2.4 Minimumeisen voor de GLI voor volwassenen

2.4.1 GLI voor volwassenen

Minimumeisen voor de regionale huisartsenorganisatie 

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet de RHO aan de volgende minimumeisen voldoen. De RHO blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de overeenkomst:

 • De RHO levert programmatische multidisciplinaire eerstelijns zorg (chronische ketenzorg).

 • De RHO is gehouden alle verplichtingen die uit de te sluiten zorgovereenkomst voortvloeien voor zover mogelijk ook in de afspraken met een in te schakelen onderaannemer op te nemen;.

 • De RHO zorgt voor de declaraties van alle aangesloten onderaannemers bij de zorgverzekeraar.

 • De RHO beschikt over voldoende aangesloten onderaannemers met een registratie in een door CZ groep erkend kwaliteitsregister.

 • De RHO ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een geldige licentie van het programma.

 • De RHO levert bij aanvang van de overeenkomst een actueel overzicht aan van het werkgebied van alle aangesloten onderaannemers (de postcodegebieden).

 • De RHO staat open voor nieuwe toetreders.

 • De RHO en de aangesloten onderaannemers voldoen aantoonbaar aan alle wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en protocollen die van toepassing zijn op de betreffende zorg en de beroepsgroep.

 • De RHO ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers de landelijke uitkomstindicatoren met behulp van de indicatorenlijst, die door het RIVM is vastgesteld, registreren.

 • De RHO werkt samen met de eerste lijn en zorgt ervoor dat die op de hoogte is van het regionale GLI-aanbod. De RHO informeert minimaal de regionale huisartsen en maakt afspraken over verwijzing.

 • De RHO werkt samen met het sociaal domein en is op de hoogte van hun zorgaanbod. De RHO overlegt minimaal twee keer per jaar met het sociaal domein.

Minimumeisen voor samenwerkingsverband van leefstijlcoaches

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet het samenwerkingsverband aan de volgende minimumeisen voldoen. Het samenwerkingsverband blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de overeenkomst:

 • Het samenwerkingsverband bestaat uit een samenwerking van leefstijlcoaches.

 • Het samenwerkingsverband werkt samen met de eerste lijn en legt verbinding met de RHO.

 • Het samenwerkingsverband is gehouden alle verplichtingen die uit de te sluiten zorgovereenkomst voortvloeien voor zover mogelijk ook in de afspraken met een in te schakelen onderaannemer op te nemen.

 • Het samenwerkingsverband zorgt voor de declaraties van alle aangesloten onderaannemers bij de zorgverzekeraar.

 • Het samenwerkingsverband beschikt over voldoende aangesloten onderaannemers met een registratie in een door CZ groep erkend kwaliteitsregister.

 • Het samenwerkingsverband ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een geldige licentie van het programma.

 • Het samenwerkingsverband levert bij aanvang van de overeenkomst een actueel overzicht aan van het werkgebied van alle aangesloten onderaannemers (de postcodegebieden).

 • Het samenwerkingsverband staat open voor nieuwe toetreders.

 • Het samenwerkingsverband en de aangesloten onderaannemers voldoen aantoonbaar aan alle wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en protocollen die van toepassing zijn op de betreffende zorg en beroepsgroep.

 • De RHO ziet erop toe dat de aangesloten onderaannemers de landelijke uitkomstindicatoren met behulp van de indicatorenlijst, die door het RIVM is vastgesteld, registreren.

 • Het samenwerkingsverband werkt samen met de eerste lijn en zorgt ervoor dat zij op de hoogte zijn van het regionale GLI-aanbod. Het samenwerkingsverband informeert minimaal de regionale huisartsen en maakt afspraken over verwijzing.

 • Het samenwerkingsverband werkt samen met het sociaal domein en is op de hoogte van hun zorgaanbod. Het samenwerkingsverband overlegt minimaal twee keer per jaar met het sociaal domein.

RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches krijgen voor de contractering 2024 een vragenlijst aangeboden. Aan de hand daarvan beoordeelt CZ groep of zij voldoen aan de minimumeisen.

Individuele leefstijlcoach

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet de individuele leefstijlcoach aan de volgende minimumeisen voldoen. Hij blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de overeenkomst:

 • De GLI-leefstijlcoach heeft een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach succesvol afgerond.

 • De GLI-leefstijlcoach voldoet minimaal aan de competenties van een hbo-leefstijlcoach.

 • De GLI-leefstijlcoach beschikt over een geldige AGB-code.

 • De GLI-leefstijlcoach is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 • De GLI-leefstijlcoach is geregistreerd in een door CZ groep erkend kwaliteitsregister voor leefstijlcoaches.

 • De GLI-leefstijlcoach heeft een geldige licentie van het GLI-programma dat wordt uitgevoerd.

 • De GLI-leefstijlcoach registreert de landelijke uitkomstindicatoren via de indicatorenlijst van het RIVM.

 • De GLI-leefstijlcoach voldoet aantoonbaar aan alle wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en protocollen die van toepassing zijn op de betreffende zorg en beroepsgroep.

De komende jaren wil CZ groep de taken en verantwoordelijken uniformeren van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches die de GLI coördineren. In Bijlage 1 geven wij daar onze visie op. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gerelateerd aan de ‘activiteiten niet-patiëntgebonden tijd’ die worden genoemd in het Verantwoordingsdocument Kostenonderzoek gecombineerde leefstijlinterventie. Het uitvoeren van deze taken en verantwoordelijkheden verbetert naar onze mening de kwaliteit van de zorg. We verwachten dan ook van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches dat zij de komende jaren met deze visie aan de slag gaan.

2.4.2 Ketenaanpak kinderen

Op moment van schrijven is nog niet helder hoe de ketenaanpak kinderen definitief wordt vormgegeven. Zodra dit duidelijk is, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: