1.4 Passende zorg

Passende zorg is een andere belangrijke voorwaarde om de zorg toekomstbestendig te houden. We kunnen de zorg immers alléén toegankelijk en betaalbaar houden als we effectief en efficiënt omgaan met de schaarse personele en financiële middelen.

Arbeidsbesparing

De arbeidsmarkt voor zorgpersoneel staat steeds meer onder druk. Daarom moeten we bij initiatieven voor passende zorg vooral de nadruk leggen op arbeidsbesparende initiatieven. De zorgvraag neemt door de voortschrijdende ouderdom en nieuwe behandeltechnieken alleen maar toe, terwijl de beroepsbevolking de komende jaren juist krimpt. Elke verandering in de zorg moet dan ook getoetst worden op het effect daarvan op de inzet van het zorgpersoneel. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar zeker ook daarbuiten. Initiatieven die niet aantoonbaar bijdragen aan een per saldo lagere personeelsinzet, zijn onvoldoende toekomstbestendig en zullen we daarom in beginsel niet financieel ondersteunen.

Digitalisering

Met de inzet van meer digitale zorg kunnen we naar verwachting 2 vliegen in 1 klap slaan: met minder zorgpersoneel meer mensen helpen én op de zorgkosten besparen doordat fysieke zorg niet meer nodig is. Daarom zet CZ groep in op Passende hybride en digitale zorg: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’.
Het doel is dat eind 2025 70% van de zorgpaden op een hybride manier wordt vormgegeven met een inclusie-percentage van minimaal 50%. Om dit te bereiken, moeten we nu al in kaart brengen welke zorg vanaf 2024 hybride of digitaal geleverd gaat worden én welke zorg hierdoor wordt afgeschaald. Hierdoor moet in 2024 25% van de zorgpaden op een hybride of digitale manier zijn uitgewerkt, waarbij 10 tot 20% van de patiënten deze zorg dan ook daadwerkelijk digitaal ontvangt.

Wij realiseren ons dat voor deze doelen een grote inzet nodig is van alle partijen. Via specifieke zorginkoopafspraken ondersteunen en stimuleren wij deze ontwikkeling. In paragraaf 2.2.2.1 leest u hoe wij dit verwerkt hebben in onze inkoopvoorwaarden voor 2024.

Verbetersignalementen

Zorginstituut Nederland bepaalt welke zorg tot het verzekerde pakket behoort. Wij hebben hierbij een signalerende rol en sturen aan op duidelijke keuzes en een heldere afbakening. Vervolgens is het nodig dat bewezen niet-effectieve zorg ook niet meer wordt uitgevoerd door zorgaanbieders. Wij willen via pilots met ziekenhuizen de de-implementatie van niet-effectieve medisch specialistische zorg verder vormgeven. Tegelijkertijd blijven we nieuwe data verzamelen op het gebied van doelmatige zorg voor de zorgomvang die we contracteren.

Ook binnen het traject Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) blijven we monitoren welke zorginzet afwijkend is en maken we afspraken om die te verbeteren. Voor 2024 leggen we de nadruk op 2 aandoeningen waarvoor het Zorginstituut onlangs verbetersignalementen heeft gepubliceerd: de plaatsing van een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) en de zorg voor mensen met obstructief slaapapneu (OSA). In paragraaf 2.2.2.2 leest u meer over onze voorgenomen activiteiten voor 2024.

Implementeren van doelmatigheidsinitiatieven voor dure geneesmiddelen

De komende jaren verwachten we opnieuw een sterke kostengroei van dure geneesmiddelen. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • De komende jaren verlopen er weinig impactvolle patenten.

  • Het combineren van dure (oncologische) geneesmiddelen neemt verder toe.

  • Er stromen zeer dure gentherapieën, celtherapieën en weesgeneesmiddelen in.

  • De bestaande behandelingen worden steeds breder ingezet, waardoor het aantal behandelopties aanzienlijk toeneemt.

Naast de sterke kostengroei zien we ook een belangrijk potentieel op het gebied van dure geneesmiddelen. Het veld ontwikkelt impactvolle initiatieven voor meer doelmatigheid, met de ondersteuning van onder andere Treatmeds en ZonMw. Wij zien een belangrijke rol voor alle zorgaanbieders om bewezen effectieve initiatieven te implementeren om verdere verdringing van de reguliere zorg te beperken. In paragraaf 2.2.4 leest u meer over ons voorgenomen beleid voor intramurale farmacie.

Deel deze pagina: