3.1 Tijdpad

We willen onze verzekerden uiterlijk op 12 november informeren over het aanbod dat wij gecontracteerd hebben. Daarom hanteren wij onderstaand tijdpad.

Activiteiten

Planning

Fase 1: Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024 (CZ groep)

Uiterlijk 1 april 2023

Fase 2: Indienen van de offerte in het VECOZO Zorginkoopportaal (zorgaanbieders)

Uiterlijk 15 juni 2023

Fase 3: Beoordelen van de offerte en start van de onderhandelingen (CZ groep)

Uiterlijk 1 juli 2023

Fase 4: Afronden van de onderhandelingen en formele vastlegging van de voorwaarden en financiële afspraken

Uiterlijk 1 november 2023

Fase 5: Publicatie van het zorgaanbod (CZ groep)

Uiterlijk 12 november 2023

  • Wij moeten op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen uiterlijk op 1 november overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Toelichting op de fases binnen het contracteerproces:

Fase 1

Met de publicatie van het zorginkoopdocument Medisch Specialistische Zorg geven wij het startsein voor het zorginkooptraject voor 2024. Dit document plaatsen wij uiterlijk op 1 april op onze website. U vindt het op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window).

Fase 2

Wij willen tijdig alle offertes kunnen beoordelen, besprekingen met zorgaanbieders voeren en alle afspraken vastleggen. Daarom moet uw offerte uiterlijk op 15 juni bij ons binnen zijn. U kunt de offerte indienen via het VECOZO Zorginkoopportaal. ZG-instellingen kunnen de offerte via e-mail indienen. In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor om zelf met een voorstel te komen. Zorgaanbieders die voor 2023 een overeengekomen omzetplafond in 2023 van minder dan € 2,5 miljoen hebben, ontvangen van CZ groep een aanbod vóór 1 september (met uitzondering van de zorgsoorten revalidatie, genderzorg en hyperbare geneeskunde). Voor deze zorgaanbieders is fase 3 niet van toepassing. 

Fase 3

Na het indienen van de offertes beginnen de onderhandelingen. Om de regionale besprekingen tijdig te kunnen starten, moet elke zorgaanbieder zich aan de termijnen houden. Is uw offerte tijdig bij ons binnen, dan beoordelen wij die en nemen we contact met u op. Op dat moment maken wij nadere afspraken over de vervolgprocedure.

Fase 4

Wij willen uiterlijk op 1 november overeenstemming bereiken voor 2024 en de voorwaarden, het omzetplafond en de prijslijst vastleggen in een overeenkomst.

Fase 5

Uiterlijk op 12 november informeren wij onze verzekerden over de instellingen voor medisch specialistische zorg die wij voor 2024 hebben gecontracteerd.

Nieuwe zorgaanbieders

Voor nieuwe zorgaanbieders geldt een aanvulling voor fase 2 en 3. Zij moeten een vragenlijst en een businesscase indienen (zie bijlage 2). De vragenlijst is beschikbaar via het VECOZO Zorginkoopportaal (Uitvragen - VECOZO Zorginkoopportaal (new window)). Daarnaast stuurt u voor 2024 ook een offerte in termen van p x q. De vragenlijst, de businesscase en de offerte kunt u tot uiterlijk 15 juni indienen. Wij beoordelen de stukken en nemen indien nodig contact met u op voor aanvullende informatie. Uiterlijk op 1 september laten wij weten of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en of wij dus het onderhandelingstraject met u ingaan.

Technische aspecten van de indiening van de offerte voor 2024

De hele offerte moet in termen van p x q worden ingediend. Dat doet u via het VECOZO Zorginkoopportaal (tenzij u een ZG-instelling bent, zie boven). Bij de offerte voegt u een apart document toe met een toelichting. Naast de overige verrichtingen kunnen andere kosten (zoals voor kwaliteitsregistraties of hulpmiddelen) niet apart in rekening worden gebracht.

Natuurlijk bevat uw offerte uitsluitend de zorg die u mag leveren volgens uw (WBMV-)vergunning en die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, de minimumnormen die zijn gesteld door de beroepsgroepen en de criteria die wij stellen vanuit de selectieve zorginkoop.

Basisverzekering (14- en 15-codes) versus aanvullende verzekering (16- en 17-codes)

De zorg waarvoor een vergoeding geldt vanuit een aanvullende verzekering maakt geen deel uit van de maximale zorgomzet die we overeenkomen. Toch willen wij voor onze verzekerden prijsafspraken maken voor deze zorg. Wij vragen zorgaanbieders daarom om bij het indienen van de offerte ook prijsvoorstellen voor de 16- en 17-codes aan te leveren. We verwachten hierbij geen volumevoorstellen. Bij voorkeur maken we gelijke prijsafspraken voor verzekerde en niet-verzekerde zorg. De prijzen mogen bij contractering echter niet hoger zijn dan bij niet-contractering.

Deel deze pagina: