Bijlage 1: Minimumeisen ELV, GRZ & GZSP

Minimumeisen ELV

 • De zorgaanbieder is een rechtspersoon.

 • De zorgaanbieder is toegelaten voor verblijf met behandeling via een Wtza-beschikking. Bij hoogcomplexe ELV zijn er 24/7 verpleegkundigen van niveau 4/5 aanwezig.

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZia.

 • De zorgaanbieder handelt volgens de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid.

 • De zorgaanbieder verleent zorg op basis van medische en verpleegkundige standaarden en best practices (handelt volgens binnen de beroepsgroep gehanteerde richtlijnen en protocollen, zoals de NHG-standaarden).

 • De zorgaanbieder werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering. Hij borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en waar een onafhankelijke toetsing (externe audit) aan verbonden is.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling conform de vereisten uit de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder beschikt over centrale (en gespecialiseerde) locaties per doelgroep ELV.

 • De zorgaanbieder voert periodiek een cliënttevredenheidsmeting uit en bespreekt de resultaten in ieder geval met de cliëntenraad en stelt gezamenlijk met de cliëntenraad verbeterplannen op.

 • Bij een wijziging van locatie levert de zorgaanbieder de locatiebijlage ELV tijdig en volledig in.

 • De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg ingevoerd.

 • Voor de contractering voor de prestatie hoogcomplex ELV geldt dat een zorgaanbieder een aanbod van geriatrische revalidatiezorg én eerstelijnsverblijf heeft. Uitzondering hierop vormen regio’s waar door niet-contracteren een onacceptabel lange reisafstand voor verzekerden ontstaat (meer dan circa 25 kilometer of meer dan een halfuur reistijd). In die gevallen maakt CZ groep afspraken over de wijze waarop de zorgaanbieder de kwaliteit van zorg kan borgen door een andere manier van samenwerken met andere organisaties. Zo bereiken we een optimale balans tussen kwaliteit en bereikbaarheid.

 • De zorgaanbieder neemt deel aan een regionale coördinatiefunctie, waarin in ieder geval sprake is van 1 telefoonnummer voor huisartsen en ziekenhuizen die ELV in willen zetten. Verder is de actuele beschikbaarheid van bedden duidelijk. Ook is er een consultatiefunctie ingericht voor de specialist ouderengeneeskunde.

 • De zorgaanbieder maakt afspraken over de overdracht van medische gegevens (medisch beleid) tussen het ziekenhuis en het eerstelijnsverblijf en tussen de huisarts en het eerstelijnsverblijf bij opname en ontslag.

Aanvullende eisen palliatief terminale zorg binnen ELV

Voor zorgaanbieders die het eerstelijnsverblijf aanbieden voor palliatief terminale zorg, gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Er is een setting met eenpersoonskamers.

 • Er zijn 24/7 verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5 beschikbaar, die bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg te bieden (zoals beschreven in de competentiebeschrijving voor verpleegkundigen palliatieve zorg van de V&VN).

 • De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers zich (bij)scholen op het gebied van palliatieve zorg.

 • Een verpleegkundige met minimaal niveau 4 is de eerstverantwoordelijke verpleegkundige en dus ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt.

 • De zorgaanbieder beschikt over een palliatief verpleegkundige die direct betrokken is bij het primaire proces. Huisartsen en/of specialisten ouderengeneeskunde uit het consultatieteam zijn ten minste gestart met de kaderopleiding Palliatieve zorg of de zogeheten Cardiff-opleiding Palliatieve zorg. De zorgaanbieder maakt indien nodig aantoonbaar gebruik van deze consultatievoorziening, tenzij de eigen huisarts of specialist ouderengeneeskunde deze opleiding volgt of heeft gevolgd.

 • De zorgaanbieder is aangesloten bij het regionale Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ).

 • De zorgaanbieder werkt volgens de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 en het Zorgpad Stervensfase.

 • De zorgaanbieder werkt samen met het regionale team of maakt gebruik van subregionale consultatievoorzieningen (TOPZ: Team Ondersteuning Palliatieve Zorg).

 • De zorgaanbieder maakt in het zorgleefplan, naast de fysieke, psychische en sociale aspecten, ook zichtbaar dat hij de cliënt de gewenste geestelijke en spirituele zorg biedt, en dat hij ook de naasten van de cliënt begeleiding en nazorg biedt.

 • Nazorg is onderdeel van de palliatieve zorg. Het gaat hierbij concreet om 1 of 2 gesprekken of telefoontjes met de nabestaanden over het verloop van de palliatieve fase van de overledene en over hoe zij de begeleiding daarvan hebben ervaren.

 • De zorgaanbieder maakt aantoonbaar gebruik van de LESA-richtlijnen (landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak) en de regionale transmurale afspraken (RTA) op het gebied van palliatieve zorg (als die aanwezig zijn binnen het werkgebied).

 • De zorgaanbieder maakt gebruik van VPTZ-vrijwilligers (vrijwilligers palliatieve terminale zorg). Zij bieden ondersteuning, rust en concrete hulp in de laatste levensfase.

Aanvullende eisen triagebedden binnen ELV

Voor zorgaanbieders die triagebedden binnen het eerstelijnsverblijf aanbieden, gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Voor de triage geldt een maximale termijn van 14 dagen. De gemiddelde termijn is significant korter.

 • Triagebedden worden alleen afgesproken bij zorgaanbieders die door CZ groep zijn gecontracteerd voor het eerstelijnsverblijf én voor geriatrische revalidatiezorg.

 • In de keten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over een snelle doorstroom na de diagnose, met onder meer Wlz-zorgaanbieders, CIZ, ziekenhuizen en andere ketenpartners zoals de gemeente.

 • Triagebedden hebben een regionale functie en worden white label aangeboden. Dit wil zeggen dat het verplegend personeel in kleding van een bepaalde zorgaanbieder mag rondlopen, maar dat aanmeldingen vanuit een andere zorgaanbieder niet geweigerd mogen worden. Ook mag niet alleen naar het eigen aanbod doorverwezen worden.

 • De beschikbaarheid van de triagebedden moet gekoppeld zijn aan een (sub)regionale coördinatiefunctie.

Minimumeisen GRZ

 • De zorgaanbieder is een rechtspersoon.

 • De zorgaanbieder is toegelaten voor verblijf met behandeling via een WTZi-beschikking. Er zijn 24/7 verpleegkundigen van niveau 4/5 aanwezig.

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZi.

 • De zorgaanbieder handelt volgens de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid.

 • De zorgaanbieder verleent zorg op basis van medische en verpleegkundige standaarden en best practices (handelt volgens binnen de beroepsgroep gehanteerde richtlijnen en protocollen, zoals de NHG-standaarden).

 • De zorgaanbieder werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering. Hij borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en dat verbonden is aan een onafhankelijke toetsing (externe audit).

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling conform de vereisten uit de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder beschikt over centrale (en gespecialiseerde) locaties (per doelgroep) voor geriatrische revalidatiezorg.

 • De zorgaanbieder voert periodiek een cliënttevredenheidsmeting uit en bespreekt de resultaten in ieder geval met de cliëntenraad en stelt gezamenlijk met de cliëntenraad verbeterplannen op.

 • Bij een wijziging van locatie levert de zorgaanbieder de locatiebijlage GRZ tijdig en volledig in.

 • De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg ingevoerd.

 • De zorgaanbieder levert transparantie op het gebied van kwaliteit en kosten (indicatoren) door het tijdig en volledig aanleveren van het formulier realisatie GRZ, conform het proces dat is beschreven op de website van CZ groep.

 • De zorgaanbieder beschikt over een specialist ouderengeneeskunde, die bij voorkeur is opgeleid tot kaderarts geriatrische revalidatie.

 • De zorgaanbieder volgt in zijn opnamebeleid het triageprotocol en heeft een geriatrisch assessment uitgevoerd als er geen sprake is van voorafgaande ziekenhuisopname.

 • De opnamemogelijkheden zijn afgestemd op het transferbeleid van het verwijzende ziekenhuis en de instroom vanuit huis. De opnamemogelijkheden zijn zodanig dat een cliënt binnen 48 uur kan worden opgenomen als de medisch specialist heeft geoordeeld dat de cliënt kan starten met geriatrische revalidatiezorg.

 • Een zorgaanbieder behandelt minimaal 60 CVA-cliënten en/of 70 orthopediecliënten (electief en trauma) en/of 60 cliënten met een overige diagnose. Uitzondering daarop vormen zorgaanbieders in regio’s waar door niet-contracteren een onacceptabel lange reisafstand voor verzekerden ontstaat (meer dan circa 25 kilometer of meer dan een halfuur reistijd). Als het aanbod in deze regio’s de minimale volumenormen niet haalt, kunnen we hierop een uitzondering maken. Zo bereiken we een optimale balans tussen kwaliteit en bereikbaarheid. Als we zo’n uitzondering maken, moet het ontwikkelen van ervaring en kennis worden geborgd. De aanbieders van geriatrische revalidatiezorg in de regio moeten met elkaar samenwerken. Wij hanteren daarvoor de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een locatieoverstijgend behandelteam. Dit houdt in ieder geval in dat het hele behandelteam inzetbaar is op alle locaties.

  • Er is sprake van gelijke behandelprotocollen en zorgpaden.

  • Er is sprake van een gezamenlijk multidisciplinair overleg.

  • Er is sprake van een gezamenlijk scholingsprogramma en gezamenlijke intervisiemogelijkheden.

 • Een GRZ-opname duurt maximaal 6 maanden. In bijzondere gevallen kan CZ groep afwijken van de aanspraak van GRZ in de Zvw. De behandelaar kan de individuele casuïstiek ter beoordeling aan ons voorleggen. Een casusbeschrijving en een onderbouwing voor de gevraagde afwijking van de aanspraak moeten onderdeel zijn van de aanvraag. Afhankelijk van de zorgverzekeraar (CZ, DLG of OHRA) moet daarvoor een van de volgende e-mailadressen worden gebruikt:

Aanvullende eisen CVA binnen GRZ

 • De zorgaanbieder neemt deel aan de lokale CVA-keten (in het geval van CVA).

Minimumeisen GZSP

 • De zorgaanbieder is een rechtspersoon.

 • De zorgaanbieder beschikt over een WTZa-toelating voor een instelling voor verblijf met behandeling.

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZa.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet langer is vereist.

 • De zorgaanbieder handelt volgens de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid.

 • De zorgaanbieder verleent zorg op basis van medische en verpleegkundige standaarden en best practices (handelt volgens binnen de beroepsgroep gehanteerde richtlijnen en protocollen, zoals de NHG-standaarden).

 • De zorgaanbieder werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering. Hij borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en dat is verbonden aan een onafhankelijke toetsing (externe audit).

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling conform de vereisten uit de Wkkgz.

 • De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg ingevoerd.

 • Aan de zorgaanbieder is ten minste een specialist ouderengeneeskunde en/of een arts verstandelijk gehandicapten verbonden.[1]

 • De zorgaanbieder voldoet aan Uitgangspunten ZN ‘Individuele prestaties’ en ‘Zorg in een groep’ GZSP (zie bijlage 2).

Aanvullende eis SGLVG/GZSP

 • Een zorgaanbieder, die de behandeling SVGLV aanbiedt, is aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Expertisecentrum De Borg’.

 • 1Naast de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) kan een BIG-geregistreerde gedragswetenschapper ook als regiebehandelaar fungeren. Dit gebeurt in de GZSP-praktijk bij multidisciplinaire programma’s met een erkend keurmerk, zoals Hersenz of FACT LVB.Zorgaanbieders die deelnemen aan een multidisciplinair programma van Hersenz of FACT LVB, maar die geen zorg leveren zoals een SO of AVG en zich dus enkel richten op zorg zoals gedragswetenschappers bieden, zijn vrijgesteld van deze minimumeis.

Deel deze pagina: