2.8 Oefentherapie

CZ groep hanteert voor oefentherapie een driejarige overeenkomst: voor de periode 2022-2024. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan bieden we u geen nieuwe overeenkomst aan voor 2024, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt. Per 1 januari 2024 kunt u wel instromen in een van de modules. In 2023 beoordelen wij per module of uw praktijk aan de voorwaarden heeft voldaan. Als dat het geval is, blijft de module ook in 2024 van kracht of kunt u de module met ons afsluiten. Heeft u niet voldaan aan de voorwaarden? Dan eindigt de module per 1 januari 2024. De basisovereenkomst blijft dan wel van kracht in 2024.

Nieuwe contractanten krijgen in 2024 een basisovereenkomst met een maximale duur van 1 jaar.

a. Basisovereenkomst
Om in aanmerking te komen voor de basisovereenkomst, moet de praktijk voldoen aan onderstaande minimumeisen:

 • Voor de overeenkomst oefentherapie komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel oefentherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’, en die voor eigen rekening en risico oefentherapie verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist of podotherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en die één of meerdere oefentherapeuten in de praktijk/ instelling heeft werken;

  • de instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en waarbij het verlenen van eerstelijns oefentherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 • De oefentherapeuten die de oefentherapie verlenen, hebben de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 • De oefentherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met de ziekte van Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijkinrichtingseisen (zie bijlage 1 (new window)).

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 4 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde.

 • De zorgaanbieder spant zich maximaal in om patiëntervaringen te meten. Het instrument inclusief werkinstructie dat hiervoor gehanteerd moet worden, is gepubliceerd op de website (new window) van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Voor 2024 is dit de PREM Paramedische zorg met bijbehorende werkinstructie. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window). Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Module I Datagedreven werken

Zorgaanbieders die extra inspanningen willen leveren op het gebied van datagedreven werken en dit transparant willen maken voor CZ groep, kunnen in aanmerking komen voor de module Datagedreven werken. Deze module sluit aan bij de manier waarop de beroepsvereniging VvOCM informatie verzamelt over oefentherapeutische zorg en datagedreven werken in de praktijk stimuleert. Deze verzameling vindt plaats in de Landelijke Database Oefentherapie (LDO), die is ondergebracht bij het Nivel en die aansluit bij de richtlijn verslaglegging van de VvOCM. Daarmee levert deze module nauwelijks extra administratieve lasten op.

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Hij blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder levert maandelijks data aan de LDO aan conform het protocol van de VvOCM (LDO; welke dossiergegevens moet ik invullen?).

 • De zorgaanbieder levert minimaal 80% van de gevraagde data aan bij de LDO.

 • De LDO zorgt voor een terugkoppeling aan de zorgaanbieder via een dashboard. Dit dashboard wordt, minimaal elke drie maanden geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de zorgaanbieder.

 • In het dashboard vindt ook een benchmark plaats van de aangeleverde data, zodat de zorgaanbieder de PDCA-cyclus van de praktijk hierop kan inrichten.

 • De resultaten van de LDO worden in een intercollegiaal overleg of een visitatie besproken, minimaal één keer per kalenderjaar. De zorgaanbieder kan dit aantonen.

 • De zorgaanbieder maakt minimaal een keer per jaar procesinformatie over de dataverzameling inzichtelijk voor CZ groep via aanlevering door de VvOCM.

 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan de VvOCM om deelname-gegevens en procesinformatie te delen met CZ groep.

 • Om deze module vanaf 2024 af te kunnen sluiten, moet de zorgaanbieder uiterlijk vanaf 1 september 2023 deelnemen aan de LDO. CZ groep beoordeelt of de zorgaanbieder over september en oktober 2023 aantoonbaar heeft voldaan aan de voorwaarden voor datagedreven werken. Als dat het geval is, bieden we de zorgaanbieder deze module aan in december 2023.

c. Module II Transparantie
Zorgaanbieders die extra inspanningen willen leveren op het vlak van uitkomsten en patiëntervaringen, en die dit transparant willen maken voor CZ groep, kunnen in aanmerking komen voor de Transparantiemodule oefentherapie. Daarvoor moet de zorgaanbieder minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal 2 volledige kalenderjaren een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van oefentherapie.

 • De behandelindex van de zorgaanbieder is lager dan 120. Voor de overeenkomst 2024 geldt de landelijke behandelindex over geheel 2021 of 2022, in het voordeel van de zorgaanbieder.

 • Voor het meten van patiëntervaringen gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau voor elke oefentherapeut die in de praktijk werkzaam is. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window). Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.

  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.

  • De resultaten worden op het niveau van de zorgaanbieder gedeeld met CZ groep. Deze data gebruiken we om verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en bij het inkopen van zorg.

  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.

  • De zorgaanbieder zet bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten op de landelijke spiegelinformatie. Voor 2024 geldt deze voorwaarde over 2022.

 • De zorgaanbieder is (jaarlijks) uiterlijk 1 november van het voorgaande jaar geregistreerd in het praktijkregister van de VvOCM. Voor 2024 geldt dus een uiterlijke registratiedatum van 1 november 2023.

 • De zorgaanbieder verzamelt via de LDO continu data (op het niveau van de oefentherapeut, de praktijk en het netwerk) over dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten en patiëntervaringen. De zorgaanbieder voldoet hiervoor minimaal aan de voorwaarden van de module Datagedreven werken. De LDO zorgt voor een benchmark van de data en maakt deze gegevens via een frequent geüpdatet dashboard transparant voor de zorgaanbieder. Daarnaast richt de zorgaanbieder hierop zijn PDCA-cyclus en jaarplan in. Dit wordt eenmaal per jaar onafhankelijk getoetst (vanuit het Praktijkregister van de VvOCM).

 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het Praktijkregister van de VvOCM om deelnamegegevens te delen met CZ groep.

 • De module Transparantie is niet te combineren met de module Datagedreven werken.

Deel deze pagina: