Bijlage 3 Volumespeerpunten 2024

Categorie 1 en 2

Ook voor 2024 willen we strikte volumeafspraken maken voor een beperkt aantal producten. Dit doen we om ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan of om gewenste substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn te stimuleren. Deze producten hebben wij opgenomen in categorie 1 (‘praktijkvariatie-gevoelige producten’) en categorie 2 (‘substitutie-gevoelige producten’). Hiervoor hanteren we deelplafonds. Om te voorkomen dat het beoogde effect van deze strakke volumeafspraken teniet wordt gedaan, is substitutie met zorg uit andere categorieën niet mogelijk. Substitutie tússen categorie 1 en 2 is overigens ook niet mogelijk.

Categorie 3 nieuw overgehevelde middelen

In deze categorie vallen zorgproducten die recent zijn overgeheveld naar het budgettair kader voor medisch specialistische zorg en waarvan het volume op voorhand lastig per zorgaanbieder in te schatten is.

In het eerste jaar dat een product is opgenomen in categorie 3, calculeren wij het product na aan de hand van de declaratiegegevens over een nader te bepalen periode van dat jaar. (Dit doen wij binnen het voor ons beschikbare bedrag van de landelijke overheveling.) In het tweede jaar wijzen wij deze producten nog eenmaal toe aan de hand van een zelfde periode. (Ook deze toewijzing vindt plaats binnen het voor ons beschikbare bedrag van de landelijke overheveling.) Voor de daaropvolgende jaren gaan wij ervan uit dat de afgesproken omzetplafonds een betrouwbare basis zijn voor vervolgafspraken. De betreffende producten worden vanaf het derde jaar dan ook overgeheveld van categorie 3 naar categorie 4.

Categorie 4 overig

Alle producten die niet vallen onder categorie 1, 2, 3, 5 of 6 zijn ondergebracht in categorie 4. Voor deze producten geldt volledige substitutievrijheid binnen het overeengekomen omzetplafond.

Categorie 5

In categorie 5 is de niet-planbare zorg opgenomen, zoals transplantatiezorg. Vanwege forse schommelingen in aantallen en de grote financiële impact calculeren we volledig na op volume tegen de overeengekomen prijs. Voor de afbakening van de zorg die onder deze afspraak valt, wordt landelijk op 1 september t-1 een limitatieve lijst vastgesteld. Deze lijst wordt door de NFU en ZN verspreid onder hun leden.

Categorie 6

Voor 2024 hanteren we een strikte omzetafspraak voor de klinisch chemische en medisch microbiologische onderzoeken (KCL MMB). Voor deze producten (OVP's) hanteren we een apart omzetdeelplafond. Omzetsubstitutie binnen categorie 6 is mogelijk, omzetsubstitutie met zorg uit andere categorieën niet.

Deel deze pagina: