2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Goede wijkverpleging begint bij goede en gemotiveerde zorgverleners. Als CZ groep proberen we organisaties ruimte te geven voor een passende salariëring door bijvoorbeeld de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) te volgen. Ook kijken we steeds of we de administratieve processen kunnen versimpelen (en ontvangen we daarover graag suggesties). Het is en blijft de verantwoordelijkheid van werkgevers (samen met opleidingsinstituten) om goede werkomstandigheden te creëren en om zorgverleners op te leiden. Dit kan door

 • voldoende flexibiliteit en ruimte in het werk aan te bieden;

 • (bestuurlijke) medezeggenschap te organiseren;

 • aandacht te hebben voor de administratieve lastendruk;

 • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden (goede opleidingsmogelijkheden, contracten die qua omvang passen bij de wens van de medewerkers en een goede beloning).

Vooral met betrekking tot dat laatste vinden wij het belangrijk dat werkgevers regionaal samen optrekken.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

 • Om de benodigde zorgtransformatie te versnellen en faciliteren, neemt CZ groep vanaf 1 januari 2024 de prestatiecode 1062 Thuiszorgtechnologie standaard in haar overeenkomsten op voor het inzetten van de medicijndispenser en beeldzorg. U mag hiervoor de werkelijke maandelijkse (abonnement)kosten voor deze toepassing declareren. Daarbij geldt een declaratiemaximum van de gemiddelde kosten per toepassing per cliënt per maand, die bij ons bekend zijn. Wij informeren u hierover in het productievoorstel 2024. Voor overige aanvragen voor digitale zorg blijft gelden dat u hiervoor een aanvraagformulier via onze website kunt indienen. Die aanvraag zullen wij vervolgens beoordelen.

 • Vanaf 1 januari 2024 contracteren en bekostigen wij de infrastructuur onplanbare nachtzorg (beschikbaarheid en bereikbaarheid) apart via de NZa-prestatie ‘Organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg’. Dit gebeurt kostenneutraal; de integrale tarieven worden hiervoor geschoond. In de regio’s waar wij de preferente zorgverzekeraar zijn, maken wij afspraken over de onplanbare nachtzorg conform de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’[1]. In de overige regio’s volgen wij op basis van ons marktaandeel de afspraken gemaakt met de preferente zorgverzekeraar, mits de zorgaanbieder ons hiervoor tijdig een projectplan met begroting stuurt die door de preferente zorgverzekeraar is goedgekeurd.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

 • Zoals in 2021 is aangekondigd, moet elke zorgaanbieder (bestaande én nieuwe zorgaanbieders) vanaf 2024 tenminste 50 procent van de zorg zelf leveren. Voor de overige zorg mogen onderaannemers worden ingezet.

 • De Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) benadrukt het belang om eenduidige gegevens te noteren in overeenstemming met de informatiestandaard eOverdracht[2], ongeacht welk classificatie of ordeningsprincipe wordt gehanteerd. Om deze reden hebben wij dit opgenomen in de minimale eisen voor elke zorgaanbieder.

 • Wij hebben de aanvullende eisen voor bestaande zorgcoöperaties nader gedefinieerd. Indien een zorgcoöperatie (bestaande uit zzp’ers en/of zorgaanbieders) aantoonbaar voldoet aan aanvullende eisen op het gebied van kwaliteit en kosten, is er voor CZ groep een gegronde reden om voor deze partijen een uitzondering te maken op het beleid met betrekking tot onderaannemers en zullen wij hen een contract wijkverpleging 2024 aanbieden.

 • 1leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging
 • 2V&VN richtlijn Verslaglegging (venvn.nl)

Deel deze pagina: