Bijlage 3 Voorwaarden voor een praktijkkwaliteitsregister

Een praktijkkwaliteitsregister moet tenminste aan alle onderstaande voorwaarden voldoen.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats tussen het praktijkkwaliteitsregister en CZ groep om de voorwaarden te evalueren en om vast te stellen of het netwerk daaraan voldoet. De praktijkkwaliteitsregisters die aan al onze voorwaarden voldoen, staan op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window).

Algemeen

Het praktijkkwaliteitsregister

 1. is een onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk;

 2. handelt analoog aan de meest actuele Governancecode Zorg;

 3. heeft een actieve inschrijving als praktijkkwaliteitsregister in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 4. beschikt over een NEN-ISO 9001 certificaat;

 5. registreert deelnemers op praktijk en individueel niveau;

 6. acteert op landelijk niveau;

 7. heeft tenminste 250 aangesloten praktijken die op de website van het praktijkkwaliteitsregister inzichtelijk zijn;

 8. draagt zorg dat aangesloten praktijken en daarbij werkzame fysiotherapeuten met eventuele specialisaties actueel herkenbaar zijn als zodanig in het AGB-register van Vektis;

 9. hanteert een open instroombeleid voor deelname;

 10. heeft een eigen website met minimaal de volgende informatie: toelatings- en kwaliteitsbeleid, visie van het praktijkkwaliteitsregister, organisatie van het praktijkkwaliteitsregister, klachtenregeling en actuele deelnemers;

 11. voert een actief kwaliteitsbeleid dat in ieder geval toeziet op toegankelijkheid en innovatie van zorg en op de zelfredzaamheid van de patiënt, en betrekt het werkveld hierbij. Een van de doelen van dit kwaliteitsbeleid is in ieder geval continue groei in kwaliteit en doelmatigheid (in ieder geval in de vorm van behandelindex) van de fysiotherapeutische zorg;

 12. zorgt ervoor dat alle deelnemers en de daarbij werkzame fysiotherapeuten voldoen en blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep en het praktijkkwaliteitsregister;

 13. toetst jaarlijks of alle deelnemers voldoen aan de voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister en voert de registratie en herregistratie uit van de praktijk en de daaraan verbonden fysiotherapeuten met de daarbij horende controles op gebied van kwaliteit waaronder kennis en werkervaring;

 14. neemt praktijken alleen op als zij voldoen aan alle voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister en succesvol een entree-visitatie doorlopen hebben. De visitatie wordt uitgevoerd door een visiteur werkzaam voor een door het praktijkkwaliteitsregister erkend auditbureau, dat beschikt over in ieder geval een NEN-ISO 9001 certificaat;

 15. stimuleert praktijken die dreigen niet aan de eisen van het praktijkkwaliteitsregister te voldoen door het gesprek aan te gaan, een verbetertraject van maximaal negen maanden af te spreken en dit te monitoren. Indien praktijken langer dan negen maanden niet aan de eisen voldoen of zich niet committeren aan het verbetertraject worden deze praktijken uitgeschreven uit het praktijkkwaliteitsregister.

 16. beschikt over de meest actuele gegevens van de aangesloten praktijken zoals opgenomen in het AGB-register van Vektis. Op die manier kan het praktijkkwaliteitsregister waarborgen dat de praktijk en alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten aan de gestelde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld om te borgen dat alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten peer learning gevolgd hebben;

 17. zorgt voor doorlevering van relevante (proces)informatie naar CZ groep, na toestemming van de deelnemer.

Inhoudelijk

Het praktijkkwaliteitsregister:

 1. Data

  1. beschikt over een database op het niveau van de praktijk, waarbij het praktijkkwaliteitsregister zelf in control is over de vulling, kwaliteit en het onderhoud ervan.

  2. zorgt ervoor dat alle aangesloten deelnemers op een uniforme wijze data verzamelen van onder meer het fysiotherapeutisch handelen, dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten (minimaal twee per behandeltraject) en patiëntervaringen. De data worden verzameld op het niveau van de fysiotherapeut en de praktijk;

  3. ziet erop toe dat alle deelnemers maandelijks de in lid 19 gevraagde data aanleveren aan de database. Deze database ontvangt de data van de praktijken automatisch via het epd van de praktijk;

  4. zorgt maandelijks voor terugkoppeling van de data richting de deelnemers via een praktijkrapportage of dashboard. In het geval van een dashboard wordt deze minimaal elke maand geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de praktijk. In de rapportage en/of het dashboard worden de resultaten afgezet tegen een benchmark, zodat de praktijk hierop de pdca-cyclus kan inrichten. De resultaten hiervan worden in intercollegiaal overleg of in een visitatie besproken, minimaal één keer per kalenderjaar. In ieder geval zijn in dit dashboard opgenomen: aantal patiënten per deelnemer per jaar, outcome informatie, doelmatigheid (aantal zittingen per patiënt per deelnemer);

  5. ondersteunt de deelnemers continu te verbeteren, bijvoorbeeld n.a.v. de maandelijkse praktijkrapportage, met bijvoorbeeld gerichte training of scholing;

  6. verplicht praktijken de klanttevredenheid te meten middels de PREM paramedische zorg en de hierbij behorende werkinstructie. Hierbij is niet de uitkomst het meest belangrijk maar het aandeel patiënten waarbij de vragenlijst is uitgezet i.c.m. de ingevulde vragenlijsten om op basis hiervan te leren en verbeteren;

  7. ziet erop toe dat de praktijk de pdca-cyclus heeft geborgd m.b.t. alle data die worden verzameld;

  8. stelt het verplicht aan alle aangesloten praktijken om gebruik te maken van de landelijk vastgestelde minimale datasets (MDS) voor in ieder geval aspecifieke lage rugpijn en COPD.

 2. Ontwikkeling fysiotherapeut en praktijk

  1. geeft de praktijk en de fysiotherapeut inzicht in de kwaliteit van het eigen fysiotherapeutisch handelen;

  2. controleert doorlopend de praktijk of de dossiervorming conform de meest recente richtlijn dossiervoering is;

  3. stimuleert klinisch redeneren, methodisch handelen en doelmatig handelen door fysiotherapeuten te verplichten, gebruik te maken van minimaal twee door het praktijkkwaliteitsregister of in richtlijnen geadviseerde meetinstrumenten per behandeltraject met een voor-, tussen- en nameting;

  4. faciliteert op geprotocolleerde wijze met vaste onderwerpen in peer learning bijeenkomsten (ook wel peer review of intervisie genoemd) tussen ten minste twee verschillende praktijken. Vaste onderwerpen tijdens de intervisie zijn tenminste: het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt;

  5. stelt het verplicht aan de deelnemers om minimaal vier keer per jaar actief te participeren in een peer learning bijeenkomst;

  6. stelt verplicht -en controleert- dat de peer learning bijeenkomsten worden geleid door een speciaal daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach (niet werkzaam bij een van de praktijken waar ook één of meerdere deelnemers werkzaam zijn), die staat ingeschreven in een register voor peer learning coaches of in een specifieke applicatie die voor de peer learning deelnemers toegankelijk is;

  7. organiseert minimaal één keer per twee jaar een (peer)visitatie/observatie bij elke praktijk.  Dit betekent dat de praktijk het ene jaar wordt gevisiteerd en het andere jaar de visitatie van een andere praktijk observeert;

  8. faciliteert de fysiotherapeut op het gebied van geaccrediteerde scholing en maakt de resultaten van de scholing inzichtelijk voor tenminste de betreffende fysiotherapeut;

  9. faciliteert en verplicht de fysiotherapeut in het jaarlijks opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en controleert dit persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek. Inhoud van de peer learning maakt in ieder geval deel uit van dit plan;

  10. identificeert praktijken die voorop lopen in kwaliteit, inventariseert best practices en faciliteert implementatie hiervan bij de overige aangesloten praktijken.

Deel deze pagina: