2.2 Inhoudelijk beleid paramedische zorg

2.2.1 Kwaliteit van zorg

Wij willen dat elke verzekerde die zorg nodig heeft, een weloverwogen keuze kan maken voor een zorgaanbieder. Daarvoor is transparantie nodig over de kwaliteit van de zorg. De afgelopen jaren zijn daarvoor al mooie stappen gezet. Zo zijn we met elkaar gekomen tot een landelijke vragenlijst voor het meten van patiëntervaring: de PREM paramedische zorg. We waarderen hoe het veld zulke initiatieven omarmt en er breder mee aan de slag gaat. Ook de gezamenlijk ontwikkelde minimale datasets voor lage rugpijn en COPD vormen een start voor inzicht in de geleverde fysiotherapie. Graag breiden we deze ontwikkelingen met elkaar verder uit.

Bij diverse partijen zien we een groeiende interesse om inzicht te krijgen in data, en om deze vervolgens een plek te geven in de praktijkvoering. Zo kunnen zij de dagelijkse zorg aan de patiënt mogelijk verbeteren. Allereerst is het dan belangrijk dat de data op eenzelfde wijze wordt verzameld. Daarna wordt de data teruggekoppeld richting de praktijk, waarbij deze wordt afgezet tegen een benchmark. Vervolgens is het aan de praktijk om deze inzichten een plek te geven in de dagelijkse praktijkvoering. Zo is zij samen met haar medewerkers continu bezig met leren en verbeteren, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

2.2.2 Kosten van zorg

Door de toenemende druk op de zorg en de bijbehorende kosten, blijven we met elkaar voor een grote uitdaging staan: kwalitatief goede (paramedische) zorg leveren die toegankelijk én betaalbaar blijft. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in en alleen met elkaar kunnen we hiervoor zorgen. Dit betekent ook dat we met elkaar kritisch moeten blijven op wat we aan zorg leveren, en waar. Zo kan zorg die nu in het ziekenhuis of bij de huisarts plaatsvindt, misschien juist beter door de paramedicus worden geleverd om de andere partijen te ontlasten. Ook is een verschuiving nodig binnen de paramedische zorg. Bij minder complexe zorg is een verschuiving naar zelfredzaamheid van de patiënt (nuldelijns zorg) van groot belang.

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

De toegankelijkheid van de zorg komt steeds meer in het geding. Om de paramedische zorg toekomstbestendig te maken en te houden, kijken we naar de mogelijkheid om digitale zorgoplossingen (meer) in te zetten. Zorg op afstand zou al op korte termijn gemeengoed moeten zijn bij de behandeling. Kansrijke initiatieven willen we inbedden in de reguliere zorg. Tegelijkertijd willen we met een aantal pilots met digitale zorgoplossingen de (kosten)effectiviteit van applicaties onderzoeken. Samen met het veld willen we kijken hoe we positieve ontwikkelingen verder vorm kunnen geven en duurzaam in kunnen zetten bij de inkoop van paramedische zorg.

2.2.4 Nieuwe contractant

Een nieuwe contractant voor 2024 is een zorgaanbieder die in 2023 geen overeenkomst heeft met CZ groep voor de zorgsoort waarvoor hij in aanmerking wil komen. Is dit op uw praktijk van toepassing en wilt u een overeenkomst voor 2024 met ons afsluiten? Vul dan het contactformulier (new window) op onze website in. Op het moment van de aanvraag én gedurende de looptijd van de overeenkomst moet u aantoonbaar voldoen aan de minimumeisen voor de betreffende zorgsoort.

De ingangsdatum van de overeenkomst ligt altijd in de toekomst en is de eerste dag van een kwartaal. In 2024 kan de overeenkomst dus ingaan op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

2.2.5 Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen. CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder daar bij de invulling van de zorgvraag zo veel mogelijk rekening mee houdt.

2.2.6 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2024 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

  • die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

  • wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU;

  • die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst relevante inlichtingen niet heeft verstrekt;

  • die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;   

  • waarbij een integriteitsonderzoek beletselen oplevert.  

2.2.7 Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg

Voor de zorg aan Parkinsonpatiënten sluiten we een contract met ParkinsonNet voor de ondersteunende activiteiten die zij leveren aan de aangesloten zorgverleners. Dit doen we conform de NZa beleidsregel.

Deel deze pagina: