1.2 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

De komende jaren richten we ons vooral op het toegankelijk en betaalbaar houden van de wijkverpleging voor wie dat nodig heeft. Daarmee sluiten we aan bij de afspraken en de transformatieagenda in het IZA en bij de prioriteiten uit de ZN-strategie passende zorg. We geven de volgende thema’s en ontwikkelingen prioriteit:

 • Sociale netwerk, digitale zorg, hulpmiddelen
  Wij verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inzetten om de samenredzaamheid van cliënten te behouden en/of te vergroten. Dit betekent dat zij enkel professionele zorg leveren wanneer dit vanwege de zorgvraag noodzakelijk is en wanneer de inzet van (digitale) hulpmiddelen en/of het eigen netwerk niet mogelijk of niet afdoende is om professionele zorg te voorkomen. De implementatie en opschaling van zulke arbeidsbesparende maatregelen is hierbij een randvoorwaarde. Zo kan passende zorg worden geboden en is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging geborgd, nu en de toekomst.

 • Preventie en herinrichting van zorg
  De wijkverpleging speelt een belangrijke rol bij de signalering van mogelijk onnodige (of onnodig grote) zorgvragen en het voorkomen daarvan. Ook verschuift er steeds meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. We verwachten van zorgaanbieders dat zij met elkaar voortdurend kritisch kijken naar het doel, de wijze waarop, de locatie en het moment waarop de zorg geleverd wordt, zodat de toegang tot passende, essentiële zorg geborgd blijft, ondanks de toenemende uitdagingen. Dit vereist nauwe regionale samenwerking en afstemming tussen de zorgverleners.

 • Versnippering
  Het aantal zorgaanbieders dat gelijktijdig zorg aan een cliënt levert én het aantal zorgaanbieders dat zorg in hetzelfde postcodegebied levert, neemt toe. We begrijpen dat enige versnippering niet te voorkomen is, bijvoorbeeld door arbeidsmarktkrapte of de noodzaak tot (aanvullende) specialistische wijkverpleegkundige zorg en/of expertise. Onnodige versnippering draagt echter niet bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. We nemen in onze kernwerkgebieden de regie om hier kritisch naar te kijken en onnodige versnippering van de markt tegen te gaan, zodat schaarse capaciteit optimaal wordt benut en passende zorg wordt geboden.

 • Bekostigingsmodel
  De komende jaren wordt er gefaseerd een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging ingevoerd op basis van cliëntprofielen[1]. Deze cliëntprofielen vervangen per 2025 de huidige prestatiecodes. Dit betekent dat per 1 januari 2025 het registreren en declareren van cliëntprofielen verplicht is. Voor alle partijen is dit een grote wijziging. Ook voor medische kindzorg thuis worden aparte cliëntprofielen ontwikkeld. Als dit leidt tot andere wet- en regelgeving, dan houden wij er rekening mee in de inkoop.

 • Kwaliteitskader/-kompas
  De afgelopen periode hebben we met de betrokken partijen gewerkt aan het generiek kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voor de ouderenzorg. Dit kwaliteitskompas zal, wanneer het door het Zorginstituut is ingeschreven in het kwaliteitsregister, het huidige kwaliteitskader wijkverpleging vervangen. CZ groep volgt deze discussie nauwlettend en past waar nodig zijn zorginkoopbeleid en/of de inkoopprocedure aan. Hierover informeren we u dan zo spoedig mogelijk.

Deel deze pagina: