2.4 Ergotherapie

CZ groep hanteert voor ergotherapie een driejarige overeenkomst: voor de periode 2022-2024. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan bieden we u geen nieuwe overeenkomst aan voor 2024, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt.

Nieuwe contractanten in 2024 krijgen een overeenkomst met een maximale duur van 1 jaar. De inkoopvoorwaarden voor ergotherapie zijn in 2024 hetzelfde als in 2023.

Minimumeisen

 • Voor de overeenkomst ergotherapie komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel ergotherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’, en die voor eigen rekening en risico ergotherapie verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist, oefentherapeut of podotherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en die één of meerdere ergotherapeuten in de praktijk/instelling heeft werken;

  • de instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en waarbij het verlenen van eerstelijns ergotherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 • De ergotherapeuten die de ergotherapie verlenen, hebben de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 • De ergotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met de ziekte van Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijkinrichtingseisen (zie bijlage 1).

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 5 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde.

 • De zorgaanbieder spant zich maximaal in om patiëntervaringen te meten. Het instrument inclusief werkinstructie dat hiervoor gehanteerd moet worden, is gepubliceerd op de website (new window) van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Voor 2024 is dit de PREM Paramedische zorg met bijbehorende werkinstructie. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window). Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deel deze pagina: