1.3 Regionale samenwerking met concentratie en spreiding

Door de personele schaarste in de zorg zijn verdere keuzes over wie welke zorg het beste kan uitvoeren onvermijdelijk. Per ziekenhuis moeten we nog nadrukkelijker bekijken op welke zorg zij zich richten (portfolio) en welke zorg beter door anderen geleverd kan worden. Daarbij is de afweging tussen kwaliteit en kosten altijd belangrijk, net als de mate waarin de af te stoten zorg voldoende door andere zorgpartijen kan worden ingevuld.

Voor de acute zorg dragen wij via participatie in het ROAZ bij aan verdere plannen om de zorg meer toekomstbestendig te maken. Onderdeel daarvan zijn afspraken over aanvullende triage, waarmee bekeken wordt waar een patiënt het beste geholpen kan worden. Oncologische zorg moet wat ons betreft veel meer binnen goed georganiseerde netwerken worden uitgevoerd. Daarbij moet het voor de patiënt niet uitmaken in welk ziekenhuis hij als eerste binnenkomt. De diagnose en de behandeling moeten immers in elk ziekenhuis gelijk zijn. Kritische onderdelen van het zorgpad moeten daarbij geconcentreerd worden voor betere uitkomsten. CZ groep blijft deze ontwikkeling voor een betere kwaliteit van zorg actief ondersteunen. Dat doen we onder meer via het Egidius Zorgconcept (zie paragraaf 2.2.3.2). Voor chronische en electieve zorg kan een verdere afstemming met huisartsen en VVT-instellingen bijdragen aan een nog efficiëntere personeelsinzet. Door voorafgaand aan de ingreep een goed beeld te ontwikkelen van de benodigde zorg, kan daarna tijdig worden ingespeeld op de beschikbare capaciteiten.

Het werkplezier van professionals is hierbij onmisbaar. Plannen en procedures kunnen nog zo efficiënt zijn vormgegeven, zonder de dagelijkse enthousiaste inzet van alle zorgverleners worden de doelen niet gehaald. Wij vinden het belangrijk om hier oog voor te hebben bij de veranderingen die we doorvoeren.

Deel deze pagina: