Bijlage 1: Specificatie zorginkoopbeleid Mondzorg 2025 – Angst voor de tandarts

CZ groep maakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid onderscheid tussen zorgaanbieders en de eisen die we stellen aan de behandeling, de bedrijfsvoering en henzelf. In ons beleid maken we bij de behandeling onder algehele anesthesie onderscheid tussen kinderen tot 18 jaar en volwassenen, conform de WGBO.

Eisen aan de tandarts en de behandeling

 • De tandarts is een erkend pedodontoloog (bij kinderen), tandarts angstbegeleiding of heeft aantoonbare ervaring/kennis op het gebied van specifieke technieken voor gedragsbeïnvloeding bij de behandeling van extreem angstige volwassenen.

 • Behandeling onder algehele anesthesie kan onderdeel zijn van een angstreductietraject, waarbij er sprake is van stepped care.

 • De behandeling onder algehele anesthesie is een eenmalige ingreep, tenzij anders gemotiveerd.

 • Een behandeling onder algehele anesthesie is de laatste mogelijkheid als alle andere mogelijke behandelingen al zijn geprobeerd. Nazorg moet plaatsvinden onder de directe controle van een tandarts.

 • Als er sprake is van een extreem angstige volwassene, dan moet de indicatiestelling voor de behandeling onder algehele anesthesie ondersteund worden door de uitkomsten van 3 van de volgende gevalideerde vragenlijsten: DAS, K-ATB, AS en DPFR.

 • Voorafgaand aan de behandeling moet de patiënt hiervoor toestemming verlenen via informed consent, vastgelegd in het dossier.

Eisen aan de anesthesioloog en de behandeling

Bekwaamheid van de anesthesioloog voor de behandeling van volwassenen

 • De anesthesioloog is degene die de daadwerkelijke anesthesie toedient.

 • De anesthesioloog die aan de zorgaanbieder is verbonden, moet ingeschreven zijn als anesthesioloog in het register van erkende medisch specialisten der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en moet dit kunnen aantonen.

 • De anesthesioloog die aan de zorgaanbieder is verbonden, is lid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en onderschrijft de richtlijnen en standpunten van de NVA.

Extra eisen aan de bekwaamheid van de anesthesioloog voor de behandeling van kinderen

De anesthesioloog bewaakt het kwaliteitsbeleid van de perioperatieve zorg bij kinderen, waaronder:

 • de afspraken om kinderen te kunnen opnemen in een naburig ziekenhuis dat over een kinderafdeling beschikt;

 • de afspraken over het moment waarop hij of zij moet verwijzen naar een kindercentrum;

 • de specifieke protocollen voor kinderen rondom perioperatieve zorg in dagbehandeling, zoals preassessment, premedicatie en nuchter zijn, perioperatieve pijnbehandeling, ontslagcriteria voor de verkoeverkamer en dagbehandeling.
   

Veiligheid/Kwaliteit

 • De zorgaanbieder moet gevisiteerd zijn door de NVA en moet ons een positief visitatierapport kunnen overleggen.

 • De zorgaanbieder moet werken met een FONA-reglement (Reglement meldingen incidenten patiëntenzorg).

 • De zorgaanbieder moet de WIP-richtlijnen hanteren.

 • Bij de behandeling moet per behandellocatie minimaal 1 anesthesieverpleegkundige/assistent aanwezig zijn bij de zorgaanbieder.

 • Er is altijd een achterwachtregeling voor de anesthesiologen.

 • Als de tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie niet in een ziekenhuis plaatsvindt, moet er een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van de zorgaanbieder voor de eventuele opvang van patiënten buiten de openingstijden van de zorgaanbieder. Op verzoek van CZ groep moet de zorgaanbieder deze overeenkomst overleggen.

 • Als de tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie niet in een ziekenhuis plaatsvindt, moet er een schriftelijke overeenkomst met een ambulancedienst zijn voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis (als hierover geen afspraken met het ziekenhuis zijn gemaakt). Op verzoek van CZ groep moet de zorgaanbieder deze overeenkomst overleggen.

 • Er is een verkoeverkamer/uitslaapkamer aanwezig voor na de anesthesie.

 • De ASA-score wordt bij elke patiënt bepaald. Maximaal toegestaan is een ASA van 2 (volgens the American Society of Anesthesiologists).

Bedrijfsvoering

 • Er zijn transmurale afspraken voor diagnostiek, verwijzing, spoedhulp en achterwacht vastgelegd.

 • Er zijn protocollen op het gebied van: indicatiestelling, behandeling, tromboseprofylaxe, pijnbestrijding, infectiepreventie, complicatieregistratie, informed consent, reanimatie, calamiteiten en procedures bij brand en stroomuitval.

 • Er is een defibrillator aanwezig.

 • Er is een noodstroomvoorziening.

 • Er is sprake van een geaccepteerd kwaliteitssysteem (NIAZ, INK, HKZ, ISO).

Eisen aan de samenwerking tussen de tandarts en de anesthesioloog

 • De tandarts en de anesthesioloog hebben onderling afspraken gemaakt over ieders verantwoordelijkheden, conform de richtlijnen van de NVA.

 • Na de behandeling onder algehele anesthesie moet er een traject van nabehandeling worden gevolgd, waarin de patiënt indien mogelijk uiteindelijk terugkeert naar een reguliere behandelaar. De procedure die hiervoor gevolgd wordt, is vastgelegd in een protocol.

Deel deze pagina: