2.3 Innovatie en samenwerking

2.3.1 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg (new window). Daarnaast vindt u in de Gezamenlijke Ambities Zorginkoop Digitalisering 2024 (new window) de afspraken die we op ZN-niveau met partijen hebben gemaakt om effectieve digitale zorg veilig en betrouwbaar op te schalen.

Er is een transformatie nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden én aan te laten sluiten bij de wensen van patiënten. Dit geldt ook voor de wijkverpleging. Om deze transformatie te versnellen en te faciliteren, neemt CZ groep vanaf 2024 de prestatiecode 1062 Thuiszorgtechnologie standaard in haar overeenkomsten op, specifiek voor de inzet van een medicijndispenser en beeldzorg. We willen hiermee iedere zorgaanbieder in staat stellen deze digitale zorg waar mogelijk en passend in te zetten en op te schalen, om zodoende de efficiënte inzet van schaarse capaciteit te bevorderen. U mag hiervoor de werkelijke maandelijkse (abonnement)kosten voor deze toepassingen declareren. Daarbij geldt een declaratiemaximum van de gemiddelde kosten per toepassing per cliënt per maand, die bij ons bekend zijn. Wij informeren u hierover in het productievoorstel 2024. Om bekostiging van andere (integrale) vormen van e-health aan te vragen, kunt u een businesscase bij ons indienen via het aanvraagformulier op onze website.

2.3.2 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot, 13 procent van het grondstofverbruik en 4 procent van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.[1] Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap .[2] Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

  • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026;

  • duurzaamheid verankert in uw strategie.

Wat doen wij in 2024:

Zorgverzekeraars, en ten minste de marktleider-zorgverzekeraar, gaan met de grote aanbieders van wijkverpleging[3] in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche[4] (Actiz). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en om hem te stimuleren met de verduurzamingsdoelstellingen aan de slag te gaan.

2.3.3 Duurzame zorgcoalities

Door duurzame zorgcoalities te sluiten, willen we via co-creatie met zorgaanbieders komen tot een transitie naar meer toekomstbestendige zorg. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis en informatie, kunnen we impactvolle veranderingen teweegbrengen in behandel-, maar ook bedrijfsprocessen, die nodig zijn om de transitie te bewerkstelligen. Bewezen nieuwe (digitale) technologie en zorgvormen kunnen succesvol elders worden ingezet.

2.3.4 Regie in de regio

Regio’s verschillen van elkaar in zorgvraag en zorgaanbod. Soms zijn de uitdagingen in een regio op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid of kwaliteit zo groot dat we voor een regionale aanpak moeten kiezen. We kunnen dan alleen effectief beleid voeren vanuit een gedeelde regionale visie tussen zorgverzekeraar, (georganiseerde) zorgvragers en zorgaanbieders. Deze integrale aanpak noemen we ‘regie in de regio’. Deze sluit aan bij het thema ‘verantwoord en dichtbij’ in ons zorginkoopbeleid 2024. De regie in de regio blijft overigens niet beperkt tot de zorg (Zvw en Wlz), maar strekt zich waar nodig ook uit tot het sociale domein of zelfs daarbuiten.

Onze wettelijke taak op het gebied van zorginkoop impliceert dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de niet-vrijblijvende regionale samenwerking met onze partners aan te sturen vanuit co-makership. Deze rol is bekrachtigd in het Integraal Zorgakkoord. De betrokken partners analyseren samen de situatie in de regio en stellen vast welke knelpunten zich nu en in de toekomst aandienen (regiobeeld). Zij formuleren een gezamenlijke regionale opgave en committeren zich daarmee aan een collectieve én een individuele verantwoordelijkheid.

Integraal Zorgakkoord (IZA) 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is landelijk afgesproken dat zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen aan de slag gaan met plannen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame toegang van de gezondheidszorg. Bij CZ groep kunnen transformatieplannen worden ingediend voor 6 regio's: Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg. Meer informatie over het IZA en het indienen van transformatieplannen vindt u op Transformatieplannen - CZ. (new window) 

  • 1Het effect van de Nederlandse zorg op het milieu. Methode voor milieuvoetafdruk en voorbeelden voor een goede zorgomgeving | RIVM
  • 2Green Deal Samen werken aan duurzame zorg | Greendeals; Zorgverzekeraars Nederland (zn.nl)
  • 3Alle grote aanbieders van wijkverpleging, precieze selectie is aan de individuele zorgverzekeraar
  • 4We volgen de top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan, zoals na afstemming met de betreffende verenging opgenomen in het uitvoeringsplan van de zorgbranche. De top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven wordt naar verwachting later dan dit inkoopbeleid gepubliceerd.

Deel deze pagina: