Bijlage 1 Visie van CZ groep op de taken en verantwoordelijkheden van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches

In deze bijlage leest u onze visie op de taken en verantwoordelijkheden van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches. Mede na afstemming met de BLCN is deze visie tot stand gekomen. Met hen blijven we in gesprek om dit visiestuk in de toekomst verder vorm te geven. De taken en verantwoordelijkheden in deze bijlage zijn gerelateerd aan de ‘activiteiten en niet-patiëntgebonden tijd’ die worden genoemd in het verantwoordingsdocument Kostenonderzoek GLI . Het uitvoeren hiervan komt de kwaliteit van de zorg ten goede. We verachten dan ook van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches dat zij de komende jaren met deze visie aan de slag gaan.

 • Bedrijfsvoering: inrichting systemen, contractering en declaratie

  • Planning:

   1. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor de planning van het zorgaanbod van de aangesloten onderaannemers (inplannen aanmeldingen in de agenda van leefstijlcoaches).

  • Aanbod:

   1. De RHO / het samenwerkingsverband heeft een overzicht van het aanbod aan leefstijlcoaches in de regio;

   2. De RHO / het samenwerkingsverband heeft te aller tijden een up-to-date overzicht van het werkgebied per aangesloten onderaannemer alsook van de RHO / het samenwerkingsverband als geheel;

   3. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor voldoende GLI aanbod in het gehele werkgebied van het samenwerkingsverband

   4. De RHO / het samenwerkingsverband biedt minimaal twee verschillende GLI programma’s aan in het eigen werkgebied.

  • Contractering:

   1. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor de contractering van GLI met de zorgverzekeraar.

  • Declaratie: 

   1. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor de declaraties van alle aangesloten onderaannemers bij de zorgverzekeraar.

   2. De RHO / het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat voor elke patiënt (binnen en buiten werkgebied) gedeclareerd kan worden (dit omvat mogelijk ook aanvullende afspraken maken met leefstijlcoaches hierover).

  • Toegankelijkheid borgen:

   1. Dit omvat o.a. een goede organisatie en coördinatie van de GLI;

   2. Afspraken over tijdig een GLI traject kunnen starten;

   3. Zorgen voor voldoende onderaannemers aansluitend bij de zorgvraag

   4. Inzet GLI bij patiënten van huisartsen die niet zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband/ niet in het werkgebied van het samenwerkingsverband vallen.

   5. De RHO / het samenwerkingsverband zet GLI ook in voor patiënten van huisartsen die niet zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband / die niet in het werkgebied van het samenwerkingsverband vallen.

 • Acquisitie

  • De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor voldoende leefstijlcoaches om in de vraag naar GLI te kunnen voorzien. De R het samenwerkingsverband benadert, informeert en enthousiasmeert mogelijke onderaannemers om via de RHO / het samenwerkingsverband de GLI zorg te gaan leveren.

  • De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor een goede informatievoorziening, via de huisartsenpraktijk, naar de patiënt/verzekerde over de GLI.

 • Afstemming met de huisarts, het samenwerkingsverband en lokale partijen

  • Verbinding met de eerste lijn / de verwijzer:

   • De RHO / het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de regionale huisartsen op de hoogte zijn van het regionale GLI-aanbod;

   • De RHO / het samenwerkingsverband ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers in contact blijven met de verwijzers over de voortgang van de deelnemers door (minimaal) overleg te hebben bij de verwijzing, bij de afronding van basis- en onderhoudsprogramma en op minimaal één tussentijds moment in zowel basis- als onderhoudsprogramma;

   • De RHO zorgt minimaal voor de informatievoorziening richting de regionale huisartsen en maakt afspraken over verwijzing.

  • Verbinding met het sociaal domein:

   • De RHO / het samenwerkingsverband zorgt voor een up-to-date sociale kaart binnen het eigen werkgebied zodat, indien nodig, gericht kan worden doorverwezen;

   • De RHO / het samenwerkingsverband werkt samen met sociaal domein en maakt samenwerkingsafspraken met verschillende gemeenten en gemeentelijke functionarissen, zoals buurtsportcoaches en professionals op het gebied van welzijn (o.a. gebruik van lokale ruimtes, verwijsafspraken bij aanvullende psychosociale problematiek zoals eenzaamheid en financiële problematiek);

   • De RHO / het samenwerkingsverband overleg minimaal twee keer per jaar met het sociaal domein

  • Verbinding met lokaal beweegaanbod:

   • De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor een up-to-date ‘sociale’ kaart binnen het gehele werkgebied van het samenwerkingsverband inzake lokaal beweegaanbod (o.a. sportverenigingen, fitness clubs, loopgroepen, etc.);

   • De RHO / het samenwerkingsverband stuurt erop aan dat een patiënt gedurende een GLI programma dicht bij huis gestimuleerd wordt om te bewegen;

   • De RHO / het samenwerkingsverband stuurt erop aan dat een patiënt na afloop van een GLI traject wordt verwezen naar passend lokaal beweegaanbod;

 • Afstemming met collega's

  • Samenwerking:

   1. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor een goede samenwerking tussen verwijzers/huisartsen en leefstijlcoaches;

   2. De RHO / het samenwerkingsverband draagt zorg voor afstemming én samenwerking tussen aangesloten leefstijlcoaches (bijv. een whatsapp groep);

   3. De RHO / het samenwerkingsverband instrueert de leefstijlcoaches/verwijzers tijdig over nieuwe ontwikkelingen / beleidswijzigingen.

  • Scholing:

   • De RHO / het samenwerkingsverband organiseert scholing voor de aangesloten onderaannemers en verwijzers (bijv. mondelinge introductie / werkboek over werkwijze van het samenwerkingsverband).

 • Intervisie

  • Intervisie: de RHO / het samenwerkingsverband organiseert intervisiegroepen (verplicht of vrijblijvend, minimaal twee keer per jaar) voor de aangesloten onderaannemers en verwijzers.

   • Monitoring: De RHO / het samenwerkingsverband ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers de landelijke uitkomstindicatoren met behulp van de indicatorenlijst, die door het RIVM is vastgesteld, registreren.

  • Evaluatie:

   1. De RHO / het samenwerkingsverband organiseert een jaarlijkse evaluatie met aangesloten onderaannemers en verwijzers aan de hand van de PDCA-cyclus, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid;

   2. De RHO / het samenwerkingsverband geeft invulling aan de jaarlijkse evaluatie van de GLI vanuit de zorgverzekeraar.

 • Nieuwsbrieven/-berichten

  • De RHO / het samenwerkingsverband verstuurt periodiek nieuwsbrieven naar de aangesloten zorgaanbieders. Hierin worden zorgaanbieders bijvoorbeeld geïnformeerd over nieuws en/of de laatste ontwikkelingen.

  • De RHO / het samenwerkingsverband toont op een eigen website informatie over de GLI. Via de website worden verzekerden geïnformeerd. Op de website toont de RHO / het samenwerkingsverband ten minste dat zij de GLI aanbiedt en welke leefstijlcoaches zijn aangesloten. Indien er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de GLI worden hier berichten over geplaatst.

Deel deze pagina: