Bijlage 1: Minimumeisen voor gekwalificeerde aanbieders van intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding

CZ groep hanteert minimale eisen en richtlijnen voor gekwalificeerde stoppen-met-rokenbegeleiders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst in 2024. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de geleverde zorg garanderen:

  • Het aanbod van de gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken is evidence based. Voor de specifieke kernelementen waaraan de gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken moet voldoen, verwijzen we naar de meest recente versies van de CBO-richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving, de zorgmodule Stoppen met Roken en het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (KABIZ).

  • De zorgaanbieder die de zorg verleent of de professionals die aan hem verbonden zijn en de zorg verlenen, zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister KABIZ.

  • Zorgaanbieders volgen door KABIZ geaccrediteerde bij- en nascholingen.

  • De continuïteit is gewaarborgd, bijvoorbeeld bij ziekte van de zorgaanbieder.

  • De zorgaanbieder heeft een AGB-code.

  • De zorgaanbieder zorgt voor een actuele weergave van alle relevante informatie in Vektis.

  • De zorgaanbieder beschikt over een geldig VECOZO-certificaat.

  • De zorgaanbieder is bereid om informatie aan te leveren voor het vullen en actueel houden van de Zorgvinder van CZ groep.

  • De zorgaanbieder legt informatie over iedere verzekerde vast in de MDS en levert deze aan CZ groep aan conform de planning én als wij daar tussentijds om vragen.

  • De zorgaanbieder houdt zich bij de zorgverlening aan de relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet, de vigerende NZa-beleidsregel Stoppen-met-rokenprogramma (BR/CU-7073) en de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Deel deze pagina: