2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Kwaliteit van zorg

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot:

Kwaliteit van zorg en deskundigheidsbevordering
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de zorg en deskundigheidsbevordering te borgen. Voor de uitvoering van de GLI contracteren we daarom alleen leefstijlinterventies die door het RIVM erkend zijn. Deze interventies zijn voldoende effectief om toegelaten te worden tot het basispakket. Ook contracteren we alleen leefstijlcoaches die geregistreerd zijn in een door ons erkend kwaliteitsregister. De afgelopen jaren is het aantal gekwalificeerde leefstijlcoaches verder toegenomen. Deze positieve trend is nodig voor een goede uitvoering van de GLI en voldoende kwalitatief aanbod in heel Nederland. In 2024 verwachten we een verdere groei van het aantal gekwalificeerde leefstijlcoaches, waardoor de kwaliteit van de zorg in de regio toeneemt.

Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement van de verzekerde
Door meer zelf de regie te nemen, werken verzekerden beter toe naar duurzame gedragsverandering en kunnen zij hun gezondheid beter zelf managen. Vragen over gezondheid en ziekte kan de verzekerde zelf beantwoorden zonder of met een beperkte inzet van professionele hulpverleners. Bij de aanpak van overgewicht bij volwassenen én kinderen zien we binnen het behandeltraject eerst een grote bijdrage van professionals. Naarmate het traject vordert, neemt hun aandeel af en groeit het zelfmanagement van het individu (en het gezin).

Persoonsgerichte zorg
We willen niet dat de beperking of ziekte centraal staat, maar het individu (samen met het gezin). Zodat hij of zij passende ondersteuning en zorg ontvangt. Het principe van positieve gezondheid speelt een cruciale rol bij gedragsverandering en de aanpak van overgewicht.

Coördinatie en afstemming binnen een integrale keten
Als meerdere zorgverleners bij de behandeling betrokken zijn, moeten zij goed samenwerken en zorgen voor optimale afstemming binnen de keten. De huisarts, de leefstijlcoach en/of de CZV hebben verschillende rollen binnen een integrale keten. Samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein is essentieel. Ook is het belangrijk dat een verzekerde na afloop van een GLI-traject doorstroomt naar het lokale beweegaanbod.

Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van de zorg
Om de kwaliteit en/of de kosteneffectiviteit van de zorg te evalueren, moeten we (uitkomst)indicatoren monitoren. We doen dit bijvoorbeeld via een jaarlijkse evaluatie met de RHO’s die we gecontracteerd hebben. Ook is het belangrijk om op landelijk niveau data te verzamelen. Het RIVM monitort de inzet van de GLI en publiceert jaarlijks een rapportage op basis van de GLI-monitor. Zij gebruiken hiervoor een landelijke indicatorenlijst. Het RIVM is voor zijn rapportage afhankelijk van de data die zorgaanbieders aanleveren. Om de komende jaren meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en/of kosteneffectiviteit, is het vullen van het GLI-register essentieel.

Uitval
Om te komen tot duurzame gedragsverandering, is het belangrijk dat verzekerden het volledige behandeltraject doorlopen. Vroegtijdige uitval willen we zo veel mogelijk voorkomen. Het aantal uitvallers bij de GLI vormt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

2.2.2 Kosten van zorg

Overgewicht en obesitas gaan beide vaak gepaard met (chronische) aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen en verschillende soorten kanker. De toename van deze leefstijlgerelateerde aandoeningen veroorzaakt een hogere druk op de zorg en daardoor mogelijk een verhoging van de zorgkosten. CZ groep wil de GLI en de twee ketenaanpakken inzetten om samen met het werkveld een bijdrage te leveren aan minder overgewicht onder de Nederlandse bevolking. Door in te zetten op duurzame gedragsverandering, kunnen onze verzekerden een gezonde(re) leefstijl bereiken en behouden. Hierdoor hopen we aandoeningen als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten te voorkomen. Deze vorm van preventie leidt mogelijk tot een daling van de zorgkosten.

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden gebruik kunnen maken van zorg dicht bij huis en dat zij hier voldoende keuzevrijheid in hebben. Daarom streven we ernaar om per regio voldoende zorgaanbod te contracteren. We monitoren het gecontracteerde zorgaanbod via een spreidingsoverzicht en komen waar nodig in actie. CZ groep vindt dat iedere verzekerde terecht moet kunnen bij een leefstijlcoach naar keuze. Iedere verzekerde die wil deelnemen aan een leefstijlprogramma en die voldoet aan de voorwaarden, moet door de RHO kunnen worden toegelaten. Ook als de betreffende verzekerde buiten het werkgebied van de RHO valt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze verzekerden keuze hebben in het GLI-programma dat zij volgen. De komende jaren sturen wij er daarom op dat RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches minimaal twee verschillende GLI-programma’s aanbieden.

Om de toegankelijkheid ook in de toekomst te borgen, is de inzet van digitalisering een uitkomst. De covid-19-pandemie heeft deze ontwikkeling versneld. Noodgedwongen zijn zorgaanbieders innovatief te werk gegaan. Dit heeft binnen de zorg al tot nieuwe inzichten geleid. Samen met het veld wil CZ groep de komende tijd kijken wat de mogelijkheden zijn van digitalisering bij de aanpak van overgewicht, onder andere door pilots uit te voeren. De inzet van digitalisering kan de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Hierbij blijft aandacht voor de kwaliteit en effectiviteit van de GLI cruciaal.

2.2.4 Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.5 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

  • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

  • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

  • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

  • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

  • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: