2.3 Wie contracteert CZ groep in 2024?

2.3.1 GLI voor volwassenen

Voor 2024 contracteren we bij voorkeur regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) voor de GLI. Voor ons is een RHO een eerstelijnsorganisatie waarin zorgverleners (overwegend huisartsen) op regioniveau zijn verenigd. Zij leveren programmatische multidisciplinaire eerstelijnszorg (chronische ketenzorg). Wij vinden de RHO bij uitstek geschikt om het GLI-aanbod regionaal te faciliteren. Zij hebben, mede vanuit de multidisciplinaire zorg, een coördinerende rol en zijn de verbindende schakel tussen de zorg en het sociaal domein. Ook kunnen zij vanuit de zorg de verbinding leggen met ketenzorg. De leefstijlcoach levert de zorg als onderaannemer van de RHO.

Kan of wil de RHO in een bepaalde regio de zorg niet leveren, dan contracteren wij in plaats daarvan samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches. Die bestaan uit leefstijlcoaches die de GLI uitvoeren en die geregistreerd staan in een door CZ erkend kwaliteitsregister. Zij hebben zich regionaal verenigd en werken samen. We vinden het hierbij belangrijk dat het samenwerkingsverband contact legt met de RHO in de betreffende regio om tot goede regionale samenwerkingsafspraken te komen.

Contractering individuele leefstijlcoaches

Hebben we in een bepaalde regio geen RHO of samenwerkingsverband van leefstijlcoaches gecontracteerd, dan kunnen we ook individuele leefstijlcoaches contracteren. Als CZ groep in een regio een RHO of samenwerkingsverband van leefstijlcoaches heeft gecontracteerd, gaan we ervan uit dat de RHO deze individuele leefstijlcoaches als onderaannemer contracteert, zodat zij de GLI kunnen leveren voor de RHO of voor het samenwerkingsverband van leefstijlcoaches.

Uitloopovereenkomst

Als we in de regio van een gecontracteerde individuele leefstijlcoach een RHO of samenwerkingsverband van leefstijlcoaches contracteren, dan bieden we de individuele leefstijlcoach geen nieuwe overeenkomst aan voor het opvolgende jaar. De individuele leefstijlcoach kan de zorg in dat geval gaan leveren als onderaannemer van de RHO of het samenwerkingsverband. We bieden de individuele leefstijlcoach dan een uitloopovereenkomst aan. Onze verzekerden die op dat moment in zorg zijn, kunnen daardoor worden uitbehandeld. Nieuwe aanmeldingen worden behandeld onder de overeenkomst met de RHO of het samenwerkingsverband.

Individuele leefstijlcoaches die per 1 januari 2023 een uitloopovereenkomst hebben, krijgen géén nieuwe uitloopovereenkomst aangeboden, omdat deze doorloopt tot uiterlijk 31 december 2024.

Nieuwe contractant

Een nieuwe contractant voor 2024 is een zorgaanbieder die in 2023 geen contract met ons heeft voor de GLI. Deze zorgaanbieder kan een overeenkomst voor 2024 aanvragen. Daarvoor dient hij een ingevulde vragenlijst in. Op www.cz.nl/gli > Overeenkomst staat meer informatie over het aanvragen van een overeenkomst. De zorgaanbieder moet op het moment van de aanvraag en gedurende de looptijd van de overeenkomst aantoonbaar voldoen aan de minimumeisen die CZ groep voor de GLI hanteert. Voor nieuwe contractanten gelden geen aanvullende minimumvereisten. Overeenkomsten worden niet met terugwerkende kracht aangeboden. Zij gaan in op de eerste dag van de maand na het accorderen van de inschrijving en lopen tot uiterlijk 31 december 2025.

Landelijk volgbeleid

Op dit moment is landelijk afgesproken dat zorgverzekeraars bij de contractering van de GLI tijdelijk een volgbeleid hanteren, zoals we dat kennen voor multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg. Dit betekent dat de RHO, het samenwerkingsverband van leefstijlcoaches of de individuele leefstijlcoach de niet-preferente zorgverzekeraars kan vragen om de overeenkomst met de preferente zorgverzekeraar te volgen op inhoud en tarief. Dit is voor zorgverzekeraars niet verplicht. CZ groep hanteert bij de beoordeling van het volgformat het contracteerbeleid dat in dit document is omschreven.

Looptijd overeenkomst

Planning

Start- en einddatum

Looptijd overeenkomst

Lopende uitloopovereenkomst individuele leefstijlcoaches

1 januari 2023 – 31 december 2024

2 jaar (maximaal)

Regionale huisartsenorganisatie (RHO)

1 januari 2024 – 31 december 2025

2 jaar

Samenwerkingsverband leefstijlcoaches

1 januari 2024 – 31 december 2025

2 jaar

Individuele leefstijlcoaches

1 januari 2024 – 31 december 2024

1 jaar

Uitloopovereenkomst individuele leefstijlcoaches

1 januari 2024 – 31 december 2025

2 jaar (maximaal)

Kwaliteitsregisters

CZ groep vindt het belangrijk dat bij- en nascholing, accreditatie en werkervaringseisen op een eenduidige manier worden georganiseerd voor de leefstijlcoaches. Zo is geborgd dat zij aantoonbaar blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. Voor de uitvoering van de GLI contracteert CZ groep daarom alleen leefstijlcoaches die geregistreerd staan in de volgende kwaliteitsregisters:

  • Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ);

  • Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) / Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);

  • Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Het kwaliteitsregister van de BLCN-geregistreerde leefstijlcoaches is ondergebracht bij het onafhankelijke accreditatieorgaan KABIZ. Dat borgt de accreditatie van de (post-)hbo-opleidingen tot leefstijlcoach en de permanente educatie van leefstijlcoaches aan de hand van het beroepscompetentieprofiel. Meer informatie over de BLCN is te vinden op www.blcn.nl (new window).

De kwaliteitsregisters KRF NL/SKF en KP borgen de kwaliteit van de ingeschreven leefstijlcoaches. Deze registers zien toe of de leefstijlcoaches over de juiste competenties beschikken, bij- en nascholen op het gebied van leefstijlcoaching en voldoende werkervaring opdoen.

2.3.2 Ketenaanpak kinderen

Centrale Zorgverlener

De CZV heeft een essentiële rol binnen de ketenaanpak kinderen. Hij is tijdens het hele proces het aanspreekpunt voor het kind en het gezin. De CZV begeleidt en coördineert de juiste ondersteuning en zorg op het juiste moment door de juiste professional. Daarbij werkt hij vanuit een brede blik en domeinoverstijgend. Tijdens de hele ketenaanpak behandelt de CZV zelf niet. Aan het begin van de aanpak verzamelt hij alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht/obesitas, bij het kind én het gezin. Daarna stelt de CZV een zorgplan op en zet hij de aanpak in gang, waarbij de behandeling kan plaatsvinden binnen de zorg en het sociaal domein. Tijdens het traject volgt en motiveert de CZV het kind en het gezin om de aanpak vol te houden.

Zodra landelijk duidelijk is hoe de ketenaanpak kinderen definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

(Kinder)leefstijlcoach

De (kinder)leefstijlcoach is de zorgaanbieder die de GLI-zorg levert.

Zodra landelijk duidelijk is hoe de ketenaanpak kinderen definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: