2.9 Voetzorg

CZ groep hanteert voor voetzorg een vierjarige overeenkomst: voor de periode 2022-2025. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan ontvangt u geen overeenkomst voor 2024, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt. Nieuwe contractanten krijgen in 2024 een overeenkomst met een maximale duur van 2 jaar. De inkoopvoorwaarden voor voetzorg zijn in 2024 hetzelfde als in 2023.

Minimumeisen

 • Voor de overeenkomst voetzorg komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel podotherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’, die voor eigen rekening en risico voetzorg verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico voetzorg verleent en die in de praktijk/instelling één of meerdere podotherapeuten heeft werken;

  • de instelling met of zonder rechtspersoonlijkheid die voldoet aan de vereisten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), waarbij het verlenen van podotherapie de kernactiviteit is.

 • De podotherapeuten die zorg leveren, hebben de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijkinrichtingseisen (zie bijlage 1 (new window)).

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 5 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deel deze pagina: