2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Soorten stoppen-met-rokenbegeleiding

We kunnen stoppen-met-rokenbegeleiding opdelen in 2 categorieën: korte stopadviezen en intensieve begeleiding.

2.2.2 Korte stopadviezen

Korte stopadviezen of korte motiverende interventies zijn vaak eenmalig en worden gegeven door huisartsen, verloskundigen, medisch specialisten en andere zorgverleners. Vaak vindt deze advisering plaats op het moment dat zij een verzekerde voor een andere zorgvraag spreken. Deze adviezen zijn geen onderdeel van dit zorginkoopbeleid en hiervoor hebben we geen losse declaratieprestaties. Het adviseren en stimuleren om te stoppen met roken gebeurt en hoort ook thuis in de dagelijkse praktijk van deze zorgverleners. Wel kunnen artsen bij deze korte stopadviezen farmacologische ondersteuning voorschrijven. De verzekerde heeft dan alleen geen recht op vergoeding van deze medicatie vanuit de basisverzekering.

2.2.3 Intensieve begeleiding

Onder intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding verstaan we geaccrediteerde[1] begeleidingstrajecten, waarin verzekerden in meerdere sessies met een stopcoach proberen te stoppen met roken. Intensieve begeleiding is voorbehouden aan gespecialiseerde stoppen-met-rokenbegeleiders die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister KABIZ. Er zijn 2 vormen van intensieve begeleiding:

 • individuele begeleiding;

 • groepsbegeleiding.

Deze trajecten kunnen worden aangevuld met begeleiding in de vorm van digitale zorgondersteuning via een app of website. CZ groep is geïnteresseerd in bewezen effectieve apps en/of websites die de begeleiding kunnen ondersteunen. Hieronder lichten we de inhoud en opbouw van de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding kort toe.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding (op locatie en/of telefonisch/via beeldbellen) bevat minimaal de volgende elementen:

 • bespreken van de rookgeschiedenis van de deelnemer en diens motivatie om te stoppen;

 • hulp verlenen bij het in kaart brengen van risicosituaties;

 • bespreken van probleemoplossende strategieën om met deze situaties om te gaan;

 • bij face-to-face-begeleiding: organiseren van ten minste 4 contactmomenten van minimaal 10 minuten tussen de stopcoach en de verzekerde, mogelijk aangevuld met telefonische ondersteuning;

 • bij telefonische begeleiding: organiseren van ten minste 7 begeleidingsgesprekken met een coach, volgens een vast stappenplan, verdeeld over een periode van ongeveer 3 maanden;

 • bij voorkeur het gebruik van motiverende gespreksvoering.

Deze individuele begeleiding kan met en zonder farmacologische ondersteuning plaatsvinden (CBO-richtlijn, 2016).

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding is ook een vorm van intensieve begeleiding. Aanbieders van groepstherapieprogramma’s organiseren deze op verschillende plaatsen in het land of via online groepsbijeenkomsten. De verzekerde wordt hierover geïnformeerd door zorgverleners of via de (regionale) media. In groepstherapieprogramma’s kunnen rokers gedragstechnieken voor het stoppen met roken leren en elkaar ondersteunen. De inhoud van groepstherapieprogramma’s kan verschillen, maar elk programma bestaat uit minimaal 6 bijeenkomsten. De begeleiding kan met en zonder farmacologische ondersteuning plaatsvinden (CBO-richtlijn, 2016).

2.2.4 Kwaliteit van zorg

CZ groep bepaalt de kwaliteit van de geleverde zorg door te kijken naar het percentage deelnemers aan een stoppen-met-rokenbegeleidingstraject dat na afloop echt is gestopt met roken. We vragen onze gecontracteerde aanbieders om deze gegevens vast te leggen. Zij doen dit op meerdere momenten:

 • 4 weken na het afgesproken stopmoment;

 • 3 maanden na de start van het begeleidingstraject;

 • 6 maanden na de stopdatum;

 • exact 1 jaar na de beëindiging van het begeleidingstraject.

We verwachten dat gecontracteerde stoppen-met-rokenaanbieders zich committeren aan de stopcriteria zoals gesteld in de Russell Standard (West, 2005). In bijlage 2 staat de verkorte versie hiervan. Aan de hand van de gehaalde stoppercentages op de verschillende momenten na de behandeling, bepalen we het gemiddelde van de aanbieders. Voor onze verzekerden drukken we de kwaliteit van de geleverde stoppen-met-rokenbegeleiding uit in een gemiddelde, ondergemiddelde of bovengemiddelde classificatie.

CZ groep vindt het belangrijk dat aanbieders hun kwaliteitscijfers vastleggen. Niet alleen om zo hun eigen product te verbeteren, maar vooral ook om deze cijfers openbaar en transparant te kunnen maken. We willen dan ook stimuleren dat onze zorgaanbieders op hun websites inzicht geven in hun kwaliteitscijfers. Daarnaast willen we dat ze deze cijfers desgevraagd, maar in ieder geval 1 keer per jaar, voor de classificatie bij ons aanleveren via een ingevulde minimale dataset (MDS) met daarbij een bestuursverklaring. Onderstaande afbeelding laat dit proces zien. Een voorbeeld van een MDS vindt u op onze website. Steekproefsgewijs checkt CZ groep de aangeleverde data. De aanlevering vindt beveiligd plaats via SecureShare. Ook vragen we onze aanbieders om vast te leggen hoeveel tijd zij aan de begeleiding besteden en hoeveel patiënten gebruikmaken van farmacologische ondersteuning en om welke soort het dan gaat.

Deze classificatie heeft betrekking op alle gekwalificeerde begeleiders, inclusief longartsen, longverpleegkundigen, verslavingsartsen, huisartsengroepen, regionale huisartsenorganisaties en zorggroepen. Voor reguliere huisartsen die in hun praktijk intensieve individuele stoppen-met-rokenbegeleiding bieden, gelden de afspraken uit de huisartsenovereenkomst. Kortdurende stopadviezen of korte motiverende interventies om te stoppen met roken vallen niet onder de NZa-beleidsregel Stoppen-met-rokenprogramma, maar onder de reguliere zorgverlening door huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners.

We willen de aangeleverde kwaliteitscijfers in de Zorgvinder op onze website presenteren. Zo helpen we onze verzekerden om een goede stoppen-met-rokenbegeleider te kiezen. CZ groep wil aanbieders stimuleren om hun kwaliteitscijfers ook zelf openbaar maken voor de verzekerden.

We blijven de landelijke ontwikkeling van een eenduidig meetinstrument volgen:

 • om de uitkomstindicatoren gestandaardiseerd te kunnen meten;

 • om de effectiviteit van stoppen-met-rokeninterventies te kunnen bepalen;

 • om succespercentages op een eenduidige manier te registeren en vast te leggen.

Deze ontwikkelingen moeten het in de toekomst mogelijk maken om verschillende stoppen-met-rokenzorgaanbieders op eenzelfde manier met elkaar te vergelijken, hierover het gesprek met elkaar aan te gaan en zo de kwaliteit te blijven waarborgen.

2.2.5 Kosten van zorg

Momenteel worden er landelijke kwaliteitscriteria en meetmethodieken ontwikkeld. CZ groep steunt deze ontwikkeling. Voor de zorginkoop voor 2024 tonen we de beschikbare informatie van de zorgaanbieders aan onze verzekerden en zijn we van plan om hierin een classificatie aan te brengen op basis van de resultaten uit de MDS. In 2024 verbinden we hier nog geen financiële consequenties aan.

2.2.6 Toegankelijkheid van zorg

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot stoppen-met-rokenbegeleiding. Dit doen we door landelijke en regionale aanbieders te contracteren en landelijke dekking te garanderen. Voor verzekerden die geen begeleiding op locatie kunnen of willen krijgen, contracteren wij telefonische en/of online begeleiding (zoals beeldbellen). In 2023 hebben we voldoende stoppen-met-rokenbegeleiding ingekocht om aan onze zorgplicht te voldoen. Voor 2024 willen we nieuwe aanbieders contracteren, mits zij:

 • gekwalificeerd zijn én;

 • aantoonbaar iets toevoegen aan het bestaande aanbod dat past binnen de Zorgstandaard Stoppen met Roken en;

 • een witte vlek opvullen in ons huidige zorgaanbod.

Nieuwe aanbieders kunnen enkel in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij aan de volgende voorwaarde voldoen (ter beoordeling aan CZ groep):

 • Het zorgaanbod van de aanbieder onderscheidt zich in positieve zin op het gebied van kwaliteit, kosten, samenwerkingen, succespercentages en/of innovatie. Dit leidt tot een aantoonbaar betere stoppen-met-rokenbegeleiding voor onze verzekerden.

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.7 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

 • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

 • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

 • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: