Bijlage 2 Voorwaarden voor een netwerk

Een netwerk moet tenminste aan alle onderstaande voorwaarden voldoen.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats tussen het netwerk en CZ groep om de voorwaarden te evalueren en om vast te stellen of het netwerk daaraan voldoet. De netwerken die aan al onze voorwaarden voldoen, staan op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window).

Algemeen

Het netwerk:

 1. is een onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk;

 2. handelt analoog aan de meest actuele Governancecode Zorg;

 3. heeft een actieve inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 4. registreert deelnemers op individueel niveau en waar deze werkzaam zijn op praktijkniveau;

 5. heeft tenminste 250 aangesloten fysiotherapeuten die op de website van het netwerk inzichtelijk zijn dan wel goed inzichtelijk zijn via een zorgvinder t.b.v. de informatievoorziening aan in ieder geval de verwijzer en de verzekerde en voorziet hiermee in landelijke dekking. Als dit per 1-1-2024 nog niet gerealiseerd is, spant het netwerk zich in om met een externe zorgvinder (bijvoorbeeld DigiH) te komen tot verbeterde afspraken over de wijze waarop de deelnemers van het netwerk die voldoen aan de deelnemersvoorwaarden te vinden zijn en zichtbaar zijn in die zorgvinder.

 6. hanteert een open instroombeleid voor deelname;

 7. heeft een eigen website met minimaal de volgende informatie: inhoudelijke informatie voor patiënten en verwijzers, het toelatings- en kwaliteitsbeleid, de visie van het netwerk, de organisatie van het netwerk en de actuele deelnemers;

 8. richt zich op één of meer specifieke aandoeningen en/of doelgroepen;

 9. zorgt ervoor dat alle deelnemers werken volgens de meest recente evidence based (KNGF) richtlijnen, al dan niet van het netwerk zelf, behorende bij de aandoeningen en/of doelgroepen waarvoor het netwerk is opgericht.

 10. toetst jaarlijks of alle deelnemers voldoen aan de voorwaarden van het netwerk en voert de registratie en herregistratie uit. Als een deelnemer niet meer aan de voorwaarden van het netwerk voldoet, vervalt de registratie van deze deelnemer;

 11. voert een actief kwaliteitsbeleid dat in ieder geval toeziet op toegankelijkheid en innovatie van zorg en op de zelfredzaamheid van de patiënt, en betrekt het werkveld hierbij. Een van de doelen van dit kwaliteitsbeleid is in ieder geval continue groei in kwaliteit en doelmatigheid van de fysiotherapeutische zorg.

Inhoudelijk

Het netwerk:

 1. Data

  1. beschikt over een database op het niveau van de individuele zorgverlener, waarbij het netwerk zelf in control is over de vulling, kwaliteit en het onderhoud ervan;

  2. zorgt ervoor dat alle aangesloten deelnemers op een uniforme manier data verzamelen;

  3. verzamelt alle data die relevant is voor de aandoeningen/doelgroepen waarvoor het netwerk is opgericht;

  4. ziet erop toe dat alle deelnemers maandelijks de door het netwerk gevraagde data aanleveren aan de database op individueel niveau, gespecificeerd naar de praktijk waar de werkzaamheden zijn verricht;

  5. zorgt voor terugkoppeling van de data richting de deelnemers via een dashboard. Dit dashboard wordt minimaal elke drie maanden geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de Zorgaanbieder. In het dashboard worden de resultaten afgezet tegen een benchmark, zodat de deelnemer hierop de pdca-cyclus kan inrichten. In ieder geval zijn in dit dashboard opgenomen: aantal patiënten per deelnemer per jaar, outcome informatie, doelmatigheid (aantal zittingen per patiënt per deelnemer);

  6. ondersteunt de deelnemers te continu te verbeteren, bijvoorbeeld n.a.v. de maandelijkse praktijkrapportage, met bijvoorbeeld gerichte training of scholing;

  7. zorgt voor doorlevering van relevante (proces)informatie naar CZ groep, na toestemming van de deelnemer.

 2. Peer learning

  1. faciliteert in de kennisoverdracht tussen de deelnemers van het netwerk met het oog op kwaliteit en doelmatigheid;

  2. organiseert minimaal één keer per kalenderjaar (multidisciplinaire) peer learning, passend bij de doelstellingen van het netwerk (bijvoorbeeld peer review/intervisie).

 3. Scholing

  1. stelt als voorwaarde aan de deelnemers dat zij zich jaarlijks (bij-/na-)scholen volgens de actuele stand van de wetenschap en praktijk en dat zij daarnaar handelen;

  2. faciliteert de deelnemer op het gebied van geaccrediteerde scholing;

  3. hanteert duidelijke voorwaarden voor de (her)registratie van de deelnemers op het vlak van kwaliteit- en scholingseisen, passende bij de aandoeningen/doelgroepen waarvoor het netwerk is opgericht.

Deel deze pagina: