1 Visie van CZ groep op de paramedische zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg kwalitatief goed, betaalbaar én voor iedereen toegankelijk is. De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Het is daarom belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepubliceerd. Hierin nemen de zorg, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij zien we onder meer een rol weggelegd voor de paramedicus: die kan de huisarts en het ziekenhuis ontlasten. Hierbij is een verschuiving van zorg nodig binnen de paramedische zorg; bij minder complexe zorg is meer zelfredzaamheid van de patiënt (nuldelijnszorg) cruciaal om dit mogelijk te maken.

Daarnaast zien we dat de hulpvraag van verzekerden verandert en dat zorgaanbieders steeds meer te maken krijgen met patiënten met complexe(re) problematiek. Het is belangrijk dat een zorgaanbieder niet alleen bevoegd is, maar ook aantoonbaar bekwaam. Daarvoor kan specialistische paramedische zorg nodig zijn. We kopen daarom bijvoorbeeld niet alle zorg bij alle zorgverleners in, maar we doen dat voor bepaalde aandoeningen of zorgvragen selectief. Zoals voor verzekerden met de ziekte van Parkinson. Onderzoek heeft aangetoond dat de zorg door fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet voor hen van meerwaarde is. Om deze complexe(re) zorgvragen goed te kunnen beantwoorden, moet de zorg juist zijn ingericht. Dat betekent onder andere: waardegedreven netwerkzorg die rondom de patiënt georganiseerd is, waarbij verschillende zorgverleners met de juiste competenties samenwerken. Zij maken de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en behandelen voldoende patiënten met een specifieke aandoening.

Om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden, zien we mogelijkheden in digitale zorgoplossingen. In eerste instantie zien we kansen bij de minder complexe problematiek om onder andere de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen en de zelfredzaamheid van verzekerden én het werkplezier van de zorgverlener te vergroten.

Een goede triage is belangrijk om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de paramedische zorg te borgen. Een zorgvuldige afweging is nodig om te bekijken of er zorg nodig is, en zo ja, welke interventie en welke zorgverlener het best passend zijn. Ook moet worden bekeken wanneer zelfredzaamheid ingezet kan worden. Zo kan de patiënt samen met de zorgverlener de juiste afwegingen maken. Dát is passende zorg: zorg die werkt, tegen een redelijke prijs, waar mogelijk dicht bij de patiënt, waarbij de patiënt en de zorgverlener samen beslissen over ziekte, over gezondheid en over zelfredzaamheid.

Samen met zorgaanbieders willen we stappen zetten om deze onderwerpen uit te werken. We staan daarbij open voor goede ideeën. De komende jaren willen we in onze kernregio’s waar regiobeelden zijn ontwikkeld extra ondersteuning bieden om te komen tot een integraal zorgaanbod. Heeft u een innovatief idee? Meld het dan via het contactformulier op onze website als het voldoet aan onze voorwaarden (new window). We vragen u om het idee te onderbouwen met een businesscase.

Deel deze pagina: