moeten gaan werken. Daardoor kunnen zij nieuwe instroom aannemen en blijft de mondzorg toegankelijk en betaalbaar voor al onze jeugdige verzekerden.

Het machtigingsbeleid geldt voor de volgende onderdelen:

 • sealen meer dan 4 keer per jaar;

 • herhaalbehandeling sealen van hetzelfde element binnen 3 jaar

 • vullingen bij meer dan 6 keer per jaar;

 • fluoridebehandeling van meer dan 2 keer per jaar;

 • preventieve voorlichting bij meer dan 1 uur per jaar;

 • gebitsreiniging bij meer dan 30 minuten per jaar.

De Overeenkomst Mondzorg Jeugd kan worden afgesloten met:

 • JTV’s;

 • praktijken met een pedodontoloog die is ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK);

 • praktijken met een aandeel jeugd van meer dan 70%.

Zorgaanbieders komen alleen in aanmerking voor een overeenkomst als zij aantoonbaar doelmatige mondzorg verlenen aan jeugdigen. Een gecontracteerde zorgaanbieder ontvangt geen ander tarief, maar heeft dankzij deze overeenkomst geen machtiging nodig om zorg te leveren boven de maximale machtigingsvrije aantallen van CZ groep.

We verwachten dat zorgaanbieders met deze overeenkomst werken volgens de laatste stand van de wetenschap en praktijk. Zij verlenen alléén de zorg die de verzekerde écht nodig heeft. Deze zorg is altijd doelmatig en niet onnodig kostbaar. CZ groep evalueert dit jaarlijks met behulp van interne data. Waar nodig bespreken we dit met de desbetreffende zorgaanbieder.

Procedure

Vanaf april sturen we via VECOZO een digitale vragenlijst aan:

 • JTV’s die als zodanig herkenbaar zijn in Vektis;

 • mondzorgpraktijken waaraan een pedodontoloog verbonden is (Vektis dient hier als bron);

 • mondzorgpraktijken met een aandeel jeugd van meer dan 70% (volgens CZ groep).

De ingevulde vragenlijst moet binnen 6 weken ondertekend worden ingestuurd via VECOZO. Via deze vragenlijst en onze interne data toetsen we of de zorgaanbieder aan de voorwaarden voldoet. Bij de interne data kijken we onder meer naar het gemiddelde aantal uitgevoerde behandelingen van een zorgaanbieder, afgezet tegen de grens van de machtiging voor deze behandelingen.

 • Scoort de zorgaanbieder voor alle behandelingen waar een machtigingsvereiste voor gaat gelden gemiddeld hoger dan de machtigingsvrije grens, dan ontvangt hij automatisch een afwijzing.

 • Zit de zorgaanbieder met het gemiddelde voor een deel van de behandelingen boven de machtigingsvrije grens en met het gemiddelde voor de overige behandelingen daaronder, dan plannen we een inkoopgesprek. Daarin bespreken we de reden van de afwijking. Hierna kunnen we alsnog vanaf september een overeenkomst met eventuele aanvullende afspraken afsluiten.

 • Blijft de zorgaanbieder gemiddeld op alle onderdelen onder de gestelde machtigingsgrens, dan ontvangt hij hierover een bericht. Een inkoopgesprek is dan niet nodig. Vanaf september krijgt hij een aanbod voor een overeenkomst in VECOZO. 

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een overeenkomst voor 2025 aanvragen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnen komen, nemen we niet in behandeling. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

CZ groep hanteert bij deze overeenkomst een gesloten instroombeleid. Nieuwe zorgaanbieders kunnen de overeenkomst ieder jaar aanvragen tussen 1 april en 1 augustus. Aanvragen buiten deze periode nemen we niet in behandeling.

Minimale kwaliteitseisen

 • De zorgaanbieder is een JTV óf een tandartsenpraktijk waar een pedodontoloog werkt die is ingeschreven in het NVvK-register óf een praktijk met een aandeel jeugd van minstens 70%.

 • De zorgaanbieder biedt doelmatige mondzorg aan jeugdigen.

 • De zorgaanbieder heeft een vaste praktijklocatie in Nederland, waar de gecontracteerde zorg verleend wordt.

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

Praktijken met een aandeel jeugd van minder dan 70% die wél kunnen aantonen dat zij doelmatige zorg leveren, kunnen tot 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst indienen via rz.mondzorg@cz.nl. CZ groep volgt dan de hierboven beschreven procedure.

Looptijd Overeenkomst Mondzorg Jeugd

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2027.

Centra voor bijzondere tandheelkunde

Binnen het representatiemodel stemmen we met alle zorgverzekeraars af of een CBT voldoet aan de erkenningscriteria. Is dat niet het geval, dan heeft dit consequenties voor de tarieven en voor het aanbieden van de overeenkomst. Die behoren enkel toe aan erkende CBT’s.

Voor het individuele stoeluurtarief maken we in representatie afspraken met de zorgaanbieders. CBT’s die geen individueel stoeluurtarief willen, kopen we zelfstandig in.

De eisen uit de vigerende beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde van de NZa zijn altijd ons uitgangspunt om CBT’s te erkennen en te contracteren.

CZ groep hanteert 2 verschillende overeenkomsten, waarbij we onderscheid maken op basis van de Cobijt-accreditatie. Een Cobijt-geaccrediteerd CBT kan deels machtigingsvrij werken met daarbij ook de mogelijkheid om machtigingsvrij te kunnen werken wanneer het CBT angstbehandelingen aanbiedt door een gedifferentieerde angsttandarts.

Procedure

Iedere zorgaanbieder die in 2024 erkend is als CBT, dient het aanvraagformulier erkenningscriteria te downloaden van de website van Zorgverzekeraars Nederland. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 1 augustus retour gestuurd zijn.

De zorgverzekeraar bekijkt in representatie of het CBT (nog) voldoet aan de erkenningscriteria. Is dat het geval, dan ontvangt de zorgaanbieder uiterlijk op 30 september een digitaal aanbod voor een overeenkomst via VECOZO.

Nieuwe CBT’s kunnen tot 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst indienen via rz.mondzorg@cz.nl.
Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst.
De overeenkomst kan ingaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd.

Minimale kwaliteitseisen

 • Minimaal 2 BIG-geregistreerde tandartsen verlenen de zorg, ieder in een erkende differentiatie van de bijzondere tandheelkunde.

 • Het CBT voldoet aan de erkenningscriteria die in representatie zijn opgesteld.

 • Het CBT voldoet aan alle voorwaarden van de NZa conform de beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde.

 • Het CBT moet een begroting indienen bij CZ groep om in aanmerking te komen voor het collectief maximumtarief X831.

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

Representatie

De 2 grootste zorgverzekeraars in de regio van de zorgaanbieder maken tariefafspraken waar alle andere zorgverzekeraars zich bij aansluiten. Dit geldt voor alle CBT’s waarvoor een individuele tariefbeschikking van kracht is.

Looptijd CBT-overeenkomst

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2027.

Praktijken die angstbehandelingen aanbieden

Tandartsangst kan aanzienlijke stress veroorzaken bij patiënten. Er zijn verschillende niet-invasieve methodes beschikbaar om mensen over hun angst voor de tandarts heen te helpen. Denk aan cognitieve gedragstherapie en exposuretherapie. Soms is de angst zeer ernstig of blijken de niet-invasieve methodes niet effectief genoeg te zijn. Dan kan er overwogen worden om de patiënt te behandelen met lachgas of in het uiterste geval onder algehele narcose. Voor deze situaties contracteert CZ groep zorgaanbieders, waarbij we onderscheid maken tussen de angstbehandeling van jeugd en volwassenen. Gecontracteerde zorgaanbieders mogen binnen deze overeenkomst ook narcose of lachgasbehandelingen uitvoeren. Niet-contracteerde zorg vergoeden wij conform de polisvoorwaarden.

Procedure

Vanaf april krijgen de zorgaanbieders die voor 2024 gecontracteerd zijn via VEZOCO een digitale vragenlijst. Met de digitale vragenlijst toetsen we of een zorgaanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst voldoet.
De vragenlijst moet binnen 6 weken ondertekend terug worden gestuurd via VECOZO.
Voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst voor angstbehandeling, dan wordt vanaf september een aanbod voor een overeenkomst via VECOZO aangeboden.

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een overeenkomst voor 2025 aanvragen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we niet in behandeling. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

CZ groep hanteert bij deze overeenkomst een gesloten instroombeleid. Nieuwe zorgaanbieders kunnen de overeenkomst ieder jaar aanvragen tussen 1 april en 1 augustus. Aanvragen buiten deze periode nemen we niet in behandeling.

Minimale kwaliteitseisen

 • De zorgaanbieder heeft een aantoonbare samenwerking met een psycholoog op het gebied van angstreductie of heeft hiervoor zelf een aantoonbare opleiding.

 • Voor een behandeling met lachgas moet de behandelaar de basiscursus lachgas-anxiolyse van de ACTA hebben afgerond, inclusief addendum. Dit basiscertificaat moet vervolgens worden bijgehouden door iedere 5 jaar een bijscholing aan de ACTA te volgen.

 • Bij behandelingen onder volledige narcose voldoet de behandelaar aan de eisen uit bijlage 1.

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

 • De zorgaanbieder heeft een vaste praktijklocatie in Nederland, waar de gecontracteerde zorg verleend wordt.

Looptijd overeenkomst

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2027.

Overkappingsprotheses op implantaten

Met deze overeenkomst willen we de kwaliteit borgen en de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen beheersbaar houden. We kopen het hele implantologietraject in de edentate kaak in. Binnen deze overeenkomst is het niet mogelijk om slechts een gedeelte van dit traject uit te voeren. CZ groep blijft zich inzetten voor een aantal belangrijke randvoorwaarden voor deze overeenkomst:

 • De zorgaanbieder werkt met een NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog. Die streeft naar maximaal 4 praktijken waar hij/zij de eindverantwoordelijk is.

 • De NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog is betrokken bij het hele zorgproces, ook als daar meerdere implantologen of andere zorgverleners bij betrokken zijn.

 • Bovenkaakimplantologie kan enkel geleverd worden met een machtiging van CZ groep.

Procedure

Nieuwe zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst. 
Die overeenkomst kan ingaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

Minimale kwaliteitseisen

 • De eindverantwoordelijkheid ligt bij een NVOI-geaccrediteerde implantoloog.

 • De praktijk is gevestigd in Nederland.

 • De praktijk staat ingeschreven in het register dat wordt genoemd in artikel 3 van de Wet BIG.

 • De eindverantwoordelijke NVOI-geaccrediteerde implantoloog is aansprakelijk voor het leveren van het hele zorgproces.

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

Looptijd overeenkomst overkappingsprothese op implantaten

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2025.

Praktijken die prothetiek aanbieden

CZ groep sluit overeenkomsten met tandprothetische praktijken en tandartsenpraktijken. Tandprothetici mogen een specifiek deel van de mondzorg uitvoeren dat vooral is gericht op prothetiek. Tandartsen leveren ook een deel van de prothetische zorg.

Wij hanteren in 2025 voor alle gecontracteerde zorgaanbieders hetzelfde tarief: 90% van het NZa-tarief dat is afgesproken in de tariefbeschikking die op dat moment geldig is. Niet-gecontracteerde prothetische zorg vergoeden wij in 2025 niet volledig.

Procedure

We hebben twee overeenkomsten tandprothetiek: één voor centra voor mondzorg en vrijgevestigde tandartsen en één voor tandprothetische praktijken.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteert CZ groep een open instroombeleid voor deze overeenkomst.
De overeenkomst kan ingaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

Minimale kwaliteitseisen

 • De zorgaanbieder houdt rechtsgeldig een praktijk voor tandprothetiek waarin zorgverleners werken die de titel tandprotheticus voeren op grond van artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’ of de zorgverlener betreft een tandarts die staat ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

 • De tandprothetici die in de praktijk werken, zijn als zodanig ingeschreven in het register van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

 • De tandartsen die in de praktijk werken, zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT).

 • De zorgaanbieder heeft een website voor zijn patiënten.

Looptijd overeenkomst prothetiek

De overeenkomst prothetiek loopt tot en met 31 december 2025.

Instellingen voor jeugdtandverzorging

JTV’s werken op basis van een haal- en brengtarief. Deze tarieven komen jaarlijks tot stand in overeenstemming tussen de NZa, de JTV’s en 2 representerende zorgverzekeraars.
Als een JTV in aanmerking wil komen voor een haal- en brengtarief en een instellingstoeslag, dan moet zij aantonen dat ze een risicodoelgroep behandelen. Daarnaast moet de JTV een begroting indienen. Daarin staat onder andere het aantal kinderen vermeld dat zij verwachten te behandelen en de kosten voor het vervoeren en behandelen van deze kinderen.
CZ groep controleert de ingediende begroting volgens de beleidsregel Jeugdtandverzorging. Wij letten erop dat de kosten reëel, nodig en proportioneel zijn.

Ten slotte kunnen JTV’s ook in aanmerking komen voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor tandartspraktijken.

Nieuwe JTV’s kunnen (na akkoord en erkenning in representatie door ZN) tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Nadat CZ groep de aanvraag heeft binnen gekregen, wordt deze beoordeelt op basis van de dekking en de toegankelijkheid van de zorg in die regio. Indien er sprake is van voldoende dekking zal een afwijzing gemotiveerd worden.

Vanaf 1 november hanteert CZ groep een open instroombeleid voor deze overeenkomst.
De overeenkomst kan ingaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

Minimale kwaliteitseisen

 • De JTV wordt als zodanig toegelaten op grond van de Zorgverzekeringswet (en via AGB-code 1-39 ingeschreven).

 • De JTV dient een begroting in bij CZ groep om in aanmerking te komen voor haal- en brengtoeslag en een instellingstoeslag.

 • De JTV dient een businesscase in bij CZ groep waarmee zij haar maatschappelijke meerwaarde aantoont.

 • De JTV toont aan welk percentage van de behandelde patiënten een postcode heeft die voorkomt op de lage SES postcodelijst van de NZa.

 • De JTV heeft een website voor haar patiënten.

Representatie

De 2 grootste zorgverzekeraars in de regio van de zorgaanbieder maken tariefafspraken waar alle andere zorgverzekeraars zich bij aansluiten. Dit geldt voor alle JTV’s met een individuele tariefbeschikking.

Looptijd overeenkomst voor instelling jeugdtandverzorging

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2025.

Materiaal- en techniekkosten

CZ groep streeft naar doelmatige zorg. Daarom hanteren we een maximumbedrag voor materiaal- en techniekkosten. Daarbij maken we geen onderscheid tussen zelf vervaardigen of inkopen door de zorgaanbieder. Dit maximumbedrag komt tot stand door marktonderzoek. Bedragen boven het maximum kappen we af. Als een zorgaanbieder vindt dat een overschrijding van het maximumbedrag nodig is, dan kan hij dit schriftelijk en gemotiveerd met de machtigingsaanvraag meesturen. Wij laten dit dan beoordelen door onze adviserend tandartsen en/of de afdeling Medische Beoordelingen.

Deel deze pagina: