2.3 Innovatie en samenwerking

In 2022 hebben we samen met strategische partners in het veld stappen gezet om innovatie te stimuleren binnen de stoppen-met-rokenbegeleidingstrajecten. We zien dat er nog maar weinig evidence based innovaties zijn die de kwaliteit en toegankelijkheid van nieuwe en bestaande methodieken aantoonbaar verbeteren. We dagen zorgaanbieders uit om zich bij ons te melden met SMART geformuleerde businesscases die voldoen aan de minimumeisen van het Kwaliteitsregister KABIZ en die aantoonbaar waarde toevoegen aan de zorg voor onze verzekerden.

2.3.1 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg (new window). Daarnaast vindt u in de Gezamenlijke Ambities Zorginkoop Digitalisering 2024 (new window) de afspraken die we op ZN-niveau met partijen hebben gemaakt om effectieve digitale zorg veilig en betrouwbaar op te schalen.

2.3.2 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.[1] Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap.[2] Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

  • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.

  • duurzaamheid verankert in uw strategie.

  • 1Het effect van de Nederlandse zorg op het milieu. Methode voor milieuvoetafdruk en voorbeelden voor een goede zorgomgeving | RIVM
  • 2Green Deal Samen werken aan duurzame zorg | Greendeals; Zorgverzekeraars Nederland (zn.nl)

Deel deze pagina: