2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Ons zorginkoopbeleid sluit aan bij de landelijke afspraken in het IZA. Daarin is afgesproken dat de nadruk meer moet liggen op gezond leven en preventie. Dat vraagt om een sterk kabinetsbreed beleid en een integrale aanpak waarin de overheid, gemeenten, zorgpartijen, het bedrijfsleven en andere partijen met elkaar samenwerken. Het zorgdomein investeert onder meer in geïndiceerde preventie (mensen met een verhoogd risico op ziekte) en zorggerelateerde preventie (patiënten), waarbij expliciet de verbinding wordt gelegd met het sociaal domein (bij voorkeur via een regionale preventie-infrastructuur). In het IZA is ook afgesproken dat zorgverzekeraars, sámen met gemeenten, de verplichting hebben om per 1 januari 2024 de ketenaanpakken volwassenen en kinderen in te richten. De GLI kan onderdeel zijn van de ketenaanpak. Beide ketenaanpakken hebben een sterk preventief karakter en stimuleren domein overstijgende samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein. Omdat de ketenaanpakken op het moment van schrijven nog niet definitief zijn vormgegeven, ligt de nadruk in het zorginkoopbeleid op de GLI. Zodra landelijk duidelijk is hoe deze ketenaanpakken definitief worden vormgegeven, kunnen wij ons beleid nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

GLI voor volwassenen

De GLI is een gecombineerde aanpak rondom leefstijl, die is gericht op een stapsgewijze gedragsverandering die moet leiden tot het bereiken en behouden van een gezonde(re) leefstijl. De interventie is ontwikkeld en bewezen effectief voor een bepaalde doelgroep. Volwassenen met ten minste een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) die voldoende gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor een GLI. De huisarts toetst of een GLI-programma passend is en zorgt voor de verwijzing.

Diverse factoren zijn van invloed zijn op iemands leefstijl, zoals lichaamsbeweging, voeding, alcoholgebruik, roken, slaap, ontspanning en stress. Daarom zijn specifieke kennis en vaardigheden van professionals nodig om een duurzame leefstijlverandering te kunnen bereiken. Denk daarbij aan de huisarts en een leefstijlcoach, maar ook professionals uit het sociaal domein, zoals buurtsportcoaches, schuldhulpverleners en professionals op het gebied van welzijn. Het is belangrijk dat zij interdisciplinair en domeinoverstijgend met elkaar samenwerken. De huisarts heeft daarbij een poortwachtersrol, de leefstijlcoach zorgt voor de coaching en legt de verbinding tussen de zorg en het sociaal domein. Hierbij zorgt het sociaal domein voor brede ondersteuning en begeleiding. Juist deze samenwerking en de combinatie van onderdelen maakt dat een GLI als integrale aanpak meerwaarde heeft ten opzichte van het monodisciplinair aanbieden van de afzonderlijke onderdelen.

Op het moment van schrijven is nog niet helder hoe de ketenaanpak voor volwassenen definitief wordt vormgegeven. In het GALA is afgesproken dat we pas kunnen beginnen met het regionaal inrichten van de ketenaanpak volwassenen als er regionale samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de zorg en het sociaal domein.

CZ groep zet daarom vooralsnog het beleid uit 2023 voort. Dit betekent dat wij voor 2024 de GLI-programma’s CooL, de Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging bij voorkeur via regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) inkopen. De leefstijlcoach fungeert hierbij als onderaannemer. De RHO zorgt onder andere voor de borging van de kwaliteit en de afstemming én samenwerking binnen de keten en met andere domeinen. Als er in een bepaalde regio geen GLI is gecontracteerd via een RHO, dan contracteren we ook een samenwerkingsverband van leefstijlcoaches of individuele leefstijlcoaches. Voor de uitvoering van de GLI contracteren we alleen leefstijlcoaches die zijn geregistreerd in een door CZ groep erkend kwaliteitsregister.

Ketenaanpak Zorg en Ondersteuning voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas

In januari 2021 heeft het Zorginstituut bepaald dat de ketenaanpak kinderen onder de verzekerde zorg valt. Deze ketenaanpak is gebaseerd op het Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (new window), dat is ontwikkeld door de VU Care for Obesity voor kinderen tot 18 jaar. Volgens dit model komt het zorgaanbod uit meerdere domeinen samen in een ketenaanpak. Daarbij wordt aandacht besteed aan gerelateerde problematiek die mogelijk een rol speelt bij het overgewicht. Het kan hierbij gaan om psychische en psychosociale factoren, zoals stress, maar ook om problemen in het gezin door schulden of werkloosheid. Daarom is voor succesvol beleid voor overgewicht een integrale aanpak nodig met een goede verbinding tussen de zorg en het sociaal domein. De zorg en begeleiding richten zich op het kind met overgewicht of obesitas en op diens ouders/verzorgers. Een GLI kan onderdeel zijn van de ketenaanpak en wordt geleverd door een (kinder)leefstijlcoach. Het doel is een gezonde(re) leefstijl bij het kind én het gezin. Zie voor meer informatie het Landelijk model Ketenaanpak of het addendum ZINL.

Een cruciaal onderdeel van de ketenaanpak kinderen is de functie van de centrale zorgverlener (CZV). Die coördineert en bewaakt de samenhang van alle activiteiten. De CZV brengt alle relevante factoren in beeld, stelt een zorgplan op, zet deze aanpak in gang, volgt deze en motiveert het kind en het gezin om de aanpak vol te houden.

Zodra landelijk duidelijk is hoe deze ketenaanpak definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website. Ook hier geldt dat we pas kunnen starten met het regionaal inrichten van de ketenaanpak zodra er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de zorg en het sociaal domein.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Hieronder leest u de wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024:

 • Met ingang van 1 januari 2024 richt CZ groep samen met gemeenten de ketenaanpak kinderen in.
  Zodra landelijk duidelijk is hoe deze ketenaanpak definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website. Ook hier geldt dat we pas kunnen starten met het regionaal inrichten van de ketenaanpak zodra er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de zorg en het sociaal domein.

 • Met ingang van 1 januari 2024 koopt CZ groep samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches in bij GLI voor volwassenen.
  We verruimen in 2024 ons zorginkoopbeleid door ook samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches in te kopen die voldoen aan onze minimumeisen voor een overeenkomst.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Hieronder leest u de wijzigingen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst:

 • We hebben de minimumeisen voor RHO’s om in aanmerking te komen voor een overeenkomst uitgebreid
  U vindt deze minimumeisen in paragraaf 2.4.

 • We stellen de voorwaarden voor een overeenkomst binnen de ketenaanpak kinderen nader vast
  De voorwaarden voor een overeenkomst binnen deze ketenaanpak zijn op het moment van schrijven nog onduidelijk. Zodra de voorwaarden duidelijk zijn, kunnen wij ons beleid nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: