2.7 Logopedie

CZ groep hanteert voor logopedie een vierjarige overeenkomst: voor de periode 2021-2024. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan bieden we u geen nieuwe overeenkomst aan voor 2024, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt. Nieuwe contractanten krijgen in 2024 een overeenkomst met een maximale duur van 1 jaar.

Aanvullend op de basisovereenkomst hanteren we de module Transparantie. De ingangsdatum van deze module ligt altijd in de toekomst en is de eerste dag van een kwartaal. Dit betekent dat de module in 2024 in kan gaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits u jaarlijks aan de voorwaarden voldoet.

a. Basisovereenkomst
Om in aanmerking te komen voor de basisovereenkomst, moet de praktijk voldoen aan onderstaande minimumeisen:

 • Voor de overeenkomst logopedie komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel logopedist mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’, en die voor eigen rekening en risico eerstelijns logopedie verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut of podotherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en die één of meerdere logopedisten in de praktijk/instelling heeft werken;

  • de instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en waarbij het verlenen van eerstelijns logopedie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 • De logopedisten die de logopedie verlenen, hebben de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 • De logopedisten die zorg leveren aan onze verzekerden met de ziekte van Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijkinrichtingseisen (zie bijlage 1).

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 5 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde.

 • De behandelindex van de zorgaanbieder is lager dan 150, of er is geen behandelindex vastgesteld (bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder in de betreffende periode 30 of minder patiënten heeft behandeld). Voor de overeenkomst voor 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder. Als er gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke behandelindex voor logopedie wordt opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze de behandelindex van CZ groep. Wij informeren u hier dan tijdig over.

 • De zorgaanbieder spant zich maximaal in om patiëntervaringen te meten. Het instrument inclusief werkinstructie dat hiervoor gehanteerd moet worden, staat op de website (new window) van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Voor 2024 is dit de PREM Paramedische zorg met bijbehorende werkinstructie. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op www.cz.nl/zorgaanbieder (new window). Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

b. Module Transparantie
Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal 2 volledige jaren een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van logopedie.

 • De behandelindex van de zorgaanbieder is 60 of hoger, maar lager dan 120. Voor de overeenkomst 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder. Als er geen behandelindex is vastgesteld, is het niet mogelijk om deze module af te sluiten. Als er gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke behandelindex voor logopedie wordt opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze onze behandelindex. Wij informeren u hier dan tijdig over.

 • Voor het meten van patiëntervaringen gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau voor elke logopedist die in de praktijk werkt. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op www.cz.nl/zorgaanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.

  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.

  • De resultaten worden op het niveau van de zorgaanbieder gedeeld met CZ groep. Deze data gebruiken we om onze verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en bij het inkopen van zorg.

  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.

  • De zorgaanbieder zet bij minimaal 20% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten. Voor 2024 geldt deze voorwaarde over 2022.

 • De zorgaanbieder neemt deel aan de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF en heeft minimaal één keer de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren én behaald. De zorgaanbieder beschikt over een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of de Kwaliteitscyclus. Praktijken die een certificaat van de Kwaliteitstoets hebben dat geldig is tot 2024, moeten aantoonbaar de vervolgstappen van de Kwaliteitscyclus (visitatie en twee kwaliteitsgesprekken) uit laten voeren om de module Transparantie te kunnen afsluiten. De praktijk moet gedurende de hele looptijd van de module beschikken over een geldig certificaat van de Kwaliteitscyclus. Op onze website (new window) vindt u hier meer informatie over.

 • Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, moeten ook de dossiers van verzekerden van CZ groep deel hebben uitgemaakt van de steekproef voor de Kwaliteitstoets.

Deel deze pagina: