2.4 Toegankelijkheid

Tot 2040 groeit het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft harder dan het aantal werkenden in de bevolking. Onze ambitie is om een goede balans te bereiken tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. We merken dat er een groter spanningsveld ontstaat om deze balans te behouden. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de zorg aan ouderen nu en in de toekomst toegankelijk te houden. Dit heeft ook gevolgen voor CZ groep in het kader van onze zorgplicht. Daarom willen we vooral de toegankelijkheid van zorg borgen. Bijvoorbeeld door de zorg binnen de hierboven genoemde aanspraken zo efficiënt mogelijk (regionaal) te organiseren. Een goede visie op ouderenzorg, een optimale samenwerking binnen de keten en de doorontwikkeling van een regionale coördinatiefunctie zijn hierin cruciaal. Goede toegankelijkheid is een randvoorwaarde om daarnaast te kunnen kijken naar kwaliteit en kosten.  

De inzet van wijkverpleegkundige en huisarts is essentieel om te voorkomen dat cliënten in een acute situatie in het ziekenhuis of het eerstelijnsverblijf terechtkomen. Een groot deel van de cliënten in het eerstelijnsverblijf ontvangt al wijkverpleging. Hier ligt dus een kans om (acute) opnames te voorkomen. Dat begint bij de inzet van advance care planning (ACP). Dit is een proces waarbij de cliënt met zijn behandelend arts of verpleegkundige zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg bespreekt en eventueel vastlegt. Hiermee lopen zij vooruit op een moment dat de cliënt zelf (tijdelijk) niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Ook gerichte preventie zoals valpreventie is hierbij van belang.

Ondanks de trend binnen het ELV om de zorg te verplaatsen van de tweede naar de eerste lijn, verwachten we met het huidige zorgaanbod voldoende zorg in te kopen om zorgplicht en keuzevrijheid te borgen. Dit geldt ook voor de geriatrische revalidatiezorg. De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) biedt mogelijkheden om de zorgketen te ondersteunen en om crises in individuele gevallen te voorkomen.

2.4.1 Zorgplicht

Een cliënt die al zorg van een zorgaanbieder ontvangt, heeft recht op continuïteit van zorg, ook als de zorgaanbieder het omzetplafond heeft bereikt of als de zorgvraag verandert. CZ groep legt zorgaanbieders geen doorleververplichting op voor nieuwe cliënten.

Wij gaan ervan uit dat het omzetplafond passend is voor de hele zorgvraag. Als dit niet het geval is, hoeven nieuwe cliënten niet verplicht in zorg genomen te worden. Door de coördinatiefunctie steeds verder te ontwikkelen, zullen de betreffende cliënten naar verwachting op een andere plek de benodigde zorg krijgen of zal de regionale capaciteit optimaal worden benut. In bijzondere en onvoorziene omstandigheden waardoor het regionale aanbod – ondanks de coördinatiefunctie – toch knelt, zijn wij bereid om het omzetplafond te bespreken en eventueel te verhogen. In paragraaf 2.3.4 staat beschreven hoe we dit doen. Een zorgaanbieder mag zonder expliciete schriftelijke toezegging niet rekenen op een ophoging daarvan.

2.4.2 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

  • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

  • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

  • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

  • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt; 

  • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.    

Deel deze pagina: